X

C.R.R.N. Mitocu Dragomirnei

tel/fax:   0230/533343
adresă: comuna Mitocu Dragomirnei (la 8 km de municipiul Suceava)
 

Prezentare

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei

Date de contact

      Serviciul social de tip rezidențial „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei”, cu sediul în comuna Mitocu Dragomirnei, cod serviciu 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF nr. 001628 eliberat la data de 05.01.2015.

      Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (C.R.R.N.) Mitocu Dragomirnei se află situat în centrul comunei Mitocu Dragomirnei, cu următoarele date de contact: telefon nr.0372706523, e-mail: crrnmitoc@dgaspcsv.ro, persoană de contact – șef centru, Cristina Doroftei.

Beneficiari

      „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei” asigură servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu handicap psihic, mental sau asociat. Ne adresăm persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice încadrate într-un grad de handicap neuropsihiatric ce nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire de specialitate, se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării lor fizice sau psihice. 

Descrierea activităților

            Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 65 din 10.07.2007 cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale.

            Capacitatea centrului este de 39 de locuri.

            Înființat prin Proiectul PHARE RO 2003/005 – 551.01.04.01/NAPH-SV_36 ”Restructurare și înființare de servicii alternative noi la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna”, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). Unitatea este racordată la reţeaua de curent electric, dispunde de reţea proprie de apă, canalizare şi de sistem  de termoficare; de mijloace proprii de transport; de un post telefonic în funcţiune ( cu linie directă); gardul ce împrejmuieşte unitatea permite vizibilitate din ambele sensuri; toate spaţiile sunt sigure şi accesibile, centrul asigurând adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia persoanelor asistate. Clădirile sunt rezistente din punct de vedere seismic, sunt curate şi igienizate şi corespund normelor legale în vigoare privind paza şi stingerea incendiilor, protecţia mediului şi prevenirea accidentelor. 

C.R.R.N. este organizat astfel:

*             13 camere cu câte 3 paturi,

*             7 băi pentru nevoi zilnice

*             5 băi cu cadă și duș

*             1 baie accesibilizată pentru persoanele cu handical locomotor

*             cameră de zi,

*             bucătărie cu sală de mese,

*             cabinet medical cu izolator,

*             camera intimă

*             cabinet psiho-social    

*             sală de kinetoterapie

*             atelier de terapie ocupaţională

*             centrală termică;

*            spalatorie 

*             magazii (pentru produse alimentare și nealimentare);

*             2 vestiare pentru personal

*             2 băi pentru personal

*             1 baie pentru vizitatori

Condiţii de locuit:

Locaţia are un aspect exterior şi interior plăcut oferind o ambianţă aproape familială, dormitoarele sunt încălzite şi ventilate corespunzător, beneficiază de lumină naturală, oferă siguranţă utilizatorilor (ferestre, uşi, instalaţii etc), pardoseala este aderentă, uşor de igienizat. Dormitoarele sunt dotate cu trei paturi, noptiere, commode și dulapuri pentru fiecare persoană în parte, cu aparate radio/televizoare iar în clădire există un frigider și fierbătoare pentru apă puse la dispoziția persoanelor asistate pentru a fi folosite conform nevoilor și dorințelor personale.

Spaţiile igienico-sanitare satisfac cerinţele utilizatorilor. În aceste spaţii se furnizează permanent apă rece şi pe timpul zilei şi apă caldă. La nivel de unitate funcţionează o spălătorie amenajată conform normelor igienico-sanitare.

Există şi funcţionează zilnic un program de igienizare.

Beneficiarii au acces la spaţii comune sigure, funcţionale (altele decât dormitoarele şi holurile) şi acestea includ: sala de mese, camera de zi unde pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, cabinet de kinetoterapie, atelier pentru terapie ocupaţională; spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare, spaţiu destinat asistenţei medicale.

Centrul oferă servicii de evaluare/reevaluare – recuperare – socializare  

Evaluarea/reevaluarea este realizată periodic de o echipă multidisciplinară ce stabileşte de comun acord cu beneficiarul serviciilor sociale programe individualizate de recuperare.

Recuperarea –socializarea, prin obiectivele planului de intervenţii, asigură o varietate de tipuri de activităţi terapeutice în măsură să satisfacă diversitatea de cerinţe şi preferinţe ale utilizatorului. Programul de recuperare are trei coordonate: medicală, psihologică şi socială şi cuprinde următoarele categorii de terapii:

*                  activităţi de relaxare,

*                  recuperare prin  kinetoterapie

*                  educaţie civică

*                  organizarea conduitelor,

*                  psihoterapie suportivă,

*                  terapie  comportamentală,

*                  terapie prin învăţare (reprezentare, dezvoltarea imaginaţiei, dezvoltarea atenţiei, dezvoltarea memoriei, stimularea creativităţii),

*                  terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie: expresie grafică, plastică, expresie corporală, expresie verbală, meloterapie, terapie prin muncă şi formare de abilităţi de muncă;

*                  organizarea şi formarea autonomiei personale: educaţie perceptivă, igienă personală, formare de deprinderi (autoservire, autogospodărire, etc.)

*                  socioterapie – activităţi de socializare/resocializare, activităţi recreativ-culturale;

Coordonata medicală. Fiecare rezident este monitorizat permanent şi are asigurată medicaţia necesară conformă cu prescripţiile medicului.

Coordonata psihologică. Formele de terapie utilizate în cabinetul psihologic au o dublă direcţionare: formală şi de conţinut şi sunt alese funcţie de personalitatea beneficiarilor, natura, caracterul şi stadiul evolutiv al afecţiunii fiecăruia.

Ca forme de terapii, aplicăm :

  •  terapii de decondiţionare
  •  optimizare            
  •  terapie de suport
  •  psihoterapie individuală
  •  psihoterapie de grup

O componentă de bază în cadrul activităţii din unitatea noastră este terapia ocupaţională, ce se desfăşoară într-un sector special repartizat şi dotat.

Iniţierea programului de reeducare şi resocializare a asistaţilor  urmăreşte punerea în practică a planului individual de intervenţie stabilit de echipa multidisciplinară pentru fiecare beneficiar în parte şi care vizează ridicarea nivelului de viaţă  a acestora.

Se urmărește realizarea a patru obiective principale (fiecare cu obiectivele specifice):

*                  Creşterea gradului de autonomie personală

*                  Recuperarea psihomotorie

*                  Reeducarea comportamentală (modificarea imaginii de sine)

*                  Resocializarea şi readaptarea la viaţa cotidiană

Activităţile desfăşurate în atelierul de terapie ocupaţională au un impact pozitiv asupra beneficiarilor, ei fiind stimulaţi să participe la activităţi, nu numai ca o modalitate de a-şi petrece timpul liber, ci şi în mod efectiv, realizând cu plăcere şi entuziasm diferite produse artizanale

Coordonata socială .Urmăreşte asistarea persoanelor aflate în dificultate implicându-ne în ascultarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor sociale. Asistentul social se implică în viața socială zilnică a persoanelor asistate în cadrul centrului, identificându-le problemele şi nevoile personale, înlesnindu-le și încurajând legătura cu familiile lor, cu reprezentantul legal, cu prietenii prin telefon, corespondenţă, vizite şi învoiri pe o perioadă de timp la domiciliu sau în sociatate. Printre activitațile de socializare menite să ducă la o reintegrare facilă în comunitate în cazul unei reușite în recuperarea și reabilitarea rezidenților se numără și socializările dese întreprinse cu varii ocazii: spectacole, prezentări, vizitarea diverselor obiective turistice locale, ieșiri în aer liber, vizitarea muzeelor, participarea la spectacole și evenimente locale, etc.  

Colaborarea cu autoritățile locale, voluntari, diverse Ong-uri au dus la creșterea calității vieții persoanelor asistate și la dezvoltarea serviciilor oferite. Prin eforturile depuse am reușit în ultimii 3 ani reintegrarea în societate, cu suportul familiilor sau în mod individual, a 5 persoane care au stat în sistemul de ocrotire rezidențială între 2 și 24 ani și recuperat, pornind de la potențialul funcțional restant, un număr de 7 persoane care au fost orientate către Locuința Maxim Protejată pentru a avea parte de un mod de viață mult mai apropiat de viața independentă. În prezent eforturile de recuperare conduc spre încercarea de a transfera către Locuința Maxim Protejată a altor două persoane apte de o viață semi-independentă și suntem în proces de reintegrare a unei persoane.

Prezentare

Locuința Maxim Protejată Mitocu Dragomirnei

Date de contact

      Locuința de tip rezidențial „Locuința Maxim Protejată”, cu sediul în comuna Mitocu Dragomirnei, cod serviciu 8790 CR-D-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. Seria AF nr. 001628 eliberat la data de 05.01.2015.

      Locuința Maxim Protejată (L.M.P.) se află situat în centrul comunei Mitocu Dragomirnei, cu următoarele date de contact: telefon nr.0372706523, e-mail: crrnmitoc@dgaspcsv.ro, persoană de contact – șef centru, Cristina Doroftei.

Beneficiari

      Locuința Maxim Protejată se adresează persoanelor adulte cu afecțiuni neuropsihice încadrate într-un grad de handicap neuropsihiatric care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale în mod independent, dar care au un grad ridicat de independență și autonomie ce le oferă posibilitatea de autogospodărire sub supraveghere. Asigurăm servicii sociale de cazare, hrană, asistență şi îngrijire medicală, îngrijire personală, reabilitare funcțională și socializare, în vederea recuperării potenţialului restant şi (re)integrării în comunitate pentru persoanele adulte cu handicap psihic, mental sau asociat.

Descrierea activităților

            Locuința maxim protejată -  funcţionează în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Suceava nr. 65 din 10.07.2007 cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare al serviciilor sociale.

            Capacitatea  Locuinței Maxim Protejate este de 10 locuri.

            Înființată prin Proiectul PHARE RO 2003/005 – 551.01.04.01/NAPH-SV_36 ”Restructurare și înființare de servicii alternative noi la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna”, centrul permite accesul persoanelor asistate la toate resursele şi facilităţile existente (sănătate, educaţie, petrecerea timpului liber, relaţii sociale, etc.). Unitatea este racordată la reţeaua de curent electric, dispunde de reţea proprie de apă, canalizare şi de sistem  de termoficare; de mijloace proprii de transport; de un post telefonic în funcţiune ( cu linie directă); gardul ce împrejmuieşte unitatea permite vizibilitate din ambele sensuri; toate spaţiile sunt sigure şi accesibile, centrul asigurând adaptări şi echipamente pentru a permite şi încuraja mobilitatea şi autonomia persoanelor asistate. Clădirea este rezistentă din punct de vedere seismic, curată şi igienizată şi corespunde normelor legale în vigoare privind paza şi stingerea incendiilor, protecţia mediului şi prevenirea accidentelor. 

L.M.P. este organizată astfel:

*             5 camere cu câte două paturi

*             3 băi

*             1 baie pentru vizitatori

*             bucătărie

*             spațiul de luat masa

*             camera de zi

   *            spalatorie

*             magazine de alimente

*             centrala termică

*             birou pentru personal

*             1 baie pentru personal

Condiţii de locuit:

Locaţia are un aspect exterior şi interior plăcut oferind o ambianţă aproape familială, dormitoarele sunt încălzite şi ventilate corespunzător, beneficiază de lumină naturală, oferă siguranţă utilizatorilor (ferestre, uşi, instalaţii etc), pardoseala este aderentă, uşor de igienizat. Dormitoarele sunt concepute pentru cazarea a maxim două persoane, cu spațiu personal conform standardelor, dotate cu mobilier individual pentru fiecare resident și aparate radio/televizoare. Bucătăria este special amenajată pentru folosința în siguranță a aparaturii electrocasnice. Aceasta este dotată cu mobilier modern, frigider, mașină de spălat vase, robot de bucătarie, blender, fierbător, etc. Plitele și cuptorul sunt electrice pentru evitarea incidentelor nedorite în timpul utilizării lor de către rezidenții locuinței. Spălătoria este dotată cu două mașini de spălat de uz casnic pentru ușurința utilizării și cu spațiu special pentru uscătorie.

Spațiul de zi oferă un mediu plăcut petrecerii timpului liber și a socializării cu colegii și cu vizitatorii.

Există şi funcţionează zilnic un program de igienizare.

Beneficiarii serviciilor oferite au acces și la spaţii comune sigure, funcţionale (altele decât dormitoarele şi holurile) din clădirea C.R.R.N.-ului unde pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, cabinet de kinetoterapie, atelier pentru terapie ocupaţională; spaţii pentru activităţi de recuperare-socializare, spaţiu destinat asistenţei medicale.

Centrul oferă servicii de evaluare/reevaluare – recuperare – socializare  

Evaluarea/reevaluarea este realizată periodic de o echipă multidisciplinară ce stabileşte de comun acord cu beneficiarul serviciilor sociale programe individualizate de recuperare.

Recuperarea –socializarea, prin obiectivele planului de intervenţii, asigură o varietate de tipuri de activităţi terapeutice în măsură să satisfacă diversitatea de cerinţe şi preferinţe ale utilizatorului. Programul de recuperare are trei coordonate: medicală, psihologică şi socială şi cuprinde următoarele categorii de terapii:

*                  activităţi de relaxare,

*                  recuperare prin  kinetoterapie

*                  educaţie civică

*                  organizarea conduitelor,

*                  psihoterapie suportivă,

*                  terapie  comportamentală,

*                  terapie prin învăţare (reprezentare, dezvoltarea imaginaţiei, dezvoltarea atenţiei, dezvoltarea memoriei, stimularea creativităţii),

*                  terapie ocupaţională şi psihoterapie de expresie: expresie grafică, plastică, expresie corporală, expresie verbală, meloterapie, terapie prin muncă şi formare de abilităţi de muncă;

*                  organizarea şi formarea autonomiei personale: educaţie perceptivă, igienă personală, formare de deprinderi (autoservire, autogospodărire, etc.)

*                  socioterapie – activităţi de socializare/resocializare, activităţi recreativ-culturale;

Coordonata medicală. Fiecare rezident este monitorizat permanent şi are asigurată medicaţia necesară conformă cu prescripţiile medicului.

Coordonata psihologică. Formele de terapie utilizate în cabinetul psihologic au o dublă direcţionare: formală şi de conţinut şi sunt alese funcţie de personalitatea beneficiarilor, natura, caracterul şi stadiul evolutiv al afecţiunii fiecăruia.

Ca forme de terapii, aplicăm :

*                  terapii de decondiţionare

*                 optimizare

*                  terapie de suport

*                  psihoterapie individuală

*                  psihoterapie de grup

O componentă de bază în cadrul activităţii din unitatea noastră este terapia ocupaţională, ce se desfăşoară într-un sector special repartizat şi dotat.

Iniţierea programului de reeducare şi resocializare a asistaţilor  urmăreşte punerea în practică a planului individual de intervenţie stabilit de echipa multidisciplinară pentru fiecare beneficiar în parte şi care vizează ridicarea nivelului de viaţă  a acestora.

Se urmărește realizarea a patru obiective principale (fiecare cu obiectivele specifice):

*                  Creşterea gradului de autonomie personală

*                  Reeducarea comportamentală (modificarea imaginii de sine)

*                  Resocializarea şi readaptarea la viaţa cotidiană

*                  Formare și orientare profesională.

Activităţile desfăşurate în atelierul de terapie ocupaţională au un impact pozitiv asupra beneficiarilor, ei fiind stimulaţi să participe la activităţi, nu numai ca o modalitate de a-şi petrece timpul liber, ci şi în mod efectiv, realizând cu plăcere şi entuziasm diferite produse artizanale

Coordonata socială Urmăreşte asistarea persoanelor aflate în dificultate implicându-ne în ascultarea, evaluarea şi soluţionarea problemelor sociale. Asistentul social se implică în viața socială zilnică a persoanelor asistate în cadrul centrului, identificându-le problemele şi nevoile personale, înlesnindu-le și încurajând legătura cu familiile lor, cu reprezentantul legal, cu prietenii prin telefon, corespondenţă, vizite şi învoiri pe o perioadă de timp la domiciliu sau în sociatate. Printre activitațile de socializare menite să ducă la o reintegrare facilă în comunitate în cazul unei reușite în recuperarea și reabilitarea rezidenților se numără și socializările dese întreprinse cu varii ocazii: spectacole, prezentări, vizitarea diverselor obiective turistice locale, ieșiri în aer liber, vizitarea muzeelor, participarea la spectacole și evenimente locale, etc.  

            Colaborarea cu autoritățile locale, voluntari, diverse Ong-uri au dus la creșterea calității vieții persoanelor asistate și la dezvoltarea serviciilor oferite. În urma procesului de recuperare parcurs de persoanele rezidente în L.M.P. am reușit în ultimii 3 ani reintegrarea în societate, cu suportul familiilor sau în mod individual, a 2 persoane care au stat în sistemul de ocrotire rezidențială între 2 și 20 de ani și care au fost recuperați și orientați către Locuința Maxim Protejată unde au fost pregătiți pentru viața independentă. În prezent ne concentrăm eforturile pe reintegrarea a încă trei persoane apte de o viață independentă, dintre care una este deja angajată în sistem privat cu jumătate de normă, iar pentru o alta formalitățile sunt aprope finalizate.

Inapoi