X

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii  publice de execuţie vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare.

Condiţii generale:

- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu  modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, minimum 9 ani.

 Concursul se organizează la sediul instituţiei, în data de 06.08.2018, ora 11.00, proba scrisă.

Data organizării interviului: se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 Dosarele de înscriere la concurs vor conţine documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare şi se pot depune în termen de 20 zile de la data  publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a,  la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul  resurse umane, telefon/fax: 0330401068 (interior 167)/0230523337, e-mail: office@dpcsv.ro, persoana de contact: Taşcă Rodica, consilier, grad profesional superior.

Consiliul Judeţean Suceava                    

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava                               

B I B L I O G R A F I E

la concursul organizat,  în vederea ocupării funcţiei publice vacante de consilier, grad profesional superior la Compartimentul salarizare

1. Legea nr. 188/1999(r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial, Partea I nr. 365/29.05.2007);

2. Legea nr. 7/2004 (r1) privind Codul de conduită al funcţionarilor publici (Monitorul Oficial, Partea I nr. 525/02.08.2007);

3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345/18.05.2011);

4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28.06.2017);

5. Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

6. Ordonanţa de urgenţă nr. 158/ 17.11.2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 767 din 31 octombrie 2003);

7. Ordin nr.15/ al Ministerului Sănătăţii/Ministerului Sănătăţii Publice pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate ( Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 31 din 12 ianuarie 2018).

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 a) formularul de înscriere;

    b) curriculum vitae, modelul comun european;

    c) copia actului de identitate;

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

    (11) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la  lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D.

    (12) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (11) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

    (2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

    (3) Copiile de pe actele prevăzute mai sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la  lit. c), care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: office@dpcsv.ro.

    (4) Documentul prevăzut la  lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

    (5) Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          FORMULAR  ÎNSCRIERE

 

Autoritatea sau instituţia publică:

 

Funcţia publică solicitată:

Data organizării concursului:

 

Numele şi prenumele candidatului:________________________________________________

Datele de contact ale candidatului:

Adresă: ____________________________________________________________

 

E-mail:

Telefon:

Fax:

Studii generale şi de specialitate:

Studii medii liceale sau postliceale:                                                                 

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de scurtă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Studii superioare de lungă durată:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

Alte tipuri de studii:

Instituţia

Perioada

Diploma obţinută

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbi străine 1):

1)  Se vor trece calificativele “cunoştinţe de bază”, „bine” sau „ foarte bine”;  calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, "utilizator experimentat".

 

Limba

Scris

Citit

Vorbit

 

 

 

 

 

 

 

 

Cunoştinţe operare  calculator2):

 

Cariera profesională3):

Perioada

Instituţia/firma

Funcţia

Principalele responsabilităţi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4)

  1. _______________________________  ______________________________

 

    2. ______________________________________________________________

    2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe.

    3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară.

    4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul.

Persoane de contact pentru recomandări5):

    5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon.

Nume şi prenume

Instituţia

Funcţia

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaraţii pe propria răspundere6)

_____________

    6) Se va bifa cu "X" varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării.


Subsemnatul(a) .............................., legitimat(ă) cu CI/BI seria ........ numărul ...................., eliberat(ă) de ............... la data de ......................,

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani:

- am fost                 |¯|                       destituit(ă) dintr-o funcţie publică

- nu am fost            |¯|

şi/sau

- mi-a încetat          |¯|                       contractul individual de muncă

- nu mi-a încetat     |¯|

pentru motive disciplinare.

Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că:

- am desfăşurat           |¯|

- nu am desfăşurat      |¯|

activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.


Acord privind datele cu caracter personal7)

_____________

    7) Se va bifa cu "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului.

 

|¯| Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta.

|¯| Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare.

|¯| Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.


 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.


 

    Data ....................

    Semnătura .............................

             

Anexa Nr. 2D)

    Denumire angajator

    Date de identificare ale angajatorului (adresă completă, CUI)

    Date de contact ale angajatorului (telefon, fax)

    Nr. de înregistrare

    Data înregistrării

ADEVERINŢĂ
 

    Prin prezenta se atestă faptul că dl/dna ..............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. ........ seria .......... nr. ................., CNP ................................., a fost/este angajatul ......................, în baza actului administrativ de numire nr. ............/contractului individual de muncă, cu normă întreagă/cu timp parţial de ......... ore/zi, încheiat pe durată determinată/nedeterminată, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor cu nr. ......./......................., în funcţia/meseria/ocupaţia de1) ........................................ .

    Pentru exercitarea atribuţiilor stabilite în fişa postului aferentă contractului individual de muncă/actului administrativ de numire au fost solicitate studii de nivel2) ..................., în specialitatea ....................... .

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, dl/dna ............................................. a dobândit:

    - vechime în muncă: ..................... ani ........ luni ....... zile;

    - vechime în specialitatea studiilor: .................... ani ............. luni .......... zile.

    Pe durata executării contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu au intervenit următoarele mutaţii (modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu):

Nr. crt.

Mutaţia intervenită

Data

Meseria/Funcţia/Ocupaţia cu indicarea clasei/gradaţiei profesionale

Nr. şi data actului pe baza căruia se face înscrierea şi temeiul legal


 


 


 


 


 

    În perioada lucrată a avut .......................... zile de concediu medical şi ................... concediu fără plată.

    În perioada lucrată, dlui/dnei ................................ nu i s-a aplicat nicio sancţiune disciplinară/i s-a aplicat sancţiunea disciplinară ................................. .

    Cunoscând normele penale incidente în materia falsului în declaraţii, certificăm că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale, exacte şi complete.

    Data

Numele şi prenumele reprezentantului legal al angajatorului3),

    .......................................

.......................................


 

Semnătura reprezentantului legal al angajatorului


 

.....................................


 

Ştampila angajatorului

_____________

    1) Prin raportare la Clasificarea ocupaţiilor din România şi la actele normative care stabilesc funcţii.

    2) Se va indica nivelul de studii (mediu/superior).

    3) Persoana care, potrivit legii/actelor juridice constitutive/altor tipuri de acte legale, reprezintă angajatorul în relaţiile cu terţii.

Atribuţiile postului:

- preluarea lunara a fişierului de personal din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului a Judeţului Suceava cu toate modificările,(intrări, ieşiri de personal, completare de date personale,deduceri, salarii de încadrare şi sporuri) executate de Serviciul resurse umane, actualizarea formaţiilor de lucru conform organigramei, etc);

         

          -  actualizarea fişierelor cu reţineri pe beneficiari şi marcă;

          -  actualizarea fişierului cu plata drepturilor salariale prin cont/card;

- întocmirea statelor de personal pe baza datelor preluate de la Compartimentul resurse umane;

  • preluarea concediilor medicale, a concediilor de odihnă, a diferentelor de salarii, etc;
  • preluarea  pontajelor pentru toate formaţiile de lucru în vederea calculării drepturilor salariale;
  • editarea fişelor de salarii, statelor de plată, borderourilor pentru plata prin banci, fluturaşilor, centralizatoarelor control salarii, borderilor cu reţineri, etc;
  • transferarea fişierelor către  bănci în vederea  alimentării cardurilor salariaţilor, criptarea lunară a fişierului pentru BCR;

-  înaintarea către CASS a documentaţiei în vederea recuperării sumelor din FNUASS;

- urmărirea modului de calcul a concediilor medicale şi de odihnă, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;

- verificarea obligatorie a validării declaraţiei depuse;

- depunerea Declaraţiei rectificative în cazul depistării unei erori la declaraţia iniţială;

- colaborează cu salariaţii din cadrul Serviciului resurse umane pentru toate problemele noi ce apar în legislaţia muncii;

- studiază legislaţia muncii în permanenţă şi este la curent cu toate modificările ce apar;

         -  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful de serviciu;

        -  va respecta aplicarea standardelor calităţii;

        -  va respecta legislaţia în vigoare pe linie de Prevenire şi Stingere a Incendiilor  şi a Protecţiei Civile;

       -  va respecta normele de protecţie a muncii, potrivit legislaţiei; 

       - îşi desfăşoară activitatea potrivit procedurilor standardizate existente  la nivelul instituţiei;

        - respecta programul de lucru şi foloseşte integral timpul de muncă pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;

        - va respecta aplicarea standardelor calităţii;

        - va respecta legislaţia în vigoare pe linie de Prevenire şi Stingere a Incendiilor  şi a Protecţiei Civile;

         -  va respecta normele de protecţie a muncii, potrivit legislaţiei; 

         - îşi  desfăşoară activitatea potrivit procedurilor standardizate existente  la nivelul instituţiei;

         -  se preocupă de  ridicarea nivelului profesional în vederea realizării atribuţiilor de serviciu;

         - se preocupă de  apărarea şi buna gospodărire a bunurilor proprietatea instituţiei, participarea activă la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;

         -  să aibă o comportare corectă, să promoveze raporturi de întrajutorare cu ceilalţi salariaţi, să combată orice fel de manifestări necorespunzătoare.

         -  se interzice consumul de băuturi alcoolice şi a altor droguri în timpul programului de lucru şi în unitate, se interzice sustragerea de bunuri aparţinând copiilor sau unităţii precum şi agresarea verbală şi fizică a copiilor, manifestări ce se sancţionează cu desfacerea contractului individual de muncă.