X

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. kinetoterapeut debutant(S) la Centrul de recuperare Gura Humorului;

2. asistent medical debutant (PL) la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului;

3. asistent social specialist la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie;

4. două posturi de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. kinetoterapeut debutant(S) la Centrul de recuperare Gura Humorului

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapiei;

- nu necesită vechime.

2. asistent medical debutant (PL) la Casa de tip familial  "Orhideea" pentru copilul cu dizabilităţi Gura Humorului

- studii postliceale de asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- certificat de membru privind exercitarea profesiei, eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, vizat la zi;

- nu necesită vechime.

3. asistent social specialist la Serviciul intervenţie în regim de urgenţă şi violenţă în familie

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

-  vechime în specialitatea studiilor: minimum 4  ani;

- să aibă calitatea de membru în Colegiul Asistenților Sociali din România și aviz de exercitare a profesiei de asistent social.

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Zvoriştea

Condiţii specifice:

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunțului, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 27.11.2017,     ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecție a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 11.12.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 14.12.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei și pe pagina de internet a instituției în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

     Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

     Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, precum și pe pagina de internet a instituției, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167)

 


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava,

Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. medic  specialist cu jumătate de normă la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

2. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. medic  specialist cu jumătate de normă la Serviciul de evaluare complexă a copilului cu  dizabilităţi

- diplomă de licenţă în medicină;

- specialitate medicină de familie, neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică;

- certificat de confirmare în gradul profesional de medic specialist;

- aviz anual al Colegiului Medicilor;

- vechime în specialitate: minimum 3 ani.

2. asistent medical debutant (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

- studii postliceale de asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- certificat de membru privind exercitarea profesiei, eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- fără vechime în specialitate.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 23.10.2017,     ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 01.11.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 06.11.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.    

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi 

 


 

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

   DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

Nr.  110387   din 19.09.2017

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

 

Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 28.09.2017 – 03.10.2017                     

Nr.Crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia pe care candidează

 

Rezultatele    selecţiei dosarelor

 

Motivul respingerii dosarului

 1.  

IORDACHE LUCIAN

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

ANTON CLAUDIA-IULIANA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

BERIZOSCHI SEBASTIAN

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

GLIGA NICOLAE

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

TODIRCĂ LAVINIA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

 1.  

FRANCIUC ANCA-DIANA

Kinetoterapeut debutant  la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

Admis

-

     

            Selecţia dosarelor s-a făcut în data 19.09.2017.

Afisat astazi 19.09.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, ora 12.00 cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare  de la data afișării (20.09.2017 ora 12,00), la secretarul comisiei de contestaţie.

  Secretar:     Anton Nicoleta   - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.

           CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

candidaţilor înscrişi la concursul organizat  încep\nd cu data de 29.08.2017

 pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

 

 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului /

 Postul pe care candidează

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Filip Maria-Iuliana / asistent social principal

Admis

-

2.

Bucovanu Maria / supraveghetor de noapte

Admis

-

3.

Șpetcu Doina / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

4.

Opincă Paraschiva / infirmieră

Admis

-

5.

Trandafir Rahila / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

6.

Rău Elena / infirmieră

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

           

         Selecţia dosarelor s-a facut în data de 19.09.2017.

Afişat astăzi, 19.09.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (20.09.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

      Secretar: Grigorescu Mihaela - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.                            

 


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

REZULTATUL CONTESTAȚIEI la SELECŢIA DOSARELOR

pentru concursul organizat începând cu data de 25.09.2017,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul contestației selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Odeh Daniela Marinela

Respins

Nu îndeplinește condiția de

 vechime în specialitatea studiilor

Afişat astăzi, 15.09.2017, ora 1230,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

Secretar:      Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

REZULTATUL

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat începând cu data de 25.09.2017,  în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăți prestații sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Olariu Liliana

Admis

-

2.

Moțco Stela-Alina

Admis

-

3.

Olariu Elena - Daniela

Admis

-

4.

Florescu Jeanina

Admis

-

5.

Budeanu Elena - Ramona

Admis

-

6.

Odeh Daniela Marinela

Respins

Lipsă vechime în specialitatea studiilor

7.

Popescu Cristian

Admis

-

8.

Jitariu Gabriela

Admis

-

9.

Amihăese Corneliu

Admis

-

10.

Dănăilă Danieluța – Lăcrămioara

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, în termen de 5 zile lucrătoare de la data selecției dosarelor

11.

Vologa Mirela

Respins

Lipsă vechime în specialitatea studiilor

Afişat astăzi, 13.09.2017, ora 1615,  la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv data de 13.09.2017, ora 1615, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Secretar:      Grigorescu Mihaela, consilier, grad profesional superior la Serviciul resurse umane.


CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

   DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

   ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

Nr. 108771 din 12.09.2017

 REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante de asistent medical principal  (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  Sasca Mica şi infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti  din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 19.09.2017–22.09.2017

Nr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului

Functia pe care candideaza

Rezultatele    selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Onisoru Camelia

Asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Admis

-

2.

Ciofu Laurentiu Florin

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

3.

Rău Elena

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

4.

Rotar Ionel Iulian

Infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

Admis

-

 

    Afişat astăzi 12.09.2017, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (13.09.2017, ora 16.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

                 Secretar: Ionela Marianciuc   - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane


REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante  de asistent medical principal (PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale » Ama Deus »Siret,  asistent medical principal (PL) la Casa de tip familial Mihoveni și două posturi de asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costîna, organizat  în  perioada 21.09.2017- 26.09.2017 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului

Postul pe care candidează

Rezultatele    selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

IONIȚĂ  FLORIN-DUMITRU

Asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale » Ama Deus » Siret

Admis

-

2.

HIRGHILIGIU MIHAELA-CRINA

 

Asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică Costîna

Admis

-

 

                           Selecţia dosarelor s-a făcut în data 13.09.2017.

Afişat astăzi 13.09.2017 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, ora 10,00,  cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare de la data afişării, (14.09.2017 ora 10,00), la secretarul comisiei de contestaţie.

                             

          Secretar Comisia de concurs: Tașcă Rodica – Consilier superior, Serviciul Resurse Umane


ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor posturi contractuale de temporar vacante, astfel:

1. infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

2. asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minimum 6 luni.

2. asistent medical principal (PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică.

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 11.09.2017, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

 Proba scrisă se desfăşoară în data de 19.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava,              B-dul George Enescu, nr.16.

Interviul

      Interviul se susţine în data de 22.09.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. . Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr.1/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului temporar vacant de de infirmier la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică  "O Nouă Şansă" Todireşti

 

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.


ANUNT

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea  următoarelor posturi contractuale vacante:

1. kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

3. asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1.  kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul kinetoterapiei.

- fără vechime în specialitatea studiilor

2. supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

3. asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul  asistenţei sociale;

-  vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

- aviz de exercitare a funcției de asistent social eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali

4. infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

-  absolvent de studii generale;

- vechime în muncă: minim 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

h) aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 18.09.2017,   ora 16.30.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 28.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 03.10.2017, ora 10.00, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut debutant la Centrul de recuperare neuro-psiho-motorie Suceava

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008);

4. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011)

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de supraveghetor de noapte la Casa de tip familial "Sfântul Gheorghe" Dolhasca

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014), CAP.I – CAP. III;

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1)privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent social principal la Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii "Lizuca" Fălticeni

 

1. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014);

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Hotărârea Guvernului nr.1434/2004 (r1) privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, (Monitorul Oficial, Partea I nr. 547/2008);

4. Legea nr.292/2011 a asistenţei sociale (Monitorul Oficial, Partea I nr. 905/2011);

5. Legea  nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1088/2004).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

1. Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi (Monitorul Oficial, Partea I nr. 116 bis/13.02.2015)

ANEXA Nr. 1 (Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi):

MODULUL III ACTIVITĂŢI/SERVICII (Standardele 1,2,4,6)

2. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1105/2004);

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr. 1/2008), CAP.I; CAP.II şi CAP. III.

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 


ANUNT

 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea unor funcţii contractuale vacante, astfel:

1. asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret

2. asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

3. două posturi de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna.

Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

I. Condiţii generale:

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiţii specifice:

1. asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

2. asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

3. două posturi de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

- studii postliceale asistent medical generalist absolvite cu diplomă;

- Certificat membru eliberat de Ordinul asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România;

- adeverinţă absolvire examen grad principal;

- vechimea în asistenţă medicală: minimum 3 ani şi 6 luni.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;
 8. aviz psihologic.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Calendarul de desfăşurare a concursului:

Depunerea dosarelor de concurs

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării, la sediul instituţiei din B-dul George Enescu, nr.16, respectiv până la data de 12.09.2017, ora 16.00.

Selecţia dosarelor de concurs

      În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

Comunicarea rezultatelor selecţiei dosarelor

  Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisă

      Proba scrisă se desfăşoară în data de 21.09.2017, ora 11.00, la sediul instituţiei din Suceava,   B-dul George Enescu, nr.16.

 Interviul

      Interviul se susţine în data de 26.09.2017, ora 10.00 la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

     

Comunicarea rezultatelor la proba scrisă şi interviu

            Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin  specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii ,,admis” sau ,,respins”, prin afişare la sediul instituţiei în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

            După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi/sau proba practică şi interviu, după caz, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

            Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

 

Rezultate finale

            Rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei din Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul  resurse umane, telefon 0230/520172 sau 0330/401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A  JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale "Ama Deus" Siret şi asistent medical principal(PL) la Casa de tip familial Mihoveni

 

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. Legea 272/2004 (r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 159/2014).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA  COPILULUI A  JUDEŢULUI SUCEAVA

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal(PL) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Costîna

 

1. Urgenţe medico – chirurgicale (Lucreţia Titircă – Editura medicală/2005);

2. Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Monitorul Oficial, Partea I nr.1105/26.11.2004);

3. Hotărârea nr.2/2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România(Monitorul Oficial, Partea I nr.560/2009);

4. Ordonanţa de urgenţă nr.144/2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare (Monitorul Oficial Partea I nr.785 din 24.11.2008);

5. Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea  drepturilor  persoanelor cu handicap, republicată (Monitorul Oficial Partea I nr.1/2008).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.
 


Anunt

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii  publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale.

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani.

 Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 25.09.2017, ora 11.00, proba scrisă.

Data organizării interviului: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

 Dosarele de înscriere vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  resurse umane, telefon 0330401068 (interior 167).

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

 

 

BIBLIOGRAFIE

 

la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, grad profesional superior la Compartimentul plăţi  prestaţii sociale şi  asistenţi maternali

 

 

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial, Partea I nr.365/29.05.2007);

 

2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

 

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (r1) (Monitorul Oficial, Partea I nr. 1/03.01.2008);

 

4. Hotărâre nr. 268/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(Monitorul Oficial, Partea I nr. 233/04.04.2007);

 

5. Hotărâre nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 487/20.07.2007).

 

 

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

                                                               

Dosarul de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării  funcţiei publice de execuţie vacante, va conţine următoarele documente:

   a) copia actului de identitate;

   b) formularul de înscriere (se ridică de la Serviciul resurse umane)

   c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

   d) -copia carnetului de muncă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, dobândite până la data de 31 decembrie 2010;

- formularul pentru adeverinţele care pot atesta vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor dobândite după data de 1 ianuarie 2011 se ridică de la Serviciul resurse umane

   e) cazierul judiciar;

   f) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

  g) declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste ca nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa  dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu  de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Candidaţii  trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2 )privind Statutul funcţionarilor publici şi anume:

Cetăţenia română şi domiciliul în România; cunoştinţe limba română, scris şi vorbit; vârsta de minimum 18 ani împliniţi; capacitate deplină de exerciţiu; o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pe care candidează, atestată pe bază de examen de specialitate;îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice; nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Decizia 53 aprobare metodologie card dizabilitati european

Decizia 53 aprobare metodologie card dizabilitati european (2,9 MO)

____________________________________________________________________________________________

 

ANUNȚ

                                                                      15 iulie 2015

 

 

       Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului a Județului Suceava, cu sediul în B-dul George Enescu, nr. 16, jud. Suceava, organizează licitație publică cu strigare în data de 23.07.2015 ora 12,00 la sediul instituției, pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât locuință proprietate publică a Județului Suceava: a) din imobilul situat în incinta Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, în suprafață totală de 95,70 mp la prețul de pornire al licitație de 1,30 lei/mp/luna, spațiu utilizat in vederea desfașurării unor activități socio-economice in sprijinul persoanelor cu dizabilități.

       Condițiile de participare la licitație sunt înscrise în caietul de sarcini ce poate fi achiziționat direct de la sediul DGASPC – Suceava, cam. 75.

       În caz de neprezentare, licitația se va relua în fiecare zi de joi  ora 12,00 până la adjudecare. Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0230/520172, persoana de contact Constantin Stelian GORBĂNESCU.

 

_____________________________________________________________________________________________

           CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

         ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

 

 

 

 

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

candidaţilor înscrişi la concursul organizat  încep\nd cu data de 29.08.2017

 pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă

Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

 

 

nNr.  crt.

Numele şi prenumele candidatului /

 Postul pe care candidează

Rezultatele selecţiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

Filip Maria-Iuliana / asistent social principal

Admis

-

2.

Bucovanu Maria / supraveghetor de noapte

Admis

-

3.

Șpetcu Doina / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

4.

Opincă Paraschiva / infirmieră

Admis

-

5.

Trandafir Rahila / infirmieră

Respins

Lipsă vechime în muncă

6.

Rău Elena / infirmieră

Admis

Cu obligativitatea completării dosarului de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

           

         Selecţia dosarelor s-a facut în data de 19.09.2017.

Afişat astăzi, 19.09.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (20.09.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

           

 

 

         Secretar: Grigorescu Mihaela - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.                            

 

Rezultate concurs din data de 19-22.09.2017 (6,6 KO)