X

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale temporar vacante:

 1. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică
 2. educator(M) la Casa de tip familial  "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

-  absolvent de studii generale, cu certificat de absolvire;

- curs calificare infirmieră

- vechime în specialitatea calificării: minimum 6 luni

2. educator(M) la Casa de tip familial  "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

- studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;

- curs de calificare în domeniul educaţiei;

- vechime în specialitatea calificării şi a studiilor: minimum  6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h)   aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 27.08.2018,  ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 05.09.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 10.09.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

      Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Moroșan Letiția Simona, consilier, grad profesional asistent în cadrul Serviciului resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de educator(M) la Casa de tip familial  "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Hotărâre nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

 

 

 


INFORMARE

                         

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.595/02.08.2018 privind stabilirea zilelor de 16 și 17 august 2018 ca zile libere, se impune modificarea termenului de depunere a dosarelor la concursul de ocupare a unor posturi contractuale de execuție vacante de:

1. pedagog  de recuperare debutant (M) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta;

2. referent I la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca;

3. pedagog  de recuperare (M) la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni;

4. muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi O Nouă Viaţă-Suceava.

În acest sens, se prelungește cu două zile lucrătoare termenul de depunere a dosarelor, respectiv 20 și 21 august 2018, pentru a fi respectate prevederile art.19 alin.(1) din Hotărârea nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

PRELUNGIRE DEPUNERE DOSARE.pdf (444,5 KO)

                                                                                                                                            

                                            DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA

                                         COPILULUI  A JUDEŢULUI SUCEAVA

                                      B-dul George Enescu, nr.16, cod 720231

                                 Suceava, ROMÂNIA

                                    Tel.: 0230-520172,  Fax: 0230-523337

                                                                                e-mail: office@dpcsv.ro

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante, astfel:

1. pedagog  de recuperare debutant (M) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta;

2. referent I la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca;

3. pedagog  de recuperare (M) la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni;

4. muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi O Nouă Viaţă-Suceava.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. pedagog  de recuperare debutant (M) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

- curs calificare în domeniul recuperării persoanelor cu dizabilităţi

- nu necesită vechime în muncă

2. referent I la Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca

- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 3 ani şi 6 luni

3. pedagog  de recuperare (M) la Casa de tip familial "Dalia" Fălticeni

- studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat

- curs calificare în domeniul recuperării persoanelor cu dizabilităţi

- vechime în specialitatea studiilor: minimum 6 luni

4. muncitor calificat I (bucătar) la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi O Nouă Viaţă-Suceava

- studii generale cu certificat de absolvire sau studii medii absolvite  cu diploma de bacalaureat

- curs de calificare în profesia de bucătar

- vechime în specialitatea calificării: minimum 9 ani

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a)         cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 3. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 4. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 5. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 6. curriculum vitae;
 7. aviz psihologic pentru postul de pedagog de recuperare debutant (M) şi pedagog de recuperare (M).

Adeverinţa care atestă starea de  sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 17.08.2018, ora 13.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor de concurs.

 Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 29.08.2018, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 03.09.2018, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava,            B-dul George Enescu, nr.16.

     

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior în cadrul Serviciului resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mică

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III;

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                              Anexa nr. 3

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de educator(M) la Casa de tip familial  "Iris" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

3. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

4. Hotărâre nr. 797/ 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                                                    

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de pedagog  de recuperare debutant (M) la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

2. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)/

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII

STANDARD 3 RECUPERARE/REABILITARE FUNCŢIONALĂ

STANDARD 4 VIAŢĂ ACTIVĂ ŞI CONTACTE SOCIALE

STANDARD 5 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (bucătar)

la Centrul de recuperare şi reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi

O Nouă Viaţă-Suceava

 

1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008);

2. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)/

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL IV MEDIUL DE VIAŢĂ:

Standard 4 Alimentaţie

Standard 5 Spaţii igienico-sanitare

Standard 6 Igiena şi controlul infecţiilor

3. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- COMPLEXUL DE RECUPERARE-NEURO-PSIHO-MOTORIE ”BLIJDORP – O NOUĂ VIAȚĂ” SUCEAVA, Servicii Sociale pentru Adulți cu Handicap, Centrul de Recuperare şi Reabilitare pentru persoane Adulte cu Handicap  O Nouă Viaţă Suceava

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de referent I la 

Casa de tip familial "Sf. Gheorghe" Dolhasca

 

1. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (Monitorul  Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare-

Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Dolhasca/ Casa de tip familial „Sf. Gheorghe” Dolhasca

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A

JUDEŢULUI SUCEAVA

BIBLIOGRAFIE

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de pedagog  de recuperare (M) la  Casa de tip familial "Dalia " Fălticeni

1. Legea nr. 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (Monitorul  Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare- Servicii  multifuncţionale  pentru copilul aflat în dificultate  Fălticeni/ Casa de tip familial „Dalia " Fălticeni;

4. HOTĂRÂRE Nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal(Monitorul Oficial, Partea I nr. 920/2017);

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.