X
 
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ
ȘI PROTECȚIA COPILULUI A JUDEȚULUI SUCEAVA 
este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Suceava şi s-a înființat în baza Hotărârii nr. 18/2005 a Consiliului Județean Suceava

 

Ce facem?

 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava aplică la nivelul județului politicile şi strategiile de asistenţă socială, în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, îndeplinește următoarele funcții:
 • de strategie, prin care asigură elaborarea Strategiei de asistență socială, a Planului de asistență socială pentru prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și a Programelor de acțiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Județean Suceava;
 • de coordonare, a activităților de asistență socială și protecție a familiei și drepturilor copilului la nivelul județului;
 • de administrare a fondurilor și programelor specifice pe care le are la dispoziție;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și instituțiilor care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;
 • de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului Suceava;
 • de reprezentare a Consiliului Județean Suceava, pe plan intern și extern în domeniul asistenței sociale și protecției copilului;
 • de subordonare față de Consiliul Județean Suceava în conformitate cu legislația în vigoare.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava îndeplinește următoarele atribuții:
a) În domeniul protecției familiei și a drepturilor copilului:
 • întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecție specială a copilului;
 • identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 • monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenți maternali profesioniști, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesioniști atestați; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;
 • acordă asistență şi sprijin părinților copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 • reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii masurilor de protecţie speciala şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopției interne pentru copii aflaţi în evidenţa sa;
 • identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condițiile materiale şi garanțiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 • monitorizează evoluția copiilor adoptați, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
b) În domeniul protecției persoanei adulte:
 • completează evaluarea situației socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor și resurselor acesteia;
 • asigură furnizarea de informații și servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale și ale celor familiale necesare pentru a depășii cu forțe proprii situațiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistență socială;
 • verifică și reevaluează trimestrial și ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte aflate în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistență socială într-o instituție, în vederea menținerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;asigură măsurile necesare pentru protecția în regim de urgență a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea și asigurarea funcționării în structura proprie a unor centre specializate fără personalitate juridică;
 • depune diligențele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistență socială.
c) Alte atribuții:
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este condusă de un director executiv, ajutat în activitatea sa de doi directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activităţile din domeniul economic și administrativ, iar unul coordonează activitățile din domeniul protecției drepturilor copilului și ale persoanelor adulte. Pentru mai multe informaţii: Hotărârea Nr. 1434/2.09.2004; Hotărârea Nr. 1896/2006