X
 • Noutati legislative

  Guvernul României

  HOTĂRÂRE Nr. 978

  din 16 decembrie 2015

   

  privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale

   

  Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 959 din 24 decembrie 2015

   

      În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, şi al art. 25 alin. (5) lit. b1) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

   

      Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   

      Art. 1 - Se aprobă standardele minime de cost pentru serviciile sociale organizate şi administrate, în condiţiile legii, de către furnizorii publici de servicii sociale, precum şi nivelul venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidenţiale.

      Art. 2 - Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel naţional pentru un beneficiar/tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv.

      Art. 3 - Standardele minime de cost stau la baza:

      a) estimării bugetului anual necesar funcţionării serviciilor sociale organizate şi administrate de furnizorii publici de servicii sociale din unităţile administrativ-teritoriale;

      b) estimării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale pentru serviciile finanţate din bugetul de stat;

      c) stabilirii costului mediu de întreţinere în centrele de servicii sociale destinate persoanelor vârstnice şi persoanelor adulte cu dizabilităţi, potrivit legii;

      d) estimării valorii contractului în cadrul procedurii de contractare a serviciilor sociale cu furnizorii privaţi sau, după caz, cu alţi furnizori publici.

      Art. 4 - (1) Standardul minim de cost este prevăzut în anexele nr. 1 - 5, după cum urmează:

      a) anexa nr. 1, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului;

      b) anexa nr. 2, pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi;

      c) anexa nr. 3, pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice;

      d) anexa nr. 4, pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice;

      e) anexa nr. 5, pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

      (2) Finanţarea serviciilor sociale conform standardelor minime de cost se asigură în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate cu această destinaţie prin legile bugetare anuale, repartizate pe judeţe, şi din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.

      Art. 5 - (1) Pentru încadrarea în standardele minime de cost, la organizarea şi înfiinţarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost/beneficiu la stabilirea capacităţii serviciului respectiv.

      (2) În situaţia în care, datorită nevoilor specifice şi situaţiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depăşesc nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din veniturile proprii.

      Art. 6 - (1) Pentru asigurarea transparenţei privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora, furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a face publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de internet proprie, prin afişare la sediul instituţiei, în publicaţii proprii sau prin oricare alt mijloc.

      (2) Furnizorii publici de servicii sociale au obligaţia ca până la data de 30 aprilie a fiecărui an să transmită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării.

      (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordine, emite instrucţiuni.

      Art. 7 - Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale răspund de repartizarea sumelor şi de aprobarea bugetelor pentru serviciile sociale cu sau fără personalitate juridică, aflate în administrare.

      Art. 8 - Cuantumul venitului lunar pe membru de familie de la care susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine au obligaţia să plătească diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, prevăzută la art. 25 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este de 782 lei.

      Art. 9 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

      Art. 10 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

      a) Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 13 ianuarie 2010, cu modificările ulterioare;

      b) Hotărârea Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 8 iulie 1999, cu modificările ulterioare;

      c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în căminele pentru persoanele vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 9 noiembrie 2000;

      d) Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuţiilor comunităţilor locale la finanţarea activităţii de protecţie a copilului aflat în dificultate, a celui cu handicap, precum şi a persoanei majore care beneficiază de protecţie în condiţiile art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000.

      Art. 11 - Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

   

  Contrasemnează:

  Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

  Claudia-Ana Costea

   

  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

  Vasile Dîncu

   

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

   

      Anexa Nr. 1

   

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului

   

      1. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor plasaţi la asistenţi maternali

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

  21.456

  Copii la asistenţi maternali cu doi copii în plasament

  12.025

  Copii la asistenţi maternali cu trei copii în plasament

  8.075

   

      2. Standard minim de cost pentru serviciile destinate copiilor cu dizabilităţi plasaţi la asistenţi maternali*)

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii la asistenţi maternali cu un copil în plasament

  25.486

  Copii la asistenţi maternali cu doi sau mai mulţi copii în plasament

  16.056

      *) Se aplică şi serviciilor destinate copiilor cu HIV/SIDA plasaţi la asistenţi maternali.

   

      3. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor:

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii plasaţi în centre de plasament

  28.847

  Copii plasaţi în case de tip familial

  25.955

  Copii plasaţi în apartamente

  24.602

   

      4. Standard minim de cost pentru serviciile de tip rezidenţial destinate copiilor cu dizabilităţi

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii plasaţi în centre de plasament

  39.078

  Copii plasaţi în case de tip familial

  33.955

  Copii plasaţi în apartamente

  28.332

   

      5. Standard minim de cost pentru centrele de primire în regim de urgenţă şi alte servicii de tip rezidenţial

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii plasaţi în centre de primire în regim de urgenţă, adăpost de noapte pentru copiii străzii, copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal etc.

  40.173

   

      6. Standard minim de cost pentru centrele maternale

   

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Mamă cu un copil

  45.931

  Mamă cu doi copii

  41.155

  Mamă cu trei copii

  39.561

   

      7. Standard minim de cost pentru centrele de zi

     

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de zi

  11.283

   

      8. Standard minim de cost pentru centrele de recuperare

   

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de recuperare

  14.313

   

      9. Standard minim de cost pentru centrele de consiliere şi alte servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

  CATEGORIE COPII

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Copii beneficiari ai serviciilor centrelor de consiliere şi altor servicii de îngrijire de zi, altele decât cele prevăzute la pct. 7 şi 8

  2.600

   

      Anexa Nr. 2

   

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi

   

      1. Standard minim de cost pentru centrul de îngrijire şi asistenţă persoane adulte cu dizabilităţi

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru de îngrijire şi asistenţă

  33.827,50

   

      2. Standard minim de cost pentru centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu dizabilităţi

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  a) Centru de recuperare şi reabilitare

  35.920,11

  b) Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

  37.870,40

   

      3. Standard minim de cost pentru centrul de integrare prin terapie ocupaţională

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru de integrare prin terapie ocupaţională

  27.281,54

   

      4. Standard minim de cost pentru centrul-pilot de recuperare şi reabilitare

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru-pilot de recuperare şi reabilitare

  39.026,69

   

      5. Standard minim de cost pentru centrul de pregătire pentru viaţă independentă

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru de pregătire pentru viaţă independentă

  30.332,50

   

      6. Standard minim de cost pentru locuinţe protejate

   

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Locuinţe protejate

  - minim protejate

  - moderat protejate

  - maxim protejate

  21.609,41

   

      7. Standard minim de cost pentru Centrul "Respiro"

   

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru "Respiro"

  24.745,59

   

      8. Standard minim de cost pentru centrul de criză

   

  Tipul serviciului public rezidenţial

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centru de criză

  19.654,21

   

      9. Standard minim de cost pentru centrele de zi

  Tipul serviciului public alternativ (de zi)

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centre de zi (abilitare şi recuperare, terapie ocupaţională, terapii complementare, consiliere, orientare profesională, altele) (CZ, CPO, CC, altele)

  19.402,07

   

      10. Standard minim de cost pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  Tipul serviciului public alternativ (de zi)

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

  8.723,20

   

      11. Standard minim de cost pentru serviciile la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă - pentru cel mult 40 de ore/săptămână)

  Tipul serviciului public alternativ (de zi)

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu)

  23.814,00

  Servicii la domiciliu (îngrijiri specializate la domiciliu cu asigurare hrană )

  29.873,00

   

      12. Standard minim de cost pentru serviciile destinate adulţilor cu dizabilităţi care beneficiază de îngrijirea şi protecţia asistentului personal profesionist

  Tipul serviciului public alternativ

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Asistent personal profesionist cu un adult

  30.321,50

  Asistent personal profesionist cu doi adulţi

  22.446,56

  Asistent personal profesionist cu un adult cu HIV/SIDA

  31.896,56

   

      Anexa Nr. 3

   

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice

     

  Tipul serviciului

  Standard minim de cost/an/beneficiar

  - lei -

  Cămin pentru persoane vârstnice

  23.784

   

      Anexa Nr. 4

   

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice

   

      1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependenţă IA, IB şi IC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităţilor

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an

  - lei -

  - Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  a) asigurarea igienei corporale;

  b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

  c) hrănire şi hidratare;

  d) asigurarea igienei eliminărilor;

  e) transfer şi mobilizare;

  f) deplasare în interior;

  g) comunicare

  cel puţin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

  15.600

  - Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  a) prepararea hranei;

  b) efectuarea de cumpărături;

  c) activităţi de menaj şi spălătorie;

  d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

  e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

  f) acompaniere şi socializare

   

      2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIA, IIB şi IIC, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităţilor

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an

  - lei -

  - Sprijin pentru realizarea activităţilor de bază ale vieţii zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  a) asigurarea igienei corporale;

  b) îmbrăcare şi dezbrăcare;

  c) hrănire şi hidratare;

  d) asigurarea igienei eliminărilor;

  e) transfer şi mobilizare;

  f) deplasare în interior;

  g) comunicare

  cel puţin 10 ore pe săptămână, însă mai puţin de 20 de ore, cu un cost de 15 lei/oră

  11.700

  - Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  a) prepararea hranei;

  b) efectuarea de cumpărături;

  c) activităţi de menaj şi spălătorie;

  d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

  e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

  f) acompaniere şi socializare

   

      3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependenţă IIIA, potrivit Grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităţilor

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an

  - lei -

  - Sprijin pentru realizarea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  a) prepararea hranei;

  b) efectuarea de cumpărături,

  c) activităţi de menaj şi spălătorie;

  d) facilitarea deplasării în exterior şi însoţire;

  e) activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor;

  f) acompaniere şi socializare

  mai puţin de 10 ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

  7.800

   

      Anexa Nr. 5

   

  STANDARDELE MINIME DE COST/AN

  pentru serviciile sociale destinate prevenirii şi combaterii violenţei în familie

     

      1. Serviciile sociale destinate victimelor violenţei în familie

   
   

  - lei -

  Tipul serviciului

  Cost standard minim/an/beneficiar

  Centru de primire în regim de urgenţă (adăpost)

  16.570

   

     

  Tipul serviciului

  Cost standard minim/an/beneficiar

  Centru de recuperare pentru victimele violenţei în familie

  16.570

   

      2. Serviciile sociale destinate agresorilor

   

  - lei -

  Tipul serviciului

  Cost standard minim/an/beneficiar

  Centru de asistenţă destinat agresorilor

  6.599

  Citeste mai mult

 • Ordonanta de Urgenta 51 pe 2017

  Ordonanta de Urgenta 51 pe  2017

  Citeste mai mult

 • Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea gi interventia integrata in vederea incadrerii copiilor cu dizabilitetiin grad de handicap, a orientarii gcolare 9i profesionale a copiilor cu cerinle educalionale speciale, precum tiin vederea ...

  Ordin privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea gi interventia integrata in vederea incadrerii copiilor cu dizabilitetiin grad de handicap, a orientarii gcolare 9i profesionale a copiilor cu cerinle educalionale speciale, precum tiin vederea abiliteriigi reabiliterii copiilor cu dizabiliteli gi/sau cerinle educalionale speciale

  Citeste mai mult

 • ORDIN privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handica

  ORDIN  

   

  privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

  Citeste mai mult

 • legislatie incadrare in grad de handicap copii cu dizabilitati

  Legislatie incadrare in grad de handicap copii cu dizabilitati

  Citeste mai mult

 • Legislatie- Protecţia persoanei şi a familiei

  Legislaţie. Protecţia persoanei şi a familiei

      Legi
      - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (DOC)
      - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie (DOC)
      - Legea nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (DOC)
      - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (DOC)

  Citeste mai mult

 • Legislatie in domeniul Protectiei Copilului

  Legislaţie. Protecţia copilului
    
    Legi
      - Lege nr. 274 din 21 iunie 2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii (DOC)
      - Lege nr. 273 din 21 iunie 2004 privind regimul juridic al adopţiei (DOC)
      - Lege nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (DOC)
      - Lege nr. 326 din 8 iulie 2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti (DOC)

  Citeste mai mult