X

Regulament de Organizare si Functionare D.G.A.S.P.C. Suceava

Regulament de Organizare si functionare al DGASPC Suceava , actualizat 

Anexa 1 259 APARAT PROPRIU.pdf (3,9 MO)CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                                             Anexă

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

a Judeţului Suceava

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, se organizează şi funcţionează ca serviciu public cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Judeţean Suceava, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei  generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2.1. Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava are rolul de a asigura aplicarea, la nivel judeţean, a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei şi persoanelor singure, persoanelor vârstnice şi a persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în nevoie.

Art.2.2. Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava furnizează servicii sociale cu titlu permanent ori temporar, cu sau fără găzduire.

Art.3. Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava este finanţată din următoarele surse:

-          bugetul Consiliului Judeţean Suceava;

-          bugetul de stat;

-          donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti;

-   contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau întreţinătorilor acestora, care se află în centrele de îngrijire, asistenţă şi recuperare/reabilitare a persoanelor vârstnice/handicap;

-     alte venituri obţinute în condiţiile legii.

Art.4. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava se desfăşoară în conformitate cu legislaţia română şi cu prevederile prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

Art.5. Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava îşi desfăşoară activitatea la sediul din strada George Enescu nr.16, din  municipiul Suceava.

Art.6. Toate documentele de colaborare, publicaţii şi contracte vor conţine în mod obligatoriu denumirea completă, adresa, numărul de telefon şi fax.

 

 

CAPITOLUL II

FUNCŢII ŞI ATRIBUŢII

 

Art.7. În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege Direcţia Generală  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava, îndeplineşte următoarele funcţii:

  1. a.      de strategie, prin care asigură elaborarea Strategiei de asistenţă socială, a Planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a Programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Judeţean Suceava;
  2. b.      de coordonare, a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a familiei şi a drepturilor copilului la nivelul judeţului;
  3. c.      de administrare a fondurilor şi programelor specifice pe care le are la dispoziţie;
  4. d.      de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
  5. e.      de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului Suceava;
  6. f.        de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

g. de subordonare faţă de Consiliul Judeţean Suceava în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.8. Activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava se desfăşoară în domeniul social al persoanelor care prezintă orice formă de handicap, clasificată în conformitate cu legislaţia română, din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure şi  persoanelor vârstnice.

Art.9. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava colaborează cu serviciile publice de asistenţă socială de la nivelul municipiilor şi oraşelor din judeţ, organizate în subordinea consiliilor locale.

Art.10. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava gestionează o bază de date integrată la nivel naţional privind evidenţa persoanelor cu dizabilităţi.

Art.11. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava are obligaţia de a asigura suportul logistic şi uman pentru buna funcţionare a evidenţei informatizate a persoanelor asistate şi  integrarea în baza de date naţională.

Art.12. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)     generale:

12.1. asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului şi în baza contractului încheiat cu acesta;

12.2. asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

12.3. întocmeşte proiecte şi programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii, potrivit politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale;

12.4. organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiilor;

12.5. acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa beneficiarilor;

12.6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi orice forme organizate ale societăţii civile, în condiţiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

12.7. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

12.8.  elaborează carta drepturilor, specifică tipurilor de beneficiari cărora li se adresează;

12.9. instituie măsuri de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri. 

b)În domeniul protecţiei persoanei adulte:

12.10. completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

12.11. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

12.12. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

12.13. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

12.14. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate fără personalitate juridică;

12.15. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

12.16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

c)  În domeniul protecţiei  familiei şi a drepturilor copilului:

12.17. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

12.18. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

12.19. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;

12.20. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

12.21. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

12.22. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;

12.23. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

12.24. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;

12.25. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;

12.26. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;

12.27. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

d) Alte atribuţii:

12.28. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

12.29. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice de asistenţă socială;

12.30. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;

12.31. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;

12.32. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia;

12.33.dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate familiei şi a copilului, în funcţie de nevoile comunităţii locale;

12.34. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;

12.35. asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi;

12.36. fundamentează şi propune consiliului judeţean, înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului, serviciilor destinate sprijinirii familiei, prevenirii şi combaterii violenţei în familie;

12.37. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;

12.38. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;

12.39. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei în familie şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;

12.40. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu;

12.41. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;

12.42. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

12.43. controlează modul de utilizare a fondurilor acordate (unde este cazul) instituţiilor de asistenţă socială, de la bugetul local;

12.44. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Suceava.

 

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

 

Art.13. Pentru îndeplinirea obiectivelor Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, personalul este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual, numit şi structurat conform organigramei şi statului de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Suceava.

Art.14. Atribuţiile personalului se stabilesc în fişa postului.

Art.15. Personalul angajat trebuie să îndeplinească criteriile de competenţă şi pregătire specifice, stabilite de Statutul funcţionarilor publici şi de Codul muncii;

Art.16. Angajarea personalului se face în condiţiile legii.

Art.17. Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului executiv al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava, în urma concursului organizat în condiţiile legii.

Art.18. Numirea şi eliberarea din funcţie a şefilor de centru se face prin dispoziţie a directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind ocuparea posturilor de conducere.

 

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL

 

Art.19. Patrimoniul este format din bunuri mobile şi imobile aflate în proprietate sau date în administrare Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  a Judeţului Suceava.

Art.20. Patrimoniul poate fi completat prin donaţii din partea unor instituţii publice sau private, persoane fizice din ţară sau din străinătate sau prin achiziţii directe.

 

 

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

Art.21. Conducere: Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava se asigură de directorul executiv şi de colegiul director.

Art.21.1. Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava este ajutat de 2 directori executivi adjuncţi, dintre care unul coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ, iar unul coordonează activitatea din domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte.

              Art.21.2.Directorul executiv si directorii executivi adjuncti au calitatea de functionar public.

Art.22.1. Colegiul director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava este compus din directorul executiv, directorii executiviadjuncţi, personalul de conducere din cadrul Direcţiei  Generale, precum şi 3 consilieri judeţeni, având cu precădere studii socio-umane, propuşi de preşedintele consiliului judeţean.

Art.22.2. Preşedintele colegiului director este secretarul judeţului. În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorulexecutiv al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

Art.23. Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului executiv, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului executiv, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executivi adjuncţi.

Art.24. La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept devot,  preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de membrii colegiului director.

Art.25. Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

    a) analizează şi controlează activitatea Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, propune directorului executiv măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor instituţiei;

    b) avizează (cu titlu consultativ) proiectul bugetului propriu al direcţiei  şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

    c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de  directorul executiv al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

   d) propune consiliului judeţean modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi rectificarea bugetului instituţiei, în vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia;

         e) propune consiliului judetean modificarea structurii organizatorice si numarul de personal aferente Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu avizul consultativ al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si cu respectarea criteriilor orientative prevazute de lege;

    f) propune Consiliului Judeţean Suceava înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

    g) propune Consiliului Judeţean Suceava concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii;

    h) întocmeşte şi propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcţii, precum şi premierea şi sporurile care se acordă la salariul personalului Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean,  în condiţiile legii.

    i) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava.

 Art.26. Şedinţele Colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui/a locţiitorului acestuia. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Colegiul director adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art.27. Directorul executiv reprezintă Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate precum şi în justiţie.

Art.28. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul executiv emite dispoziţii.

Art.29. Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

    a) exercită atribuţiile ce revin Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în calitate de persoană juridică;

    b) exercită funcţia de ordonator secundar de credite;

    c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării Consiliului Judeţean Suceava;

    d) elaborează şi supune aprobării Consiliului Judeţean Suceava, proiectul strategiei anuale, pe termen mediu şi lung, de restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, având avizul colegiului director şi al comisiei de specialitate;

    e) elaborează proiectele rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a drepturilor copilului, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;

    f) aprobă statul de personal al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţiei  Generale, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 17, potrivit legii, elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţean, statul de funcţii al Direcţiei Generale, având avizul colegiului director;

    g) controlează activitatea personalului din cadrul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi aplică sancţiuni disciplinare acestui personal;

    h) constată contravenţiile şi propune aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 135 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

    i) este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia  Generală în relaţiile cu aceasta;

   j) asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului;

   k) răspunde de întocmirea şi raportarea la timp, a tuturor datelor şi lucrărilor de sinteză solicitate de Consiliul Judeţean Suceava sau de autorităţile centrale din domeniu;

    l) propune participarea personalului de specialitate le programele de instruire şi perfecţionare;

   m) elaborează şi implementează proiecte care au ca scop îmbunătăţirea activităţii de asistenţă socială în instituţie;

   n) colaborează cu formele organizate ale societăţii civile la acţiuni care vizează ameliorarea asistenţei sociale a grupurilor vulnerabile;

   o) asigură respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale;

                 p) face propuneri privind întocmirea şi fundamentarea planului de investiţii şi reparaţii capitale, procurarea de utilaje;

                 r) asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;

                s) urmăreşte respectarea procedurilor legale privind organizarea licitaţiilor publice, încheierea contractelor şi derularea acestora;

   ş) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean;

   t) controlează derularea execuţiei bugetare pe buget propriu.

                         

Art.30. Directorul executiv:

a)  În absenţa directorului executiv, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului executiv, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

b) Directorul executiv poate delega parte din atribuţiile sale pe o perioadă determinată/nedeterminată de timp directorului executiv adjunct prin dispoziţie a directorului executiv; 

Art.31. Directorul executiv adjunct (economic) coordonează activitatea din domeniul economic şi administrativ şi  îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) asigură desfăşurarea activităţii financiar-contabile conform legii;

b) întocmeşte lucrările de planificare financiară;

c) coordonează activitatea de control financiar preventiv propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

d) asigură îndeplinirea tuturor obligaţiilor financiare ale instituţiei faţă de stat;

e) coordonează activitatea de inventariere anuală a patrimoniului centrelor din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi analizează propunerile privind casarea mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a obiectelor de inventar;

f) organizează activitatea de aprovizionare la nivelul instituţiei şi activitatea de exploatare, întreţinere şi reparaţii a mijloacelor de transport auto;

              g) controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea acestora, precum şi pentru scoaterea din inventar a bunurilor uzate pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale;

h) face propuneri privind planul de reparaţii pentru bunurile imobile şi mijloacele de transport aflate în patrimoniul instituţiei.

Art.32. Directorul executiv adjunct pe domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulteîşi desfăşoară activitatea conform normelor şi legislaţiei  specifice în vigoare, conform fişei postului şi atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia directorului executiv, ţinând permanent legătura cu direcţiile şi serviciile de specialitate pe domeniile de specialitate.

               a) coordonează activitatea compartimentelor de specialitate şi a centrelor de plasament pe linia protecţiei drepturilor copilului şi răspunde de aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

               b) elaborează proiecte şi adoptă strategii judeţene anuale, pe termen lung şi mediu referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului judeţean de protecţie a copilului aflat în dificultate, inclusiv a serviciilor de sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea şi dezvoltarea copilului şi le supune aprobării Consiliului Judeţean;

               c) supervizează activitatea personalului de specialitate pe linie de protecţie a copilului;

               d) asigură promovarea principiilor şi normelor prevăzute de Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului;

               e) verifică activitatea de protecţie a copilului asigurând în acelaşi timp circuitul şi regimul actelor şi dosarelor cu respectarea confidenţialităţii acestora;

               f) verifică activitatea asistenţilor maternali profesionişti;

               g) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii în vederea dezvoltării de programe în domeniul protecţiei copilului;

               h) asigură aplicarea legislaţiei specifice de protecţie specială a persoanelor cu handicap şi protecţie socială a tuturor categoriilor defavorizate de adulţi, bătrâni, persoane marginalizate, persoane aflate în situaţii de risc, persoane abuzate, etc,);

               i) are în subordine personalul care acordă asistenţă socială persoanelor adulte;

               j) coordonează activitatea compartimentelor de specialitate şi a centrelor pe linia protecţiei persoanelor adulte cu handicap răspunzând de îndeplinirea atribuţiilor de serviciu de către salariaţi;

               k) aprobă dosarele pentru acordarea drepturilor prevăzute de lege, persoanelor cu handicap şi semnează deciziile de intrare în plată;

               l) urmăreşte implementarea standardelor de calitate în instituţiile rezidenţiale, facând propuneri cu privire la dotările suplimentare şi acţiunile necesare îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite;

               m) colaborează cu alte instituţii şi organizaţii în vederea dezvoltării de programe în domeniul protecţiei persoanelor adulte.

Art.33. Aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava are în structură, conform statului de funcţii:

 1. Conducere;

 2.Compartimentul strategii, management calitate, servicii de prevenire şi protecţia muncii;

 3. Biroul secretariatulcomisiilor de specialitate:

 3.1. Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului;

 3.2. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

 4.Serviciul proiecte, parteneriate, investiţii şi recepţii lucrări;

 5. Serviciul  monitorizare în domeniul asistenţei sociale;

 6. Serviciul juridic şi achiziţii publice;

 7. Serviciul  resurse umane, salarizare şi relaţii cu instituţii publice:

      7.1. Compartimentul resurse umane;

      7.2. Compartimentul salarizare;

      7.3. Compartimentul relaţii cu instituţii publice;

      7.4. Compartimentul secretariat şi registratură.

  8. Biroul adopţii şi postadopţii;

  9. Compartimentul de plasament, reintegrare familială şi ajutoare de urgenţă;

10. Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi;

11. Serviciul de evaluare a copilului aflat în situaţie de risc şi intervenţie în regim de urgenţă;

12. Serviciul de protecţie de tip rezidenţial a copilului:

12.1.Compartimentul manageri de caz;

13. Serviciul de asistenţă maternală:

 13.1 Compartimentul manageri de caz copii aflaţi în asistenţa maternală;

 13.2 Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali profesionişti;

14. Compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap;

15. Serviciul de protecţie de tip rezidenţial pentru persoane adulte;

16.Serviciulfinanciar-contabil, buget, plăţi prestaţii sociale şi asistenţi maternali:

    16.1Compartimentul plăţi prestatii sociale şi asistenti maternali;

    16.2 Compartimentul financiar-contabil;

    16.3Compartimentul buget şi ordonanţări.

17. Biroul administrativ;

18. Compartiment administrare patrimoniu;

19. Reţeaua de asistenţi maternali;

20. Compartimentul apartamente sociale;

21.-48  Complexe terapeutice/case de tip familial/centre maternale/centre de plasament/recuperare.

 

           Art.34. Serviciile/birourile/compartimentele din aparatul propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava au următoarele atribuţii principale:

      2. Compartimentul strategii, management calitate, servicii de prevenire şi protecţia muncii;

- răspunde de implementarea standardului  de referinţa SR EN ISO 9001;

- coordonează acţiunile impuse de Auditul de certificare/supraveghere la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

 - asigură legatura cu organismul de certificare;

 - verifică valabilitatea certificatelor de acreditare, licenţelor de funcţionare, autorizaţiilor sanitare şi de mediu, precum şi a altor avize ale instituţiilor competente obligatorii pentru funcţionarea centrelor din cadrul instituţiei;

               - răspunde de implementarea colectarii selective a deşeurilor la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectiva a deşeurilor în instituţiile publice;

.        - asigură logistica, infrastructura necesară implementării, certificării, menţinerii, îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii;

               - asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare;

               - organizează, coordonează şi îndrumă activităţile de protecţia muncii, apărarea la foc şi protecţie civilă în conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incediilor, rectificată şi Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;

                - asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţia muncii, pentru prevenirea şi stingerea incendiilor cât şi pentru apărarea civilă;

                - asigură evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire prin teste şi examinări;

                - controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă, a prevenirii şi stingerii incendiilor;

                - colaborează cu medicul de medicină a muncii pentru cunoaşterea la zi a stării de sănătate a salariaţilor;

                - propune sancţiuni disciplinare pentru neluarea sau nerespectarea măsurilor şi normelor de protecţie a muncii;

                - propune şi urmăreşte dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu tehnică şi materiale în conformitate, cu normele de înzestrare stabilite de normele legale în vigoare;

       -  întocmeşte planul de evacuare în caz de incendiu;

               - asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de anunţare şi alarmare de alimentare cu apă în caz de incendiu, precum şi a căilor de acces pentru situaţii de urgenţă;

                - stabileşte responsabilităţi şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi centrele de plasament din subordine, le actualizează ori de câte ori apar modificări şi le aduce la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate;

                - asigură obţinerea vizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute de lege;

                - întocmeşte şi actualizează permanent lista cu substanţele periculoase, clasificate astfel potrivit legii utilizate în activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, sub orice formă;

                - asigură întocmirea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operaţionale în orice moment;

                - solicită inspectoratului de muncă, corpului pompierilor militari autorizarea funcţionării unităţii din punct de vedere al protecţiei muncii, verifică menţinerea condiţiilor de lucru pentru care s-a obţinut autorizaţia şi are obligaţia să ceară reavizarea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale în care a fost emisă;

               - stabileşte măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

               - ţine evidenţa locurilor de muncă cu condiţii deosebite: vătămătoare, grele, periculoase precum şi a accidentelor de muncă, bolilor profesionale accidentelor tehnice şi avariilor.

 

3 Biroul Secretariatul Comisiilor de specialitate:

3.1. Secretariatul  Comisiei pentru protecţia copilului:

       - întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Comisiei pentru protecţia copilului;

               - verifică dosarul copilului sub aspectul îndeplinirii condiţiilor stabilite de art. 9 din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

               - înregistrează cererile de audiere adresate Comisiei pentru protecţia copilului de către copii şi aduce la cunoştinţa acestora procedurile şi modul de soluţionare a cererii;

               - asigură convocarea persoanelor invitate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului pentru soluţionarea cazurilor privind copiii aflaţi în dificultate;

               - întocmeşte procesul-verbal de îndeplinire a procedurii de convocare a persoanelor invitate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului ;

               - redactează şi comunică în termen legal hotărâri ale Comisiei pentru protecţia copilului, certificate de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap, precum şi a certificate de orientare şcolară şi profesională.

 

3.2.Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap:

- analizează documentele medicale, coroborându-le cu datele referatului social, ale persoanelor care se prezintă la comisie şi solicită eliberarea unui certificat, preşedintele şi membrii implicându-se profesionist în acordarea gradului de handicap;

- îndrumă către medici sau unităţi spitaliceşti solicitanţii de certificate, în vederea unor consulturi suplimentare, menite să cuantifice exact tipul de handicap;

- eliberează certificate pentru persoane cu handicap, în conformitate cu normele legale în vigoare;

- întocmeşte planul de recuperare personalizat al tuturor beneficiarilor de certificate;

- oferă soluţii, după caz, orientând solicitanţii către alte organisme ce le pot acorda protecţie socială, în cazul neîncadrării într-un grad de handicap;

- recheamă la comisie, pentru examinare suplimentară, persoane ale căror dosare sunt viciate de unele nereguli sau sunt reclamate ca beneficiare ilegale ale drepturilor ce decurg din obţinerea anterioară a unui certificat de persoană cu handicap;

- răspunde la sesizările şi reclamaţiile primite în legătură cu beneficiarii unor certificate de persoană cu handicap;

- întocmeşte diferite situaţii statistice şi informative conexe activităţii de bază, solicitate de către insituţia noastră, organe şi foruri tutelare;

- îndeplineşte orice altă atribuţie dispusă de către conducere şi care intră în aria de competenţă a comisiei.

 

4. Serviciul proiecte, parteneriate, investiţii şi recepţii lucrări

 

- identifică surse de finanţare pentru proiecte care au ca activitate asistenţa socială;

- dezvoltă programe de finanţare atât pentru centrele de plasament cât şi pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

- elaborează prognoze privind evoluţia/dinamica activităţii pe baza informaţiilor culese şi gestionate;

- colaborează cu toate serviciile, birouri, centrele de plasament precum şi celelalte compartimente ale instituţiei;

- elaborează strategii vizând eficacitatea şi îmbunătăţirea modului de lucru şi metodologiilor adoptate;

- elaborează, redactează şi implementează proiectele în domeniul protecţiei copilului derulate de Uniunea Europeană, Banca Mondială, FRDS, Guvernul României precum şi organizaţiile neguvernamentale, în vederea obţinerii de finanţări externe;

- urmăreşte implementarea proiectelor câştigate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

- elaborează sinteze privind evoluţia şi dinamica activităţii de finanţare nerambursabilă promovată de UE,  pe baza informaţiilor deţinute;

- elaborează proiecte şi programe în funcţie de sursele de finanţare identificate;

- încheie contracte cu partenerii implicaţi în proiectele implementate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-    verifică stadiul fizic al lucrărilor în teren;

-    verifică legalitatea decontărilor pentru lucrările de construcţii şi montaj la obiectivele de investiţii;

-    verifică dacă obiecţiunile din procesul verbal de recepţie au fost soluţionate în termen;

-    asigură obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire;

-    asigură eliberarea garanţiei de bună execuţie după încheierea procesului verbal de recepţie finală;

-    asigură prelungirea autorizaţiilor de construire;

-    desfăşoară corespondenţă cu terţii;

- supune aprobării Consiliului Judeţean planul obiectivelor de investiţii şi reparaţii al instituţiei;

-    urmăreşte emiterea comenzilor şi întocmirea contractelor privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice;

-    verifică împreună cu delegatul inspecţiei pentru construcţii şi dirigintele de şantier stadiul fizic al fiecărui obiectiv de investiţii, încadrarea în documentaţia tehnică şi respectarea strictă a legislaţiei privind execuţia lucrărilor;

-    participă împreună cu reprezentantul legal al constructorului, dirigintele de şantier, proiectantul lucrării, al beneficiarului indirect şi al inspecţiei pentru construcţii la recepţionarea stadiului fizic pe faze determinate de execuţie în conformitate cu normele legale şi stabileşte măsuri ce trebuie luate în continuare, consemnate în procese verbale;

- urmăreşte realizarea fizică a lucrărilor de investiţii şi reparaţii şi corelarea acestora cu valorile decontate pe baza inventarierii periodice a acestora;

-    întocmeşte diverse situaţii statistice; 

-    studiază documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor a căror execuţie va fi supusă achiziţiei şi a celor pentru achiziţia proiectării investiţiilor publice, anterior organizării acestora, cât este necesar întocmirii documentaţiilor necesare organizării achiziţiei şi susţinerii acestora, anterior lansării, la instituţiile şi/sau organismele prevăzute de lege;

-    asigură verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor privind execuţia lucrărilor de investiţii şi reparaţii din bugetul instituţiei publice finanţate din bugetul judeţului;

-    elaborează programul anual de investiţii;

-    asigură culegerea de informaţii şi primirea documentelor aprobate care justifică necesitatea şi oportunitatea înscrierii în lista de investiţii şi reparaţii a cheltuielilor de capital;

-    asigură înscrierea în programul de investiţii şi reparaţii a cheltuielilor de capital care întrunesc condiţiile legale pentru a fi înscrise în program, supunerea acestora analizei Consiliului Judeţean Suceava;

-    asigură deschiderea finanţării pentru obiectivele prevăzute în programul de investiţii şi reparaţii şi urmărirea cheltuirii fondurilor pentru a se asigura încadrarea în alocaţiile aprobate;

-    asigură întocmirea temelor de proiectare pentru obiectivele noi de investiţii pe baza planurilor urbanistice aprobate, supunerea acestora aprobării ordonatorului de credite;

-    asigură participarea în comisiile de analiză a ofertelor pentru efectuarea achiziţiilor proiectării şi execuţiei investiţiilor publice;

-    analizează documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor publice, întocmeşte documentaţiile pentru avizarea şi aprobarea acestora;

-    asigură confirmarea pe documentele de plată a cheltuirii sumelor de plată pentru obiective prevăzute în programul de investiţii în limita prevederilor acestuia;

-    colaborează cu Consiliul Judeţean pentru asigurarea şi urmărirea cheltuirii fondurilor din bugetul de stat care se alocă prin Consiliul Judeţean;

-    asigură organizarea recepţiilor obiectivelor de investiţii şi reparaţii, primirea cărţii tehnice a construcţiilor de la dirigintele de şantier, predarea obiectivelor în exploatare şi administrare după finalizare;

- asigură întocmirea documentaţiilor pentru aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe (centrale termice) pe baza documentelor justificative şi a datelor furnizate de cei care le-au exploatat;

- asigură întocmirea contractului pentru dirigintele de şantier care asigura verificarea lucrărilor de investiţii;

- organizează acitvitatea privind autorizarea de funcţionare ISCIR şi verificările periodice (V.T.P.) la termenele scadente, conform normelor ISCIR în vigoare, a centralelor termice şi cazanelor de încălzire centrală şi preparare a apei calde la centrele din subordinea direcţiei;

- urmăreşte şi evaluează activitatea firmelor ce execută servicii de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice, precum şi a echipamentului conex din dotare;

- organizează activitatea privind autorizarea ISCIR a fochiştilor ce lucrează la cazanele de abur, prin trimiterea periodică la instruire, la expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei;

- verifică periodic obiectivele la care se execută reparaţii sau sunt în curs de execuţie;

- urmăreşte şi verifică starea tehnică de funcţionare a centralelor termice, instalaţii de încălzire, alimentare cu apă a centrelor de plasament din structura direcţiei;

- gestionează baza de date, fişierele de date, aplicaţiile existente asigurând arhivarea lor, precum şi crearea de copii de siguranţă care vor fi păstrate pe suport magnetic/optic separat;

- întocmeşte şi ţine la zi fişierul de date privind reparaţiile efectuate la toate centralele termice ale centrelor din structura direcţiei, precum şi la maşinile şi aparatele electrice;

- asigură soluţionarea corespondenţei referitoare la obiectivele de investiţii ale  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava aprobate prin programe anuale.

 

5. Serviciul  monitorizare în domeniul asistenţei sociale:

 

             - actualizarea bazei de date a programului naţional de monitorizare „Child Welfare Monitoring and Tracking Information System” (CMTIS)  cu:

- datele din sentinţele instanţei, hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului, rapoartele de menţinere privind copiii pentru care s-a stabilit măsura plasamentului, menţinerea sau revocarea măsurii de protecţie;

- datele din certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap eliberate de către Comisia pentru protecţia copilului pentru copiii din comunitate şi din sistemul de protecţie;

- datele din certificatele de orientare şcolară eliberate de către Comisia pentru protecţia copilului pentru copiii din comunitate şi din sistemul de protecţie;

- datele din sentinţele instanţei şi  hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului prin care se stabileşte măsura supravegherii specializate pentru copiii care au săvârşit fapte penale dar nu răspund penal.

- actualizarea bazei de date a programului „Istoricul Copilului”(program ce evidenţiază toate măsurile de protecţie a copiilor de la intrare la ieşirea din sistemul de protecţie) informaţii privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură specială de protecţie, menţinerea sau revocarea măsurii de plasament, datele privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură educativă, precum şi rapoartele de meţinere în sistemul de protecţie;

- actualizarea bazei de date a programului „Fişa Copilului”(program din care se fac raportări după diferite criterii) informaţii privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură specială de protecţie, menţinerea sau revocarea măsurii de plasament, datele privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură educativă, rapoartele de meţinere în sistemul de protecţie;

- actualizarea bazei de date a programului „Domicilii”(program din care se fac raportări după domiciliul părinţilor copilului) informaţii privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură specială de protecţie, menţinerea sau revocarea măsurii de plasament, datele privind copiii pentru care Comisia pentru protecţia copilului şi Tribunalul Suceava stabilesc o măsură educativă, precum şi rapoartele de meţinere în sistemul de protecţie şi certificatele de încadrare într-o categorie de personae cu handicap;

- întocmirea Fişei lunare a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, solicitată de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală de Protecţia Copilului;

- întocmirea Fişei trimestrială a activităţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, solicitată de Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală de Protecţia Copilului;

- actualizarea bazei de date privind copiii din instituţiile de tip rezidenţial (inclusiv certificatele de handicap) care beneficiază de alocaţie de stat şi o transmite lunar la Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Suceava);

- întocmirea şi redactarea periodică a raportărlor solicitate de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale - Direcţia Generală de Protecţia Copilului, Prefectura Judeţului Suceava, Consiliul Judeţean Suceava, CAS, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Suceava privind copiii/tinerii şi persoanele adulte aflate în evidenţa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-actualizarea evidenţei copiilor care beneficiază de serviciile centrelor de zi publice şi private;

-actualizarea datelor privind persoanele adulte aflate în centrele de recuperare şi reabilitare din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-actualizarea bazei de date privind asistenţii maternali angajaţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi a copiilor pe care îi au în plasament;

-actualizarea informaţiilor privind copiii proveniţi din alte judeţe, care beneficiază de măsuri speciale de protecţie pe raza judeţului Suceava, precum şi pentru cei cu domiciliul în Suceava şi care se află în plasament în centre instituţii de tip rezidenţial şi la familii/persoane din alte judeţe; 

-actualizarea situaţiei tutelelor instituite de către instanţa judecătorească;

-eliberarea de adeverinţe pentru copiii/tinerii care beneficiază/au beneficiat de o măsură specială deprotecţie;

-colaborarea permanentă cu direcţiile din ţară în vederea actualizării datelor în programul naţional de monitorizare Child Welfare Monitoring and Tracking Information System (CMTIS) privind copiii proveniţi din alte judeţe.

 

6.   Serviciul juridic şi achiziţii publice:

           - avizează actele de autoritate emise de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

                  - asigură reprezentarea şi susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava la instanţele judecătoreşti sau în faţa notarilor publici, la alte organe cu activitate jurisdicţională, autorităţi, instituţii publice şi alte persoane juridice de drept public sau privat, în baza delegaţiei dată de către conducerea Direcţiei Generale;

                 - promovează acţiuni în justiţie, întocmeşte cereri sau sesizări adresate altor organe cu activitate jurisdicţională, exercită căi de atac în baza delegaţiei date în aceste scopuri de către conducerea instituţiei;

                 - asigură asistenţa juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a minorilor, a persoanelor cu handicap şi a persoanelor adulte care se află în dificultate;

                 - asigură reprezentarea în dosarele de declarare tardivă a naşterii pentru copiii instituţionalizaţi, decăderea din drepturile părinteşti, precum şi reprezentarea şi asigurarea respectării drepturilor persoanelor adulte şi a celor cu handicap;

                 - reprezintă în faţa instanţelor de judecată minorii din judeţul Suceava pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie;

                 - acordă asistenţă juridică de specialitate persoanelor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, centrelor de tip rezidenţial şi celor de zi, reprezentanţilor organismelor private autorizate, precum şi oricăror persoane fizice sau juridice care solicită consultanţă de specialitate în domeniul protecţiei sociale;

                - colaborează cu instituţiile de asistenţă socială care sunt înfiinţate şi organizate ca unităţi specializate publice sau private care asigură protecţie, găzduire, ocrotire, îngrijire, activităţi de recuperare şi reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice şi alte categorii de persoane, cu obligaţia acestor instituţii de a comunica lunar date şi informaţii referitoare la activitatea pe care o desfăşoară în domeniu;

                 - realizează legătura cu conducătorii serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de la nivelul judeţului;

                 - avizează contractele, convenţiile şi protocoalele la care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava este parte şi orice alte acte care angajează patrimoniul instituţiei;

                 - verifică legalitatea întocmirii contractelor de muncă pentru salariaţii Direcţiei Generale  de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi ai centrelor de tip rezidenţial şi de zi;

                  - întocmeşte şi  redactează cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale şi orice alte acte pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava sau Comisia pentru Protecţia Copilului;

                  - exercită, în susţinerea intereselor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava sau ale Comisiei pentru Protecţia Copilului şi în condiţiile legii, căile de atac împotriva hotărârilor şi deciziilor instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu activitate jurisdicţională;

                   - urmăreşte rezolvarea în termenul legal şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare a petiţiilor, adreselor, sesizărilor şi notelor de corespondenţă repartizate de  conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava spre competentă soluţionare;

                   - asigură participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava la concilieri în cazul litigiilor comerciale şi de contencios-administrativ pentru ajungerea la rezolvarea acestora pe cale amiabilă;

                   - participă împreună cu personalul desemnat din cadrul structurilor Direcţiei Generale la concilierile privind soluţionarea pe cale amiabilă extraprocesuală a unor neînţelegeri apărute în cadrul raporturilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava cu terţe peroane fizice sau juridice;

                   - depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanelor adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acestora;

                   - asigură părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti precum şi celor care le-a fost limitat exerciţiul anumitor drepturi, asistenţă specializată pentru creşterea capacităţii acestora de a se ocupa de copii în vederea redobândirii exerciţiului drepturilor părinteşti:

                   - sesizează instanţa judecătorească pentru decăderea totală sau parţială din exerciţiul drepturilor părinteşti a părinţilor copiilor care-şi exercită în mod abuziv aceste drepturi;

                     - asigură condiţiile de informare şi documentare juridică a salariaţilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

                    - efectuează în mod permanent activitatea de documentare juridică, prin studiul actelor normative nou apărute, publicate în Monitorul Oficial, a doctrinei juridice şi a jurisprudenţei Curţii Constituţionale şi instanţelor judecătoreşti, în vederea fundamentării lucrărilor cu caracter juridic;

                    - colaborează cu personalul celorlalte structuri ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în vederea efectuării unor lucrări de competenţa acestora sau în vederea obţinerii de date ori informaţii din activitatea lor, necesare întocmirii lucrărilor juridice;

           - acordă asistenţă de specialitate la constituirea dosarelor în vederea arhivării;

           - organizează activitatea de selecţionare a documentelor aflate în arhiva sa;

                   - asigură în colaborare cu structurile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava întocmirea şi actualizarea nomenclatorului dosarelor;

                   - îndeplineşte orice alte activităţi necesare apărării intereselor legale ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

                   - instrumentează cazurile identificate de copii români aflaţi neînsoţiţi  pe teritoriul altui stat în vederea repatrierii acestora şi a reintegrării lor sociale;

                   - întocmeşte anchete sociale privind situaţiile socio-familiale ale copiilor români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altui stat şi face toate demersurile necesare în vederea instituirii măsurilor de protecţie specială pentru aceştia;

- reprezintă şi susţine interesele copilului care solicită statutul de refugiat şi care este neînsoţit de către părinţi sau alt reprezentant legal pe parcursul procedurii de acordare a statutului de refugiat;

- elaborează planul referitor la pregătirea reintegrării sociale  a copilului ce urmează a fi repatriat;

          - identifică copiii neacompaniaţi în stradă, prin analiza primară a datelor legate de caz;

- se ocupă de verificarea informaţiilor primare şi culegerea datelor suplimentare din teren;

- întocmeşte planul de acţiune în funcţie de nevoile copilului, resursele copilului şi ale familiei acestuia, analizarea riscurilor pe care le implică fiecare alternativă de soluţionare a cazului;

                   - implementează strategia de lucru prin elaborarea de anchete sociale, realizarea demersurilor corespunzătoare către instituţia de ocrotire de pe raza judeţului în care a fost găsit copilul, supravegherea şi monitorizarea situaţiei copilului reîntors în judeţul Suceava;

                  - monitorizează cazurile copiilor depistaţi în stradă şi efectuează analiza rezultatelor;

                 - prezintă Comisiei pentru Protecţia Copilului cazurile copiilor care au   săvârşit  fapte penale dar care nu răspund penal şi pentru care s-a obţinut acordul părinţilor în vederea stabilirii măsurii de „supraveghere specializată” în familie sau plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat;

                 - redactează cererile de chemare în judecată pentru Tribunalul Suceava în vederea stabilirii măsurii  de „supraveghere specializată” sau plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, pentru copilul care a săvârşit o faptă penală dar care nu răspunde penal, în lipsa acordului părinţilor;

                     - monitorizează şi reevaluează minorii pentru care s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti de „supraveghere specializată” în famili

-  desfăşoară acţiuni de prevenire a delincvenţei juvenile;

                     - sesizează instituţiile şi organele competente cu privire la orice situaţie de trafic de persoane sau cu privire la situaţiile cu risc potenţial de trafic de persoane;

                   - organizează campanii de informare a populaţiei în special în zonele vulnerabile a familiilor cu grad scăzut de educaţie, situaţie materială precară, familii dezorganizate, minori ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate cu privire la modalităţile de racolare a victimelor traficului de persoane;

                  - asigură consiliere, sprijin informaţional şi cazare în centre specializate victimelor traficului de fiinţe umane;

                  - asigură confidenţialitatea asupra locaţiei centrului destinat minorilor victime ale traficului de persoane, cât şi cu privire la identitatea victimelor;

                  - asigură consiliere juridică, psihologică pe toate perioada procesului penal acestora şi familiilor lor;

         - cunoaşte şi aplică legislaţia specifică în vigoare;

         - realizează studii de piaţă, răspunde de promovarea ofertelor cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

        - încheie contracte cu furnizorii şi colaborează cu Serviciul financiar-contabil, buget, salarizare plată prestaţii sociale şi asistenţi maternali în vederea derulării corespunzătoare a tuturor programelor aflate în desfăşurare;

         - înregistrează contractele încheiate şi ţine evidenţa lor;

         - asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice conform legislaţiei în vigoare;

         - asigură constituirea comisiei de evaluare a ofertelor;

         - asigură publicarea anunţului de intenţie în funcţie de procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică;

         - asigură încheierea contractului de achiziţie publică în urma desemnării câştigătorului licitaţiei;

             - asigură pregătirea documentelor necesare desfăşurării achiziţiilor publice de bunuri, de natura prestărilor de servicii şi răspunde de desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării;

            - asigură gestionarea garanţiilor de participare la procedurile de achiziţii, în acest scop făcând menţiuni (sub semnătură) pe documentele primite de la participanţi;

            - transmite documentele de adjudecare a achiziţiilor publice factorilor menţionaţi în actele normative în baza cărora s-au organizat achiziţiile şi/sau în reglementări interne;

-    verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd termene pentru diverse activităţi ce se desfăşoară cu ocazia achiziţiilor şi asigură desfăşurarea lor în cadrul termenelor stabilite;

-    verifică dacă actele normative care reglementează achiziţiile publice prevăd ca, anterior lansării documentaţiilor pentru efectuarea achiziţiilor, acestea să fie studiate de anumite instituţii şi organisme, asigură îndeplinirea acestei condiţii şi susţine documentaţiile transmise pentru studiere;

-    organizează achiziţiile bunurilor de natura mijloacelor fixe cuprinse în lista de dotări, după aprobarea bugetului Direcţiei Generale;

-    asigură protejarea proprietăţii intelectuale şi/sau a secretelor comerciale ale participanţilor, precum şi protejarea intereselor instituţiei şi a confidenţialităţii, în limitele prevăzute în cadrul legal şi/sau cel intern existent, la organizarea licitaţiilor şi pe parcursul desfăşurării lor;

-    întocmeşte procesele verbale prevăzute de lege ale comisiei de evaluare;

-    asigură verificarea şi avizarea instrucţiunilor pentru ofertanţi în vederea organizării procedurilor de achiziţii publice (bunuri, servicii şi execuţia lucrărilor) din bugetul instituţiei publice finanţate din bugetul judeţului;

-    pregăteşte documentaţiile necesare organizării achiziţiilor investiţiilor publice şi asigură desfăşurarea acestora în condiţiile reglementărilor în vigoare la data organizării lor;

 

  1. 7.      Serviciul resurse umane, salarizare şi relaţii cu instituţii publice :

 

7.1 Compartimentul resurse umane

-  asigură elaborarea strategiei şi politicii de resurse umane pe funcţii publice, funcţii de specialitate şi meserii;

-  elaborează organigrama, statele de funcţii ale aparatului propriu şi centrelor de plasament, prezentând propunerile pentru aprobare Colegiului director şi Consiliului Judeţean Suceava;

-  întocmeşte statul de personal în baza statului de funcţii aprobat;

-  asigură aducerea la cunoştinţa publică şi Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava posturile vacante şi data organizării concursului pentru ocuparea acestora;

-  asigură organizarea concursurilor şi examenelor în vederea ocupării posturilor vacante precum şi promovarea în functie;

-  întocmeşte contractele de muncă şi urmăreşte respectarea lor legală;

-  asigură şi urmăreşte integrarea noilor angajaţi,

-  asigură crearea bazei de date privind evidenţa personalului, atât a funcţionarilor publici cât şi a personalului contractual;

-  asigură implementarea şi aplicarea prevederilor Statutului funcţionarilor publici;

-  urmăreşte evaluarea activităţii şi cariera funcţionarilor publici integrate în sistemul de evaluare a performanţelor la nivelul instituţiei,

-  face propuneri pentru perfecţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare;

-  urmăreşte întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual şi asigură gestionarea acestora;

-  aplică prevederile legale în vigoare referitoare la salarizare, în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate;

-  prezintă spre aprobare conducerii unităţii propuneri privind acordarea unor drepturi personalului din serviciile şi centrele de plasament;

-  stabileşte, potrivit legislaţiei, drepturile salariale cuvenite noilor angajaţi;

-  efectuează lucrările legate de încadrarea, redistribuirea, transferarea, detaşarea, pensionarea sau încetarea raporturilor de muncă;

-  certifică prezenţa la serviciu a personalului şi întocmeşte condica de prezenţă;

-  fundamentează cheltuielile de personal şi transmite Compartimentului Buget fondul de salarii necesar;

-  gestionează  registrul  de evidenţă al salariaţilor (REVISAL) şi efectuează toate operaţiunile prevăzute de lege;

-  completează Registrul de evidenţă al funcţionarilor publici;

-  asigură întocmirea, completarea şi păstrarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi personalului contractual;

-  completează toate modificările intervenite în cariera funcţionarilor publici în aplicaţia „Dosarul profesional al funcţionarilor publici”;

-  întocmeşte proiectele de dispoziţii privind încadrarea şi promovarea în muncă şi verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

- întocmeşte şi transmite chestionarele de cercetare statistică privind personalul;

-colaborează cu serviciile de specialitate privind angajarea asistenţilor maternali după atestare;

-  colaborează cu serviciile, birourile şi compartimentele de specialitate ale instituţiei şi ale Consiliului Judeţean Suceava;

-  acordă sprijin şi asistenţă de specialitate centrelor de plasament.

 

               7.2 Compartimentul salarizare

- urmăreşte întocmirea la timp a fişelor fiscale FF1 şi FF2 şi depunerea lor la termen la Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi transmiterea lor sub semnătură sau corespondenţă tuturor salariaţilor;

- eliberează la cerere adeverinţele solicitate de personal pentru medicul de familie, rechizite, calculatoare, împrumuturi în bancă, etc.;

- actualizează în baza de date a programului de salarizare nomenclatorul de funcţii, profesii, studii, etc.;

- introduce date pentru deduceri personale şi suplimentare;

- actualizează fişierul de reţineri pe beneficiari şi marcă;

- actualizează fişierul modului de plată a drepturilor salariale prin cont/card;

- întocmeşte statele de personal pe baza datelor preluate de la Compartimentul resurse umane;

- preia concediile medicale, concediile de odihnă, diferenţele salariale, etc.;

-preia  pontajele lunare pentru toate punctele de lucru în vederea calculării drepturilor salariale;

- editează fişe de salarii, state de plată, borderouri de plată prin bănci, fluturaşi, centralizatoare control salarii, borderouri reţineri pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual;

- creează şi criptează fişierele pentru bănci privind plata salariilor şi transmite acestea băncilor în vederea alimentării cardurilor salariaţilor ;

- editează diverse liste de personal la cererea serviciilor altele decât cele aferente salariilor;

-  întocmeşte lunar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112) şi transmiterea în format electronic la A..N.A.F.;

- verifică validarea declaraţiei transmise;

- depune declaraţia rectificativă în cazul depistării unor erori la declaraţia iniţială;

- înaintează către C.A.S.S. documentaţia în vederea recuperării sumelor din F.N.U.A.S.S.;

-  fundamentează cheltuielile de personal şi transmite compartimentului Buget fondul de salarii necesar;

- asigură respectarea legislaţiei în vigoare aplicabilă în cadrul serviciului;

- analizează şi răspunde la sesizările repartizate; 

- întocmeşte referate şi proiecte de dispoziţie privind majorarea sau  indexarea salariilor personalului din serviciile direcţie şi din centrele de plasament, proiecte de dispoziţii pe care le prezintă spre aprobare conducerii direcţiei;

- verifică şi vizează statele de plată ale aparatului propriu şi centrelor de plasament;

- transmite la Compartimentul financiar-contabil centralizatorul situaţiei recapitulative pe centre de plasament, reţinerile şi popririle, situaţia concediilor de odihnă pentru efectuarea ordonanţărilor şi ordinelor de plată, etc.;

- verifică modul de întocmire a adeverinţelor de salariu eliberate salariaţilor şi le semnează;

- colaborează cu şefii centrelor şi şefii de servicii/birouri  sau cu persoanele care au atribuţii de salarizare  din cadrul centrelor, în ceea ce priveşte modul  de întocmire a foilor colective de prezenţă;

- informează salariaţii asupra modului de completare a diferitelor formulare sau adeverinţe;

- prezintă spre aprobare conducerii propuneri privind acordarea unor drepturi personalului din serviciile şi centrele de plasament ale direcţiei, şi anume:

- plata orelor suplimentare prestate peste durata timpului de muncă de către persoanele încadrate în funcţii de execuţie şi de conducere;

- plata premiilor personalului contractual şi funcţionarilor publici

- plata sporurilor pentru încordare psihică, condiţii deosebit de periculoase de muncă, etc;

- răspunde de aplicarea corectă a reglementărilor legale privind salarizarea personalului;

- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate centrelor de plasament şi de recuperare;

- coordonează şi verifică modul de întocmire a dărilor de seamă statistice şi a altor situaţii privind salarizarea personalului;

- colaborează cu compartimentele buget şi ordonanţări, financiar-contabil, calculează propunerile de buget privind nivelul cheltuielilor cu salariile, sporurile la salarii, etc;

- coordonează şi  verifică actualizarea în permanenţă a modificărilor legislative în cadrul programului de salarizare;

- păstrează evidenţa absenţelor nemotivate, a învoirilor şi a concediilor de odihnă sau a concediilor fără plată;

- răspunde şi asigură întocmirea planificării anuale a concediilor de odihnă pentru toţi salariaţii instituţiei, urmăreşte înregistrarea cererilor de concediu de odihnă, a concediilor fără plată, a concediilor de studii,  a recuperărilor, etc., aprobate de conducerea instituţiei;

- răspunde de modul de soluţionare a corespondenţei repartizate spre soluţionare;

- redactează şi centralizează documente specifice biroului de salarizare, adrese, cereri, înştiinţări etc.;

- arhivează documentele de salarizare.

 

     7.3. Compartimentul relaţii cu instituţii publice

         - monitorizează presa locală şi centrală;

                  - informează şeful ierarhic superior despre articolele apărute în presă cu referire directă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, Comisia pentru Protecţia Copilului  precum şi cele care ar avea vreo legătură cu aceste instituţii;

                  - poartă o corespondenţă permanentă cu mass-media locală şi centrală;

                  - informează mass-media cu privire la noutăţile apărute în Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

                  - participă la diverse întâlniri şi la organizarea unor activităţi care să servească interesele instituţiei;

                  - alcătuieşte mapa de presă, cu xerocopii din ziare;

                   - realizează mapa de presă şi materiale foto şi video de la anumite evenimente şi asigură arhivarea lor;

                   - participă la activităţile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava la solicitarea şefului ierarhic;

                   - primeşte, înregistrează şi realizează evaluarea primară a solicitărilor privind informaţiile de interes public; 

                   - asigură organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare;

                   - identifică şi actualizează informaţiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, în condiţiile legii;

                   - întocmeşte anual raportul privind accesul la informaţiile de interes public conform prevederilor art. 27 din HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

-    menţine  relaţiile permanente cu instituţiile publice şi private locale;

-     organizează campanii de presă cu privire la activitatea instituţiei;

-    monitorizează presa scrisă audio-vizuală;

-    organizează conferinţe de presă, seminarii, activităţi caritabile etc.;

-    realizează comunicate de presă, ştiri pentru mass-media;

-    mediatizează drepturile copilului, precum şi ale persoanei adulte cu handicap;

-    se ocupă de pagina de internet a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-    promovează şi protejează imaginea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava.

 

             7.4. Compartimentul secretariat şi registratură.

                    - întocmeşte actele de  expediere a corespondenţei;

                    - primeşte corespondenţa, reclamaţiile şi sesizările adresate Direcţiei Generale de la alte instituţii şi de la cetăţeni;

                     - primeşte, descarcă şi ştampilează corespondenţa primită de la serviciile din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava care urmează a fi expediată;

                    - face înscrieri pentru audienţe la conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi eliberează numere de ordine;

                    - întocmeşte şi  înregistrează delegaţiile din unitate;

                    - urmăreşte înregistrarea, rezolvarea şi expedierea corespondenţei repartizată spre soluţionare conducerii Direcţiei Generale;

                     - urmăreşte transmiterea cererilor şi a scrisorilor care nu sunt de competenţa administraţiei  locale către societăţile comerciale, regiile şi instituţiile de a căror calitate depinde soluţionarea acestora;

-    mediatizează drepturile copilului, precum şi ale persoanei adulte cu handicap;

-    primeşte şi înregistrează întreaga corespondenţă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-    organizează depozitul de arhivă conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

-    iniţiază şi organizează activitatea de intocmire a nomenclatorului dosarelor, asigurălegătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

-    verifică şi preia de la compartimente pe bază de inventare, dosarele constituite, întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit, asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă, pe baza registrului de evidenţă curentă;

-    şeful compartimentului de arhivă este secretarul comisiei de selecţionare iar în această calitate convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termenec de păstrare expirate care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare, întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către  Arhivele Naţionale , asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare ;

-    analizează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

-    ţine evidenţa  documentelor împrumutate compartimentelor  creatoare, la restituire verifică integritatea documentului împrumutat iar după restituire acestea vor fi reintegrate în fond;

-    solicită conducerii dotarea corespunzătoare a depozitului (mobilier, rafturi, mijloace P.S.I., etc.) propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

-    pune la dispoziţia delegatului Arhivele Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

-    pregăteşte documentele (cu valoare istorică) şi inventarele acestora , în vederea predării la Arhivele Naţionale , conform prevederilor Legii Arhivele Naţionale;

-    sesizează de îndată conducerea şi poliţia în caz  de pierdere, alterare, distrugere sau sustragere, transmitere a documentelor şi informaţiilor secrete.

           

        8. Biroul adopţii şi postadopţii;

                  - identifică copiii ale căror Plan Individualizat de Protecţie prevede ca obiectiv final adopţia prin colaborarea cu serviciul de asistenţă maternală din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor locale;

           - contactează familiile biologice în vederea informării şi   conştientizării efectelor adopţiei prin:

              - colaborearea cu primăriile de domiciliu sau reşedinţă ale familiior biologice ;

              - colaborarea cu  Direcţia Judeţeană  de Evidenţa a Persoanelor;

             - colaborarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie;

             -  identifică , evaluează şi formează familiile potenţial adoptive prin :

             -  selectarea cererilor familiilor/persoanelor ;

             -  evaluarea iniţială  psiho socială a acestora;

             - formarea acestora în cadrul cursurilor de pregătire ;

                     - evaluarea finală în vederea obţinerii atestatului de familie/persoană aptă să adopte.

               - identifică cea mai potrivită familie adoptatoare pentru copilul adoptabil realizând potrivirea practică dintre copil şi familie şi mutarea copilului în familie ;

               - monitorizează post încredinţare în vederea adopţiei prin vizite la familii adoptive bilunar, întocmirea de rapoarte de vizită bilunare în perioada de încredinţare în vederea adopţiei şi consilierea familiei adoptive şi a copilului în vederea înţelegerii şi acceptării adopţiei ;

                -monitorizează post adopţie  copilul în familia adoptivă timp de 2 ani de la rămânerea irevocabilă a sentinţei de încuviinţare a adopţiei prin întocmirea de rapoarte trimestriale post adopţie, întâlniri în cadrul grupurilor suport a părinţilor adoptatori şi informarea familiilor cu privire la existenţa Asociaţiei Părinţilor Adoptatori;

              - perfecţionează personalul în vederea oferirii unor servicii de calitate prin participarea acestora la cursuri de perfecţionare, participare la schimburi de experienţă şi instruiri periodice pe anumite teme de însuşire a legislaţiei şi a literaturii de specialitate.

 

9. Compartiment de plasament, reintegrare familială şi  ajutoare de urgenţă

-          promovează respectarea drepturilor copiilor;

-          se ocupă de promovarea îngrijirii familiale temporare în familia extinsă sau substitutivă (care nu sunt asistenţi maternali profesionişti);

- primeşte şi verifică toate sesizările scrise transmise Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului de alte instituţii (Guvern, Preşedinţie, Prefectură, Consiliul Judeţean, Instanţele Judecătoreşti, Direcţia Generală de Protecţie a Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale , Avocatul Poporului), care reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor copilului aflat în plasament, inclusiv orice formă de abuz sau neglijare suferite din partea copilului; 

-    se ocupă de efectuarea selecţiei primare;

-          se ocupă de recrutarea şi asigurarea de suport şi sprijin în vederea întocmirii actelor necesare;

-          se ocupă de evaluarea socială prin efectuarea unui număr de 2-3 întâlniri;

-          se ocupă de definirea în termeni simpli şi clari a noţiunii de tutelă/plasament în concordanţă cu vârsta copilului;

-          obţine acordul scris al copilului;

-          întocmeşte planul individual de permanenţă al copilului;

-  se ocupă de consilierea familiei extinse/substitutive şi a copilului, în colaborare cu alţi specialişti ai Direcţiei şi reţeaua comunitară în vederea depăşirii situaţiilor dificile;

-          se ocupă de oferirea de suport, sprijin, consiliere în cazul îmbolnăvirii copilului;

-           face evaluarea situaţiei sociale şi a nevoilor de asistenţă şi sprijin;

-          asigură consilierea la cerere în vederea depăşirii eventualelor probleme apărute de la ultima vizită;

-           face reevaluarea situaţiei sociale a familiei extinse/substitutive (şi familiei naturale dacă este cazul);

-          se ocupă de consilierea familiei extinse/substitutive cu privire la pregătirea copilului pentru revenirea în familia naturală unde este cazul;

-           face revizuirea planului individual de permanenţă al copilului la apariţia unor schimbări semnificative;

-           face reevaluarea situaţiei sociale a familiei naturale, în vederea determinării posibilităţilor de reintegrare a copilului;

-          se ocupă de consilierea părinţilor în vederea soluţionării situaţiilor conflictuale sau de criză;

-          se ocupă de consilierea părinţilor în vederea reintegrării copilului, unde este cazul;

-          se ocupă de consilierea părinţilor în vederea menţinerii legăturii fireşti cu minorul şi a reintegrării acestuia în familia naturală, unde este posibil;

-          se ocupă de consilierea părinţilor cu privire la consecinţele traumelor provocate copiilor  prin abuz sau maltratare;

-          face sesizarea organelor în drept să intervină în situaţii limită;

-          se ocupă de consilierea părinţilor cu privire la obţinerea suporturilor financiare şi/sau materiale la care au dreptul în conformitate cu legislaţia în vigoare;

-          se ocupă de colaborarea cu alte instituţii în vederea facilitării accesului la educaţia preşcolară şi asigurarea învăţământului general obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;

-          colaborează cu reprezentanţii locali personal, prin adrese şi/sau  telefonic în vederea depistării cazurilor care trebuie închise;

-          se ocupă de consilierea familiei extinse/substitutive pentru oferirea unei forme permanente de ocrotire a copilului;

-          acordă ajutoare materiale şi financiare de urgenţă în condiţiile în care este posibilă acordarea lor.

-           

10. Serviciul de evaluare complexă a copilului cu dizabilităţi:

- identifică copiii cu dizabilităţi şi dificultăţi de învăţare şi adaptare socio-şcolară, care necesită încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională;

- verifică îndeplinirea condiţiilor privind încadrare într-un grad de handicap şi orientare şcolară/profesională;

- realizează evaluarea complexă a copilului (medicală, psihologică, educaţională, socială);

- întocmeşte în condiţiile legii planul individualizat de protecţie pentru copilul cu dizabilităţi;

- întocmeşte raportul de evaluare complexă şi planul de recuperare a copilului cu dizabilităţi şi propune Comisiei pentru Protecţia Copilului încadrarea într-un grad de handicap sau orientare şcolară;

- urmăreşte realizarea planului de recuperare pentru copilul cu dizabilităţi;

- efectuează reevaluarea anuală a copiilor privind încadrarea într-un grad de handicap sau orientare şcolară/profesională;

- desfăşoară activităţi de asistenţă, sprijin şi consiliere pentru părinţii copilului cu handicap în vederea recuperării, şcolarizării şi integrării sociale a acestora;

- efectuează periodic vizite la domiciliul copilului cu handicap în scopul urmăririi modului de aplicare a planului de recuperare şi evaluării la domiciliu a copiilor nedeplasabili;

-      realizează planul de recuperare/ integrare;

-    efectuează arhivarea întregii documentaţii ce priveşte serviciul de evaluare, preluată de la Comisia pentru Protecţia Copilului;

-     face evaluarea a copiilor cu dizabilităţi/handicap în scopul acordării orientării acestora către Serviciul de evaluare şi orientare din cadrul Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Suceava;

-    realizează evaluarea copiilor, discuţii cu părinţii în vederea elaborării planului de recuperare şi a planului de intervenţie personalizat;

- se ocupă de consilierea familiei şi a copilului, pentru o mai bună inserţie socială;

-    se ocupă de asistenţa socială şi consilierea pe problemele sociale ale acestora;

-    întocmeşte dosarul de evaluare şi management al copilului cu dizabilităţi;

-    întocmeşte protocoale de colaborare cu instituţii abilitate şi autorităţi locale pentru respectarea interesului copilului cu dizabilităţi;

-    oferă consiliere sprijin şi informare pentru părinţi şi copii cu dizabilităţi;

 

11. Serviciul de evaluare a copilului în situaţii de risc şi intervenţie în regim de urgenţă:

-  primeşte şi verifică toate sesizările ce reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor copilului, inclusiv orice formă de abuz sau neglijare suferite din partea copilului;

-  evaluează nevoile imediate ale copilului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare;

-  asigură consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor expuse sau semnalate (când este cazul se reorientează clientul către alte servicii de specialitate);

-   intervine prin intermediul echipei mobile în situaţiile de urgenţă prin scoaterea copilului din mediul abuziv;

-  asigură asistenţa şi consilierea copilului pe parcursul intervenţiei de urgenţă;

-  consemnează observaţiile şi constatările în fişa de semnalare obligatorie şi evaluare iniţială a situaţiei abuz/neglijare/exploatare;

-  evaluează cazul;

-  redactează raportul social cu propunere de menţinere în familia naturală sau extinsă (când este cazul);

-  redactează raportul social şi reorientează cazul către serviciile de specialitate (când este cazul);

 - organizează o bază de date pentru înregistrarea, monitorizarea şi evaluarea propriilor activităţi;

- participă la activitatea de prevenire a abandonului în unităţile sanitare;

- desfăşoară activităţi de prevenire a abandonului în unităţi sanitare;

- participă la derularea procedurilor privind declararea şi înregistrarea naşterilor copiilor părăsiţi de mamele lor;

- se deplasează la unităţile sanitare unde se află mama şi desfăşoară activităţi de consiliere şi informare a mamelor care au născut şi care solicită instituirea unei măsuri de protecţie pentru copil;

- evaluează situaţia familială a copilului în vederea identificării unor soluţii alternative instituţionalizării;

- întocmeşte dosarul copilului pentru care se impune măsura de protecţie specială, dosarul cuplului mamă-copil în cazul în care se realizează internarea într-un centru maternal, precum şi dosarul copilului care este menţinut în familia naturală.

-promovează colaborarea cu autorităţile locale;

- desfăşoară activităţi pentru a preveni orice tip de abandon;

- primeşte şi verifică toate sesizările transmise Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava de alte instituţii (Guvern, Preşedinţie, Prefectură, Consiliul Judeţean, instanţe judecătoreşti, Direcţia Generală de Protecţie a Copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Avocatul Poporului), care reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor copilului;

- se ocupă de colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri dispuse să asigure suport financiar şi/sau material al copiilor în vederea facilitării accesului la educaţie preşcolară şi asigurarea învăţământului obligatoriu şi gratuit pentru toţi copiii;

- se ocupă de colaborarea cu alte instituţii, ONG-uri dispuse să asigure suportul financiar şi/sau material al copiilor în vederea prevenirii abandonului şcolar;

- colaborează cu autorităţile locale în vederea implementării şi dezvoltării serviciilor locale pentru prevenirea abandonului;

- întocmeşte rapoartele psihosociale la solicitarea instanţei, în cazurile de divorţ, pentru încredinţare/reîncredinţare minori;

- colaborează cu alte instituţii (Poliţie, instanţă, ONG, unităţi sanitare etc.) în vederea soluţionării cazurilor;

- acordă ajutoare materiale şi financiare în condiţiile în care acordarea acestora este posibilă;

- consiliază şi orientează petentul către serviciul/instituţia competentă;

- asigură consiliere victimelor violenţei domestice;

- asigura măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate    victimelor violenţei în familie şi agresorilor familiali;

- monitorizează cazurile de violenţă în familie din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează;

- identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă în familie şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere.

 

 

12.  Serviciul de protecţie de tip rezidenţial a copilului:

        - asigura protecţia specială a copiilor separaţi temporar sau definitiv  de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a unei măsuri de plasament într-o unitate de tip rezidenţial;  

        - asigura respectarea şi promovarea drepturilor copilului;

        - se ocupa de reintegrarea copiilor în cadrul familiei biologice sau de plasamentul acestora în cadrul familiei lărgite iar în situaţia în care aceasta nu este posibilă identifica alternative de tip familial;

        - se ocupă de reintegrarea şcolară a copiilor cu dizabilităţi uşoare prin reintegrarea  acestora în învăţământul de masă cu curriculum adaptat;

       - se ocupa cu reintegrarea socio-profesională a tinerilor care au depăşit vârsta de 18 ani şi care au beneficiat până la această vârstă de o măsură specială de protecţie în sistem rezidenţial;

       - se implică în depăşirea situaţiei dificile generate de părăsirea de catre tineri a mediului protejat din cadrul unităţilor rezidenţiale, prin dezvoltarea autonomiei tinerilor, identificarea unor soluţii de perspectivă pentru viitorul social şi profesional al acestora.

       - desfăşoara activităţi de informare, educare şi comunicare la  nivelul comunităţii, având ca scop sensibilizarea acesteia cu privire la problematica prezentată anterior, accesul la informaţii de specialitate şi de interes general despre copil şi familie, precum şi despre serviciile de care poate beneficia;

       - elaborează programe de informare şi consiliere a părinţilor în ceea ce priveşte  riscurile şi consecinţele separării temporare sau definitive de familie şi mediul familial asupra copiilor, comunitatea fiind  conştientă de consecinţele separării temporare a copiilor de familiile lor asupra dezvoltării copilului şi menţinând  relaţii de comunicare strânsă cu personalul serviciului;

      - asigură consiliere socială, psihologică, juridică copiilor/tinerilor din unităţile de tip rezidenţial şi familiilor acestora, promovează parteneriatul cu copilul si familia, responsabilizează clienţii si încurajează iniţiativa acestora;

      - valorizează capacitaţile si resursele beneficiarilor;

      - implică si responsabilizează comunitatea în vederea asigurării protecţiei si promovării drepturilor copilului;

      - asigura respectarea confidenţialităţii datelor cu privire la beneficiari.

               12.1. Compartimentul manageri de caz :

               

     I.Tipuri de servicii sociale oferite în cadrul serviciului:

                   -instrumentează cazuri noi (întocmire dosare pentru prezentarea in Comisia pentru Protectia Copilului Suceava sau pentru reprezentare in Instanta de catre Biroul juridic şi achiziţii publice);

                  - întocmeşte Raportul psihosocial al copilului si PIP (plan individualizat de protecţie) împreună cu echipa interdisciplinară (din echipă fac parte: asistent social, psiholog, jurist, psihopedagog, kinetoterapeut, educator) ;

                  -urmăreşte implementarea PIS (plan individualizat de servicii) în vederea prevenirii separării copilului de familie la nivelul comunităţii;

          PIP-ul cuprinde obiectivele:

-  integrare/reintegrare familială si comunitară;

                - formare/inserţie profesională pentru viitorii tinerii care vor părăsi sistemul de protecţie;

                - orientare si consiliere profesională şi vocaţională  în acord cu studiile, respectându-se cu prioritate dorinţa şi opinia tânărului;

                -  responsabilizarea  şi potenţarea beneficiarilor;

                -  evaluarea cazurilor în scopul instituirii măsurilor de protecţie in unităţi rezidenţiale;

                -  monitorizarea cazurilor  post–reintegrare;

                -  sprijin material

                - includerea copiilor/tinerilor din unităţile de tip rezidenţial în grupul ţintă al unor programe/proiecte care au drept obiectiv prevenirea excluziunii sociale;

                - reintegrarea în familie şi reinserţie socioprofesională.

       II. Servicii oferite beneficiarilor:

- identificarea nevoilor  beneficiarilor, întocmirea si implementarea planului de intervenţie personalizat;

- informare cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au beneficiarii serviciului rezidential;

-  suport emoţional pentru copiii/tinerii  din sistemul de protecţie;

- evaluarea periodica a familiilor naturale in vederea reintegrarii familiale şi comunitare/sociale;

- socializare şi petrecerea timpului liber- organizarea impreuna cu personalul din centrele de plasament a diverselor actiuni si manifestari dedicate copiilor si tinerilor din centre.

 

13. Serviciul de asistenţă maternală:

-  asigura protectia copilului care necesita stabilirea unei masuri de protectie ce impune cresterea, ingrijirea si educarea copilului de catre un asistent maternal profesionist, denumit in continuare AMP. Aceasta protectie include si plasarea copilului in regim de urgenta, plasarea copilului cu nevoi speciale (de exemplu, copil cu deficienta, copil abuzat, copil cu tulburari de comportament, copil cu HIV/SIDA) in vederea recuperarii sale;

-  instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP.

 

         13.1.  Compartimentul manageri de caz copii aflaţi în asistenţă maternală:

   - evalueaza, in urma sesizarii,  nevoile copilului care necesita o masura de protectie;

   - revizuieste evaluarea nevoilor copilului;

   - realizeaza instruirii specifice cu AMP cu privire la nevoile copilului, inaintea plasarii acestuia;

   - coordoneaza procesul de potrivire a copilului cu AMP;

   - intocmeste conventia de plasament;

   - coordoneaza  activitatile privind mutarea copilului la AMP;

   - intocmeste, pastrareaza si actualizeaza dosarului copilului;

   - organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza activitatile in care sunt implicati alti specialisti, atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii;

   - asigura mentinerea relatiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viata acestuia;

   - participa la programe de pregatire specifica, in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.

 

13.2. Compartimentul manageri de caz asistenti maternali:

   - evalueaza capacitatea solicitantilor, in vederea atestarii ca AMP, de a oferi ingrijire potrivita copilului care necesita acest tip de protectie;

   - participa la pregatirea solicitantului in calitate de formator sau in vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregatirii;

   - intocmeste, pastreaza si actualizeaza dosarul AMP, conform standardelor prevazute in legislatie;

   - sprijina si monitorizeaza activitatea AMP, asigurandu-se ca acesta este informat in scris, accepta, intelege si actioneaza in conformitate cu standardele, procedurile si metodologia promovate de catre autoritatea competenta;

   - prezinta AMP, inainte de plasarea copilului la acesta,  standardele, procedurile si alte instructiuni referitoare la ingrijirea copilului, asigurandu-se ca acestea au fost intelese;

   - participa la procesul de potrivire a copilului cu AMP, prezentand abilitatile si competentele AMP;

   - identifica nevoile de pregatire si potentialului fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei acestuia;

   - evalueaza anual  activitatea fiecarui AMP, conform standardelor prevazute in legislatie;

   - participarea la programe de pregatire specifica, in functie de nevoile de formare identificate de supervizor.

 

14. Compartimentul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap:

          - efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap la sediul propriu al instituţiei sau la domiciliul persoanei;

           - întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;

           - recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;

            - avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz;

             - evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

     - recomandă măsuri de protecţie pentru adultul cu handicap, în condiţiile legii;

     - îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

 

15. Serviciul protecţie de tip rezidenţial pentru persoane adulte:

             - are în subordine şi coordonează Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costâna, Centrul Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriştea, Centrul Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Pojorîta şi Complexul de Recuperare, Reabilitare şi Locuinţe Protejate pentru Persoane Adulte cu Handicap Fizic şi Psihic “O Nouă Viaţă” Siret, fără personalitate juridică;

 - realizează îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii medico-psiho-sociale din unităţile de asistenţă socială conform Standardelor minime de calitate în domeniu;

            - participă alături de personalul specializat din centre la evaluările periodice ale beneficiarilor din punct de vedere medico-psiho-social, cu scopul de a stabili potenţialul funcţional restant al fiecărui asistat, abilităţile, preferinţele, valorificând totodată experienţele profesionale anterioare, componenţa grupelor de terapie recuperatorie, medicaţia psihotropă şi somatică, orientarea către instituţii alternative potrivite fiecărui grup de beneficiari, redefinirea obiectivelor prevăzute în planul individual de servicii pentru fiecare beneficiar în parte;  

- realizează îndrumarea şi controlul activităţii medico-sanitare şi de recuperare a beneficiarilor;

- participă, alături de personalul specializat din centre, la evaluările periodice de tip medico-psiho-social ale beneficiarilor, recomandând menţinerea în unitate, orientarea către instituţii alternative sau externarea;

- coordonează elaborarea proiectelor ce au drept finalitate optimizarea serviciilor oferite de către unităţi beneficiarilor;

- coordonează elaborarea proiectelor ce vizează restructurarea centrelor şi dezinstituţionalizarea;

- oferă soluţii de rezolvare ale unor probleme specifice, ori de cîte ori există vreo solicitare din partea centrelor;

- stabileşte, în colaborare cu specialiştii, strategii cu ajutorul cărora să fie eficientizată furnizarea serviciilor sociale specifice;

- sesizează orice  nereguli care pot avea efecte nedorite asupra calităţii serviciilor sociale;

- primeşte şi verifică toate sesizările legate de eventualele situaţii de risc în care sunt implicate persoane adulte cu handicap şi/sau cazuri sociale, rezolvă problemele aduse la cunoştinţă, cu respectarea propriilor competenţe;

- realizează îndrumarea şi consilierea persoanelor cu handicap sau altor persoane aflate în nevoie, vârstnici;

- elaborează Strategiilor judeţene care vizează persoanele adulte cu handicap din teritoriu şi din centre, a persoanelor vârstnice din judeţ ce au o situaţie materială şi familială precară;

- se implică în diverse activităţi de socializare organizate în beneficiul persoanelor adulte cu handicap;

- sprijină programele de tip anti-stigmă, prin mediatizarea unei imagini reale şi pozitive a persoanelor cu handicap, cu predilecţie a celor din centre. 

 

 

16. Serviciul financiar-contabil, buget, plăţi prestaţii sociale şi asistenţi maternali:

16.1.Compartimentul Plăţi Prestaţii Sociale si Asistenţi Maternali

 

 -acordă consultanţă persoanelor marginalizate, aflate în situaţii de risc, persoanelor vîrstnice, celor cu handicap, în vederea acordării tuturor drepturilor prevăzute de către actele normative legale;

-întocmeşte evidenţa persoanelor cu handicap menţinute în familie;

-acordă drepturile şi facilităţile tuturor persoanelor cu handicap după cum se prevede în legislaţie;

-verifică dacă dosarele persoanelor cu handicap conţin toate documentele necesare stabilirii şi acordării drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi stabileşte cuantumul indemnizaţiei de care poate beneficia persoana cu handicap;

-urmăreşte şi răspunde de punerea corectă în plată a drepturilor băneşti şi facilităţilor acordate conform legii, cu respectarea termenului de valabilitate prevăzut de certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap Suceava;

-colaborează cu Asociaţia Nevăzătorilor - Filiala Suceava. Asociaţia Surzilor privind modul de acordare a drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap vizual şi auditiv;

             -urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare la capitolul -Transferuri din bugetul de stal pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap;

            -întocmeşte şi urmăreşte executarea bugetului alocat pentru plata drepturilor şi facilităţilor persoanelor cu handicap;

            -întocmeşte şi transmite lunar compartimentului buget şi Direcţiei Generale pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale necesarul de fonduri pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap;

            -verifică şi actualizează bazele de date lunare a asistenţilor maternali şi a copiilor pe care aceştia îi au în plasament;

            -verifică sumele acordate pentru fiecare copil în parte, dependent de vârsta şi de gradul de handicap;

-efectuează situaţii defalcate în funcţie de categoriile de cheltuieli, pe localităţi (hrană, cazarmament, cheltuieli de locuit, rechizite şi materiale igienico-sanitare, etc.) în funcţie de haremurile prevăzute de lege;

-întocmeşte lunar state de plată pentru decontarea sumelor cuvenite asistentului maternal;

-creează situaţia defalcată în funcţie de tipul de energie pentru care asistentul maternal a prezentat justificarea(energie termica, electrica, gaze, lemne);

            -acordă consultanţă în ceea ce priveşte întocmirea actelor justificative depuse pentru justificarea cheltuielilor efectuate;

             -suspenda plata către asistenţii maternali profesionişti în caz de neprezentare a documentelor justificative pentru sumele plătite în vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, echipament, cazarmament, jucării, rechizite, materiale igienico-sanitare, etc., sau dacă sumele au fost utilizate în alte scopuri decât cele necesare îngrijirii copiilor aflaţi în plasament la asistentul materna.

16.2 Compartimentul  financiar  contabil

-conduce contabilitatea financiară a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava în partidă dublă şi răspunde de ţinerea ei la zi;

-înregistrează în contabilitate, cronologic şi sistematic, potrivit planurilor de conturi şi normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor, toate operaţiunile patrimoniale, în funcţie de natura lor. în mod simultan. în debitul unor conturi şi creditul altor conturi, denumite conturi corespondente;

-întocmeşte lunar balanţa de verificare, care reflectă egalitatea intre totalul sumelor debitoare şi creditoare şi totalul soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor;

-organizează şi conduce evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor aprobate pentru activitatea proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava prin bugetele anuale şi actele normative legate de modificarea acestora;

-se ocupă cu evidenţa gestionară, tehnic-operativă ca parte a evidenţei economice, contribuie la reflectarea şi controlul existenţei valorilor materiale şi băneşti;

-înregistrează operaţiunile patrimoniale în contabilitate, cronologic prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de înregistrare în unitate şi sistematic în conturi sintetice şi analitice, cu ajutorul registrului jurnal şi cărţii mari;

-furnizează prin intermediul bilanţului contabil şi dările de seamă statistice, informaţiile necesare stabilirii patrimoniului naţional execuţiei bugetului de stat, precum şi întocmirii balanţelor financiare şi a bilanţului pe ansamblul economiei naţionale şi pentru Sistemul Conturilor Naţionale;

-asigură întocmirea în termen a documentelor de sinteză contabilă;

-răspunde de exactitatea datelor furnizate prin balanţele lunare de verificare şi prin bilanţurile trimestriale şi anuale, pe care le întocmeşte conform normelor legale;

-răspunde de completarea conform destinaţiei şi în mod ordonat, a registrelor de contabilitate şi de păstrarea acestora şi a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate precum şi reconstituirea în termen de 30 de zile de la constatare a documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse;

-asigură exercitatea controlului financiar preventiv şi supune aprobării conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava numai proiectele de operaţiuni care respectă cerinţele de legalitate, regularitate şi încadrare în limitelele angajamentelor bugetare aprobate care poartă viza de control financiar preventiv;

-asigură întocmirea raportului explicativ ce însoţeşte bilanţul contabil, verifică respectarea corelaţiilor obligatorii cerute de normele metodologice ale Ministerului Finanţelor;

-asigură evidenţa sponsorizărilor, donaţiilor şi fondurilor primite prin contracte de sponsorizare şi convenţii de colaborare încheiate cu O.N.G.- urile sau alte persoane fizice şi juridice;

-asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza întocmirii notelor contabile;

-asigură primirea şi verificarea extraselor de cont cu documentele însoţitoare privind operaţiunile efectuate, exactitatea datelor înscrise în extrase cu cele din documentele însoţitoare;

-înregistrează în conturi corespondente notele contabile întocmite în baza documentelor justificative şi a extraselor de cont;

-întocmeşte documentaţiile de plată către Trezoreria statului şi organele bancare, urmăreşte primirea extraselor de cont;

-execută plata cheltuielilor ordonanţate în limita creditelor bugetare deschise şi neutilizate prin întocmirea OPHT şi semnarea acestora;

-asigură plata la termen a sumelor care constituie obligaţia instituţiei faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetele fondurilor speciale şi alte obligaţii faţă de terţi;

-centralizează zilnic operaţiunile ce se fac prin casierie şi asigură încasarea la timp a creanţelor şi lichidarea obligaţiilor de plată;

-conduce evidenţa intrărilor şi ieşirilor de numerar, stabileşte soldul de casă zilnic, confruntă zilnic din jurnalul de casă cu cel faptic existent în casierie;

-completează Registrul de casă ori de câte ori au loc operaţiuni de încasări şi plăţi;

-ridică numerar de la Trezoreria statului pentru diversele cheltuieli materiale ce le presupune funcţionalitatea instituţiei şi drepturi cuvenite personalului;

-depune la Trezoreria statului, conform prevederilor legale, sumele încasate întocmind foaie de varsamant;

-efectuează plata sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de hrană, echipament, cazarmament, jucării, materiale igienico-sanitare, rechizite şcolare, materiale culturale sportive şi transportul pentru copilul aflat în plasament sau încredinţate la asistentul maternal profesionist, în limita haremurilor prevăzute de lege. precum şi plata sumelor necesare întreţinerii persoanelor adulte cu handicap şi a celor vârstnice aflate în centre;

-asigură ca înscrierea datelor în documentele justificative şi registrele contabile, indiferent dacă se face manual sau cu mijloace de prelucrare automată, să fie lizibile, nefiind admise ştersături, răzături, modificări sau alte asemenea procedee, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea;

-asigură întocmirea graficului de circulaţie a documentelor financiar-contabile în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi urmăreşte respectarea acestuia;

-verifică în permanenţă legalitatea, oportunitatea şi necesitatea angajării de cheltuieli din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi sesizează conducerea instituţiei de îndată ce constată încălcări ale normelor legale în domeniul utilizării fondurilor bugetare;

-ţine evidenţa gestionară, tehnic-operativă şi asigură în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava următoarele cerinţe;

-asigură obţinerea de date exacte, cantitative şi valorice. în orice moment, cu privire la existenţa şi răspândirea valorilor materiale la locurile de depozitare sau la locurile de folosinţă;

-asigură controlul gestiunii valorilor materiale în scopul păstrării integrităţii patrimoniului;

-asigură delimitarea răspunderii individuale sau colective în administrarea bunurilor materiale;

-asigură baza de date necesară efectuării inventarierii periodice şi anuale de furnizarea datelor scriptice pe locuri de depozitare şi folosinţă;

-asigură evidenţa gestionară a mijloacelor fixe şi a terenurilor precum şi calculul amortizărilor;

-asigură evidenţa gestionară a stocurilor;

-asigură întocmirea şi  păstrarea documentului contabil obligatoriu "Registru inventar";

 

-asigură evidenţa gestionară a obiectelor de inventar şi baracamentelor;

-asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în evidenţa gestionară, verifică documentele care stau la baza intrărilor şi ieşirilor din patrimoniu şi le operează în evidenţe;

-utilizează metoda cantitativ-valorică pentru evidenţierea valorilor materiale în contabilitatea de gestiune;

-asigură aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea imprimatelor cu regim special şi a celor cu caracter oficial;

-întocmeşte centralizatoarele cu consumurile lunare;

-propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul contabilităţii de gestiune şi evidenţei patrimoniului;

-propune măsurile necesare pentru aplicarea corectă a reglementărilor în domeniul financiar-contabil;

-participă la organizarea şi perfecţionarea sistemului informaţional, aplică măsurile de raţionalizare şi simplificare a lucrărilor de evidenţă contabilă şi de automatizare a prelucrării datelor;

-asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile de gestiune şi evidenţa patrimoniului verificate pentru aprobare pe cale ierarhică la conducătorii unităţii;

-asigură confidenţialitatea datelor pe care le gestionează la nivelul serviciului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media;

-în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin conlucrează cu toate serviciile, birourile, compartimentele de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-întocmeşte note şi rapoarte referitoare la activitatea desfăşurată;

-primeşte săptămânal de la flecare centru din structura direcţiei prin persoana cu atribuţii în domeniul evidenţei gestionare a patrimonioului mişcările de bunuri materiale(receptii si consumuri), însoţite de fişierele în format electronic;

-primeşte lunar de la toate centrele din teritoriu, prin persoana cu atribuţii in domeniul evidentei gestionare a patrimoniului, notele contabile privind mişcările de materiale,pe structura bugetară;

-primeşte săptămânal de Ia centrele din structura direcţiei toate documentele justificative însoţite de propunerea de plată privind operaţiunile pe care le iniţiază referitor la achiziţia de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, acordarea unor drepruri conform normelor legale în vigoare.

16.3.Compartimentul Buget  si Ordonantari:

-întocmeşte şi elaborează la termenul scadent proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, colaborând în acest scop cu toate direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din cadrul unităţii;

            -urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava asigurând respectarea limitelor maxime a creditelor bugetare şi a destinaţiilor stabilite;

            -analizează împreună cu compartimentele de specialitate, realizarea prevederilor bugetare în vederea întocmirii şi raportării bugetare;

            -execută modificările ce intervin în structura bugetului de venituri şi cheltuieli, ca urmare a aprobării unor acte normative;

            -organizează activitatea de evidenţă a angajamentelor bugetare conform OMF nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

            -urmăreşte periodic corelaţia între creditele aprobate prin buget, nivelul dispoziţiilor de repartizare şi cel al plăţilor nete de casă;

            -conduce evidenţa „Ordonanţărilor de plată" şi a „Angajamentelor bugetare şi legale" în baza prevederilor OMF nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

            -răspunde de elaborarea documentaţiilor privind bugetul de venituri şi cheltuieli şi defalcarea pe capitole, titluri, articole şi alineate, privind venituri extrabugetare/fonduri in afara bugetului local, precum şi pe trimestre şi de prezentare a lor spre aprobare Consiliului Judeţean;

            -răspunde de întocmirea potrivit bugetului aprobat a lucrărilor lunare privind necesarul de surse, în vederea acoperirii la finanţare a cheltuielilor aprobate;

            -răspunde de întocmirea deschiderilor de credite în cadrul normelor şi creditelor aprobate, pe capitole şi titluri de cheltuieli;

            -răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate;

răspunde de ţinerea la zi a evidenţei creditelor deschise pe capitole şi titluri şi confruntă periodic evidenţa cu Trezoreria;

            -analizează propunerile făcute de direcţiile, serviciile, birourile, compartimentele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava privind rectificarea în cursul anului a bugetului şi întocmeşte documentaţia necesară în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean;

            -analizează, verifică şi întocmeşte documentaţia necesară pentru virările de credite şi modificarea creditelor la activităţile finanţate prin bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-răspunde de întocmirea şi aprobarea documentaţiei privind influenţele aprobate prin legea rectificativa şfrepartizarea acestora pe capitole, titluri, articole şi alineate;

-întocmeşte şi prezintă periodic conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliului Judeţean situaţiile statistice şi rapoartele de analiză, prevăzute de actele normative;

-întocmeşte raportul privind contul de execuţie al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

-asigură întocmirea lunară a contului de execuţie a plăţilor bugetare;

-coordonează întocmirea unor dări de seamă statistice, rapoarte şi informări;

            -ţine evidenţa detaliată a veniturilor şi cheltuielilor aprobate prin buget, pe fiecare serviciu specializat de protecţie a copilului;

 -asigură arhivarea documentelor contabile specifice compartimentului cu respectarea confidenţialităţii datelor şi documentelor;

-asigură confidenţialitatea datelor pe care ie gestionează la nivelul compartimentului, care nu sunt destinate publicităţii prin mass-media.

 

17. Biroul administrativ:

- asigură paza şi protecţia instituţiei;

- anunţă   şeful  ierarhic superior şi   conducerea   instituţiei  despre  producerea   unor evenimente nedorite, incidente petrecute în perimetrul instituţiei;

- asigură gestionarea mijloacelor auto care deservesc Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

     - asigură   întreţinerea şi repararea  corespunzătoare  a  parcului  auto,  astfel încât  să realizeze încadrarea fiecărui autovehicul în consumurile specifice de carburanţi şi lubrifianţi;

            - propune  şi   aplică  măsuri  privind  exploatarea  raţională  a  mijloacelor  auto  din dotare, pentru folosirea cu maximum  de eficienţă a carburanţilor;

    - asigură    utilizarea   mijloacelor   auto  din   dotarea   Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,   pentru transportul   bunurilor   materiale   şi   persoanelor  la   capacitatea   lor   nominală,  conform programelor de optimizare;

   - urmăreşte realizarea fizică a lucrărilor de reparaţii efectuate la  mijloacele auto din dotare şi concordanţa acestora cu valorile din contractele încheiate şi cu  cele din devizele de lucrări prezentate la decontare;

   - fundamentează în baza normativelor legale în vigoare, propunerile de cheltuieli din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, necesare funcţionalităţii serviciului şi realizării în condiţii optime a atribuţiilor de serviciu;

            - întocmeşte    situaţii    pentru   menţinerea  în  cotele  stabilite  a  cheltuielilor   cu carburantul auto pe fiecare autoturism, conform legii;

    - răspunde  de  întocmirea  actelor privind  consumul de carburanţi şi lubrifianţi, de întocmirea fişelor activităţilor zilnice pentru fiecare maşină din dotare şi a foilor de parcurs;          

    - asigură  efectuarea  reviziilor tehnice şi  a reparaţiilor  curente în limita fondurilor alocate prin buget cu această destinaţie;

    - pregăteşte  din  timp  maşinile  pentru  drum  şi  le  menţine  în  perfectă  stare de funcţionare;

    - propune   spre  casare   autovehiculele   cu    grad   avansat  de   uzură;

    - colaborează cu  celelalte  servicii,  birouri,  compartimente  din  cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, în executarea atribuţiilor specifice;

         - prezintă la cererea  conducerii  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,  rapoarte şi  informări privind activitatea  desfăşurată, în termenul şi forma solicitată;

         - asigură   respectarea     legalităţii   privind   întocmirea   şi    valorificarea tuturor documentelor contabile   de   gestiune    şi    evidenţa    patrimoniului    verificate     pentru aprobare  pe  cale  ierarhică  la  conducătorii  unităţii;

         - asigură   arhivarea   documentelor   contabile   specifice   biroului  cu  respectarea confidenţialităţii  datelor  şi  documentelor ;

         - asigură   confidenţialitatea  datelor  pe   care  le  gestionează  la  nivelul  biroului, care  nu  sunt  destinate  publicităţii  prin  mass-media;

         - întocmeşte  note  şi  rapoarte  referitoare  la   activitatea  desfăşurată ;

         - îndeplineşte  orice  alte atribuţii prevăzute de  lege  sau  sarcini stabilite  de  către conducerea unităţii;

         - gestionează    bunurile   mobile  şi  imobile  din  patrimoniul  Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

         - întocmeşte  necesarul  anual de  aprovizionat cu materiale de întreţinere, piese de schimb,  materiale  de  uz gospodăresc,  obiecte de  inventar ,furnituri de  birou, pentru buna funcţionare a  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

         - stabileşte  necesarul  de  prestări  servicii  necesare  funcţionalităţii;

         - asigură  şi  urmăreşte  livrarea şi  depozitarea  bunurilor  materiale  aprovizionate;

         - organizează şi răspunde de evidenţa gestiunii, a mijloacelor fixe şi obiectelor  de inventar,  stabilind  responsabilii  de inventar  pe  locuri  de  folosinţă;

         - ţine evidenţa tuturor actelor pe care le instrumentează;

         - asigură colaborarea cu terţii cu care unitatea a încheiat contracte de service pentru buna funcţionare a unităţii şi subunităţilor din teritoriu;

         - urmăreşte recuperarea şi valorificarea deşeurilor;

         - asigură  efectuarea curăţeniei în  birouri şi celelalte spaţii aferente acestora, întreţinerea   spaţiilor   verzi,  a   căilor  de   acces , deszăpezirea  acestora  în  perioada  de  iarnă;

         - asigură  numerotarea  şi  imprimarea  numerelor de  inventar care au fost atribuite mijloacelor fixe;

        -  consemnează  în  documente  toate operaţiunile privind mişcarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;

         - asigură aprovizionarea mijloacelor materiale în raport de prevederile din contracte, de  stocurile existente, de  stocurile  tranzitorii, de  consumurile  normate, pentru  prevenirea imobilizărilor;

          - propune măsuri şi asigură lichidarea stocurilor supranormative sau peste necesar;

          - asigură   respectarea  normelor legale  pentru gestionarea, depozitarea, păstrarea,manipularea şi eliberarea mijloacelor materiale;

          - asigură  arhivarea în condiţii corespunzătoare a tuturor documentelor şi lucrărilor realizate de salariaţii biroului;

          - urmăreşte  activităţile   revizii şi  reparaţii  făcute  de  echipa de întreţinere sau de prestatorii de servicii;

          - întocmeşte situaţiile privind stocul de combustibil şi asigură transmiterea acestora către ordonatorul principal de credite ;

          - stabileşte  stocurile   normate  de  mijloace  materiale  în  scopul  asigurării  unei aprovizionări normale şi ritmice;

          - răspunde   de   valorificarea   bunurilor  recuperate  din  operaţiunile  de   clasare, declasare, scoatere din  uz.

               18. Compartimentul  administrare patrimoniu:

 

             - întocmeşte programul anual de inventariere al patrimoniului pe care îl supune spre aprobare directorului executiv;

               - asigură şi verifică organizarea lucrărilor de inventariere la termenele stabilite şi potrivit prevederilor legale;

               -asigură şi verifică organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de scoatere din funcţiune, casare, declasare şi valorificare a bunurilor materiale rezultate;

               - se ocupa de evidenţa si inventarierea sistematică sub aspect tehnic, economic si juridic a terenurilor şi clădirilor din domeniul public aflate in administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava;

               - urmareşte modul de dobandire a terenurilor şi clădirilor;

               - urmareşte situaţia juridică a patrimoniului;

               - ţine evidenţa faptică a terenurilor şi clădirilor.

                 19.  Reţeaua de asistenţi maternali -aflată în coordonarea Serviciului de asistenţă maternală;

    20. Compartimentul apartamente sociale -aflat încoordonarea Serviciului de protecţie de tip rezidenţial a copilului.

    21.-55.Complexe terapeutice/centrele de plasament/recuperare -aflate în coordonarea  Serviciului de  protecţie de tip rezidenţial pentru persoane adulte.

 

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art.33. Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava colaborează, conform legii, cu Comisia pentru protecţia copilului şi Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Art.34. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava are relaţii funcţionale şi metodologice cu Direcţia Generală de Protecţie a Copilului şi Direcţia Generală pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu  Oficiul Român pentru Adopţii, etc.

Art.35. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava are relaţii de colaborare cu O.N.G-urile şi toate instituţiile care desfăşoara activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie sau cu operatori economici prin încheierea unor convenţii de colaborare cu aceştia.

Art.36. Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava coordoneaza şi sprijină activitatea autorităţilor administratiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei în familie.

Art.37. Prezentul regulament se completează de drept cu toate legile şi normativele specifice activităţii de asistenţă socială şi protecţie a adultului/ copilului normal sau cu dizabilităţi, în vigoare.

Art.38. Prevederile prezentului regulament se pot modifica prin hotărâre a Consiliului Judeţean Suceava.

Art.39. Personalul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava are obligaţia să manifeste profesionalism şi disponibilitate în relaţiile cu copii, familiile şi persoanele adulte şi să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

 

Inapoi