X
 • DGASPC Suceava organizeaza concurs pentru promovarea personalului contractual debutant in data de 03.05.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Organizează în  ziua de 03.05.2017, ora 10,00

  EXAMEN

  pentru promovarea personalului contractual debutant

   

  Nr.

  Crt.

  Numele şi prenumele

  Funcţia şi gradul

  Funcţia şi gradul pe care promovează

  Serviciul/Biroul

   

  SERVICII  MULTIFUNCŢIONALE  PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE     GURA HUMORULUI

   

  1

  BULEXA DOINA

   

  EDUCATOR  DEBUTANT(M)

   

  EDUCATOR  (M)

   

  APARTAMENT nr. 3 COPIL CU DIZABILITĂŢI

   

  COMPLEX DE RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE BLIJDORP O NOUA VIATA SUCEAVA

  SERVICII SOCIALE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI

   

   

  1

  IRIMIA DANIELA

   

  EDUCATOR DEBUTANT

  (S)

  EDUCATOR

   

  (S)

  CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI BLIJDORP ROMÂNIA

   

  2

  MÎNECAN ALINA ANDREEA

   

  EDUCATOR DEBUTANT

  (S)

  EDUCATOR

   

  (S)

  CENTRUL DE  RECUPERARE NEURO-PSIHO-MOTORIE

   

   

  CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE PERSOANE CU HANDICAP POJORÎTA

   

  1

  ȚEBREAN LILIANA

  ASISTENT MEDICAL DEBUTANT(PL)

   

  ASISTENT MEDICAL (PL)

   

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

   

  2

  ȘEȘURSCHI ANA LEOCADIA

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE DEBUTANT(M)

   

  PEDAGOG  de RECUPERARE (M)

   

   

  BIROU DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

  COMPARTIMENT  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ

   

   

  1.Data, ora şi locul organizării probei scrise: 03.05.2017,  ora 10,00 la sediul instituţiei din Bulevardul George Enescu, nr.16;

   

  2.    Modalitatea de desfăşurare a examenului:

  - examenul va consta în susţinerea unei probe scrise, respectiv în redactarea unei lucrări prin care se testează cunoştinţele salariatului;

  - în vederea participării la examenul de promovare, salariaţii vor depune la registratura instituţiei, o cerere  de inscriere conform

    formularului  eliberat de Serviciul resurse umane, in perioada 19.04.-26.04.2017

   

  1. Bibliografia pentru susţinerea examenului de promovare:

  ASISTENT MEDICAL (PL) -centre persoane adulte 

  1.Legea 488/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

  2.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

   (M.O.116/13.02.2015);

  3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

  4.Urgente medico-chirurgicale(Lucretia Titirca-Editura medicala /2005);

  5. Hotararea nr.2/2009 privind adoptarea Codului  de etica si deontologie al asistentului medical generalist al moasei si al asistentului medical din Romania (M.O.  nr. 560 din 12 august 2009).

   

  PEDAGOG DE RECUPERARE (M) -centre persoane adulte 

  1.Legea 488/2006(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 1/2008);

  2.Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(M.O. 233/2007);

  3.Ordinul  nr. 67/2016  privind aprobarea Standardelor   minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități

   (M.O.116/13.02.2015);

  4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004).

  5. H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

   

    EDUCATOR  –centre copii

  1.Legea 272/2004(r1) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. 159/2014);

  2.H.G.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată (M.O. 547/2008);

  3. H.G.1018/2002  pentru aprobarea Regulamentului cu privire la obligaţiile ce revin serviciilor publice specializate pentru protecţia drepturilor copilului în vederea garantării respectării dreptului la imagine şi intimitate a copilului aflat în plasament sau încredinţare (M.O.702/2002);

  4. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (M.O. 1105/26.11.2004) ;

  5. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale ,(Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20/12/2011).

   

    4.Comisia de examinare:

                    Presedinte :  Ivan Ionel   –Șef serviciu- Servicii sociale pentru copii cu dizabilitati;

  Membri:   Stoica Elena-Andreea -  expert  superior- Compartiment de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități;

                    Rosioru Marina   - Asistent medical principal (PL) – Servicii sociale pentru adulți cu handicap;

  Secretar:  Tașcă Rodica - consilier superior la Serviciul resurse umane.

   

   5. Comisia de solutionare a contestatiilor:

  Presedinte : Pintilie Mihaela  - Sef Serviciu la Servicile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului;

    Membri:   Rotaru Daniela Gabriela- consilier  superior- Compartiment de protecție de tip rezidențial a persoanelor adulte cu dizabilități;

                       Petrencic Laura – asistent medical principal (PL) – C.R.R.N. Zvoriștea;

  Secretar:  Tașcă Rodica - consilier superior la Serviciul resurse umane.

   Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise  din bibliografia specifica fiecarui post.

  6. Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii maximum 3 subiecte, dintre care comisia de examinare stabileşte 3 până la 9 subiecte, cu cel mult două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.

                  7. La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziţia fiecărui candidat lista subiectelor stabilite

                     - Fiecare candidat va redacta o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

   8. Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.

  9. În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:

      a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;

      b) abilităţi de comunicare;

      c) capacitate de sinteză;

      d) complexitate, iniţiativă, creativitate.

            10. Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu.

            11. Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat în borderoul de notare.

            12. Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

            13. Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul intituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data susţinerii acestuia.

            14. Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

            15. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

            16. Candidaţii la examenul de promovare se vor prezenta la data, locul şi ora stabilite pentru examinare, având asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate.

  17. Lucrările se redactează sub sancţiunea anulării, doar pe seturi de hârtie asigurate de instituţie, care vor purta ştampila acesteia pe fiecare filă.

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale organizat în ziua de 12.04.2017

  REZULTATUL PROBEI SCRISE  la  examenul de promovare în grade sau trepte profesionale  organizat  în  ziua de  12.04.2017

  Citeste mai mult

 • EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant in data de 12.04.2017

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizează în  ziua de 12.04.2017, ora 10,00 examen pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Rezultat final concurs referent, grad superior Compartimentul registratura si Relatii cu publicul

  REZULTATUL FINAL la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultat interviu pentru functia de referent in cadrul Compartimentului registratura

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de

  de referent, grad profesional superior,

  la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior, la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs referent La Compartimentul registratura si relatii cu publicul

  REZULTATUL

   

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de referent, grad profesional superior,

  la Compartimentul registratură și relații cu publicul

  Citeste mai mult

 • Rezultate finale concurs 08.02-13.02.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 08.02.2017 – 13.02.2017

   

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Blanariu Mariana / instructor de educație debutant (M)

  61,00

  85,66

  73,33

  Admis

  Mălai-Garduli Mihaela / educator (M)

  69,66

  76,00

  72,83

  Admis

  Tcaciuc Claudia / educator principal (M)

  70,66

  73,00

  71,83

  Admis

  Grigorescu Veronica / educator principal (PL)

  59,33

  53,66

  56,50

  Admis

  Ilincariu Gabriela / educator (M)

  41,00

  -

  -

  Respins

  Pitariu Mihaela / referent (M)

  12,66

  -

  -

  Respins

  Marișca Elena-Iuliana / instructor de educație debutant (M)

  11,33

  -

  -

  Respins

  Ghena Iuliana / educator (M)

  Absent

  -

  -

  Respins

   

  Afişat astăzi  15.12.2017, ora 1630, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU susținut în data de 13.02.2017

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  susținut în data de 13.02.2017, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

         

          

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Blanariu Mariana / instructor de educație debutant (M)

  85,66 puncte

  Admis

  2.

  Tcaciuc Claudia / educator principal (M)

  73,00 puncte

  Admis

  3.

  Grigorescu Veronica / educator principal (PL)

  53,66 puncte

  Admis

  4.

  Mălai-Garduli Mihaela / educator (M)

  76,00 puncte

  Admis

   

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 14.02.2017, ora 1130, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultate finale la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  REZULTATELE  FINALE

   

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultate interviu concurs angajare soferi CRRN Sasca Mica si Ap 5 Gura Humorului

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 36927 din 10.02.2017

   

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.  

  SĂVOAIA NICOLAE-VICTOR

  Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

        91,66

  ADMIS

  1.  

  VAMEŞU GABRIEL

  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

        91,33

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

   

  Afişat astăzi   10.02.2017 , ora  12,30 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de una zi lucrătoare( 13.02.2017 ora 12,30 ) de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

  Secretar: Anton Nicoleta - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în perioada de 08.02.2017 – 13.02.2017

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat în perioada de 08.02.2017 – 13.02.2017,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultate la proba scrisa pentru ocuparea functiei de sofer la CRRN Sasca Mica si Ap 5 Gura Humorului

  Rezultatele la proba scrisă

   

             la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică şi  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  06.02.2017 – 09.02.2017

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 06.02.2017 – 09.02.2017

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

              Nr.  34140  din 28.01.2017

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 06.02.2017 – 09.02.2017

   

                       

  Nr.Crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Funcţia pe care candidează

   

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

   

  Motivul respingerii dosarului

  1.  

  SĂVOAIA NICOLAE-VICTOR

  Şofer  la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Admis

  -

  1.  

  VAMEŞU GABRIEL

  Şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  Admis

  -

       

                          Selecţia dosarelor s-a făcut în perioada  27.01.2017 – 28.01.2017.

  Afisat astazi 28.01.2017 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, ora 12.30 cu drept de contestaţie în termen de 1 zi lucrătoare  de la data afisării (30.01.2017 ora 12,30), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

             

   

       Secretar:     Anton Nicoleta           - consilier, grad profesional superior,  la Serviciul resurse umane

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 08.02.2017-13.02.2017

             CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

   

   

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul organizat  în  perioada 08.02.2017-13.02.2017  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

   

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului /

   Postul pe care candidează

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  TCACIUC CLAUDIA

  / educator principal (M) la

  Apartament nr.9 copil dizabilități Fălticeni

  Admis

  (cu obligativitatea prezentării cazierului judiciar până cel târziu la proba scrisă)

   

  2.

  GHENA IULIANA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

   

  3.

  MĂLAI-GARDULI MIHAELA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

   

  4.

  ILINCARIU GABRIELA

  / educator (M) la Apartament nr.12 copil dizabilități

  Gura Humorului

  Admis

  (cu obligativitatea prezentării cazierului judiciar până cel târziu la proba scrisă)

   

  5.

  PITARIU MIHAELA

  / referent (M) la C.T.F. „Sf. Gheorghe” Dolhasca

  Admis

   

  6.

  MARIȘCA ELENA-IULIANA

  / instructor de educație debutant (M) la

  C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

  7.

  BLANARIU MARIANA

  / instructor de educație debutant (M) la

  C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

  8.

  GRIGORESCU VERONICA

  / educator principal (PL) la C.R.R.N. Sasca Mică

  Admis

   

             

      Selecţia dosarelor s-a facut în data de 28.01.2017.

  Afişat astăzi, 28.01.2017, ora 1200, la avizierul instituţiei din B-dul George Enescu nr.16 - Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării, (30.01.2017, ora 1200), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

           

   

   

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de referent, grad profesional superior la Compartimentul registratură şi relaţii cu publicul

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei  publice de execuţie vacante de  referent, grad profesional superior la Compartimentul registratură şi relaţii cu publicul.

  Citeste mai mult

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  1. şofer la Apartament social nr.5 Gura Humorului

  Condiţii specifice:

  - absolvent de studii generale şi vechime în profesia de şofer: minimum 1 an;

  - permis conducere categoria B.

  2. şofer la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mică

  Condiţii specifice:

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU sustinut in ziua de 28.12.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUL sustinut in ziua de 28.12.2016 pentru ocuparea  posturilor vacante de  medic specialist la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei, infirmiera(G) la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica, infirmiera(G) si masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata,

  Citeste mai mult

 • Rezultatele contestaţiei la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta”

  Rezultatele contestaţiei la proba scrisă

   

          la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  ziua de 22.12.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

  REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă 22 decembrie 2016

              CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

   

          la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Centru la Centrul de plasament „Speranţa” si a postului vacant de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 22.12.2016– 28.12.2016

                         

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante organizat în perioada 22.12.- 28.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de   medic specialist la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei, infirmieră(G) la Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Sasca Mica, infirmiera(G) şi masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorîta  organizat  în  perioada 22.12.- 28.12.2016

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL din data de 21.12.2016,

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA             

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Nr. 83438 din  22.12.2016

   

                   REZULTATELE  LA INTERVIUL din data de 21.12.2016, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

   

   

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Postul pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Crăciun Mădălina-Ancuţa

  Asistent social debutant la Centrul de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap Pojorîta  

  90 puncte

  ADMIS

  2.

  Repciuc Gheorghe-Alexandru

  Instructor educaţie (M) la Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Solca

  78.33 puncte

  ADMIS

  3.

  Vatavu Oana

  Psiholog practicant la Apartamentul social nr.1 Suceava

  98.33 puncte

  ADMIS

  4.

  Beghean Daniela

  Referent II (M) la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat/Telefonul copilului Suceava

  95 puncte

  ADMIS

  5.

  Chibici Elisabeta

  Referent II (M) la Centrul de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat/Telefonul copilului Suceava

  78.33 puncte

  ADMIS

  6.

  Munteanu Niculina-Mirela

  Referent debutant (M) la Centrul de plasament „Speranţa” Suceava

  70 puncte

  ADMIS

  7.

  Marteniuc Ana

  Referent debutant (M) la Centrul de plasament „Speranţa” Suceava

  95 puncte

  ADMIS

  8.

  Moroşan Gabriel-Ionuţ

  Inspector de specialitate II la Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi Blijdorp România, Suceava

  90 puncte

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

      Afişat astăzi 22.12.2016, ora 0930, la avizierul din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, din Suceava, Bulevardul George Enescu nr.16.

      Cu drept de contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului interviului, (23.12.2016 ora 0930),  la secretarul comisiei de contestaţie.

         

   

   

        Secretar : Moroşan Letiţia-Simona, consilier, grad profesional principal la Serviciul resurse umane

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 19.12.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 19.12.2016, la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava, în perioada 19.12.2016.-21.12.2016

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta”

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALA  ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

                                          Nr.  82110  din 15.12.2016

   

   

   

   REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi la concursul pentru ocuparea postului vacant de Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” si a postului vacant de psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 22.12.2016– 28.12.2016

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Rezultatele    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1.

  Olariu Ionut Andrei

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

  2.

  Craciunescu Vasile Dorin

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

   

  3.

  Roznovan Alin Ionut

  Sef Centru la Centrul de plasament „Speranta” Suceava

  Admis

  -

   

  4.

  Buburuzan Delia Andreea

  Psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului

  Admis

  -

   

  5.

  Ruscan Victorita

  Psihopedagog debutant la Centrul de recuperare Gura Humorului

  Respins

  Lipsa studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul psihopedagogiei sau sociopsihopedagogiei

   

   

   

   

   

      Afişat astăzi 15.12.2016, ora 16.00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afişării (16.12.2016, ora 14.00), la secretarul comisiei de contestaţie.

             

   

        Secretar: Ionela Marianciuc   - consilier, grad profesional principal la Serviciul Resurse Umane

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  REZULTATELE  FINALE

   

  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul

  D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 08.12.2016 – 13.12.2016

       

   

   

  Nume şi prenume candidat /

  funcția pe care candidează

  Punctaj proba scrisă

  Punctaj interviu

  Punctaj final

  Rezultat final

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  99,66

  98,00

  98,83

  Admis

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  95,33

  92,33

  93,83

  Admis

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  92,66

  94,33

  93,495

  Admis

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  92,66

  94,33

  93,495

  Admis

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  73,00

  91,33

  82,165

  Admis

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  60,33

  100

  80,165

  Admis

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  54,00

  96,66

  75,33

  Admis

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  50,00

  89,33

  69,665

  Admis

  Covaliu Gheorghe / paznic

  51,66

  81,33

  66,495

  Admis

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  63,66

  90,00

  76,83

  Respins

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  60,00

  79,33

  69,665

  Respins

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  55,00

  58,33

  56,665

  Respins

  Curcă Constantin / supraveghetor de noapte

  37,33

  -

  37,33

  Respins

  Filipescu Constantin-Silviu / supraveghetor de noapte

  33,33

  -

  33,33

  Respins

  Macovei Dionisie / muncitor calificat IV (fochist)

  28,00

  -

  28,00

  Respins

  Andrieș Gheorghe / supraveghetor de noapte

  20,00

  -

  20,00

  Respins

  Malai Ion Daniel / supraveghetor de noapte

  Absent

  -

  -

  -

  Andronic Mirela / supraveghetor de noapte

  Absent

  -

  -

  -

   

   

  Afişat astăzi  15.12.2016, ora 1545, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE INTERVIULUI la concursul organizat în perioada 12.12.- 15.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

                                                     REZULTATELE  INTERVIULUI

   

  la concursul  organizat în  perioada 12.12.- 15.12.2016,  pentru ocuparea posturilor vacante de şef centru  la Centrul de plasament”Mihail şi Gavril”Solca, şef serviciu la Servicii multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului şi  şef centru la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1

  PINTILIE MIHAELA

  ŞEF SERVICIU- SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE GURA HUMORULUI

   

  98,33

  ADMIS

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum 70 de puncte pentru funcţiile de conducere.

   

  Afişat astăzi 15.12.2016, ora 14,30   la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava şi pe pagina de internet a institutiei, cu drept de contestatie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

   

                                                                                                             

  Secretar :  Taşcă Rodica –    Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medic specialist

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

        REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

  candidaţilor  înscrişi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de   medic specialist la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei, infirmiera(G) la Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica, infirmiera(G) si masor debutant(M)  la Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata  organizat  în  perioada 22.12.- 28.12.2016

   

  nNr.  crt.

  Numele şi prenumele candidatului

  Functia pe care candideaza

  Locul de munca

  Rezultatul    selecţiei dosarelor

  Motivul respingerii dosarului

  1

  GAŞPAR GABRIELA-ALEXANDRA

  medic specialist cu ½ normă

  Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Mitocu Dragomirnei

  admis

  -

  2

   

  MUSCĂLIŢĂ  MARIA

   

  infirmiera(G)

  Centrul de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica Sasca Mica

  admis

  -

  3

  CALENIUC ELENA

  infirmiera(G)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorata

  admis

  -

  4

  FLOCEA ANDRA RODICA

  masor debutant(M)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  admis

  -

  5

  CONSTANTINESCU  VLAD

  masor debutant(M)

  Centrul de recuperare si reabilitare persoane cu handicap Pojorita

  admis

  -

   

  Selecţia dosarelor s-a facut astăzi  15.12.2016

  Afişat astăzi  15.12.2016 la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, ora 12,00 şi pe pagina de internet a institutiei, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării, (16.12.2016 ora 12,00),  la secretarul comisiei de contestaţie.

   

      

                                      Secretar, Rodica Taşcă – consilier superior – Serviciul  resurse umane                                                                                                        

   

                                             

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele contestatiei la proba scrisă la concursul organizat în ziua de 12.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatele contestatiei la proba scrisă

    la concursul  organizat în ziua de 12.12.2016

  pentru ocuparea postului vacant de şef centru  la  Centrul de plasament

  ”Mihail şi Gavril” Solca

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Postul pe care a candidat

  Rezultatul contestatiei

  1

   CUCOŞ ELENA-OLTEA

  ŞEF CENTRU -– CENTRUL DE PLASAMENT ”MIHAIL ŞI GAVRIL”SOLCA

   

   

  RESPINS

  45,50 puncte

   

  Afişat astăzi 14.12.2016 ora 12,15  la sediul sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava, din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16, cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

  Conform art.34 alin.(1) din Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, contestatia inregistrata sub nr.81158 din 13.12.2016 a fost respinsa întrucat punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului.

   

                    

   

  Secretar :   Taşcă Rodica – Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane                                                 

                                                                                

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL susținut în data de 13.12.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

  REZULTATELE  LA INTERVIUL

  susținut în data de 13.12.2016, la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

         

          

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  94,33 puncte

  Admis

  2.

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  58,33 puncte

  Admis

  3.

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  94,33 puncte

  Admis

  4.

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  79,33 puncte

  Admis

  5.

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  92,33 puncte

  Admis

  6.

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  90,00 puncte

  Admis

  7.

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  98,00 puncte

  Admis

  8.

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  96,66 puncte

  Admis

  9.

  Covaliu Gheorghe / paznic

  81,33 puncte

  Admis

  10.

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  100,00 puncte

  Admis

  11.

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  89,33 puncte

  Admis

  12.

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  91,33 puncte

  Admis

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 13.12.2016, ora 1530, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie in termen de 24 de ore de la data afisării, la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul organizat în perioada 12.12. - 15.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

  Rezultatele la proba scrisă

  la concursul  organizat în perioada 12.12. - 15.12.2016

  a candidaţilor  înscrişi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de şef centru  la Centrul de plasament”Mihail şi Gavril”Solca,  şef serviciu la Serviciile multifuncţionale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului şi  şef centru la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Costîna

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  ŞEF CENTRU – CENTRUL DE PLASAMENT ”MIHAIL ŞI GAVRIL ”SOLCA

   

   

  1

  CUCOŞ ELENA-OLTEA

   44,33

  respins

  2

  FILŢINGHER LĂCRĂMIOARA VIORICA

  16,33

  respins

  ŞEF SERVICIU- SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE GURA HUMORULUI

   

  3.

  PINTILIE MIHAELA

  81,33

  admis

  ŞEF CENTRU – CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA COSTINA

   

   

  4.

  COCIRLĂ ZENOVIA

   40,33 

  respins

  5.

  DOMŞA VASILE-CONSTANTIN

  29,33

  respins

   

  Promovarea probei scrise pentru posturile de conducere se face ca urmare a obţinerii punctajului minimum  de 70 puncte.

   

  Afişat astăzi  12.12.2016, ora 16,00  la sediul D.G.A.S.P.C.  Suceava din Municipiul Suceava, B-dul George Enescu, nr.16.  şi pe pagina de internet a instituţiei, cu drept de contestaţie în termen de o zi lucrătoare  de la data afişării, la secretarul comisiei de solutionare a contestaţiilor (13.12.2016, ora 16,00).

   

  Interviul va avea loc în data de  15.12.2016 la ora 13,00 la sediul instituţiei din Municipiul Suceava,

  B-dul George Enescu, nr.16.                    

   

   

   

   

                       Secretar :  Taşcă  Rodica    – Consilier, grad profesional  superior la Serviciul resurse umane

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL contestației la proba scrisă la concursul organizat în data de 08.12.2016, pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  REZULTATUL

       contestației la proba scrisă la concursul organizat în data de 08.12.2016,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Rezultatul contestației

  1.

  FILIPESCU CONSTANTIN SILVIU

  Respins

   

   

   

   

  Afișat astăzi, 12.12.2016, ora 1330, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestație la instanța de contencios administrativ, în condițiile legii.

  Conform art.34 alin.(1) lit.b) din Hotărârea nr.286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare, contestația înregistrată sub nr.80484 din 09.12.2016  a fost respinsă întrucât punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului.

   

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în perioada de 08.12.2016 – 13.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi

  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

   

   

   

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ

  la concursul organizat în perioada de 08.12.2016 – 13.12.2016,

  pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat / funcția pe care candidează

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Grigoraș Mihaela / muncitor calificat IV (bucătar)

  60,33 puncte

  Admis

  2.

  Șibnischi Eugen / supraveghetor de noapte

  92,66 puncte

  Admis

  3.

  Bețcu Mirela / muncitor necalificat I

  54,00 puncte

  Admis

  4.

  Heghea Elena / supraveghetor de noapte

  92,66 puncte

  Admis

  5.

  Curcă Constantin / supraveghetor de noapte

  37,33 puncte

  Respins

  6.

  Filipescu Constantin-Silviu / paznic

  33,33 puncte

  Respins

  7.

  Macovei Dionisie / muncitor calificat IV (fochist)

  28,00 puncte

  Respins

  8.

  Constantinescu Vlad / supraveghetor de noapte

  63,66 puncte

  Admis

  9.

  Covaliu Gheorghe / paznic

  51,66 puncte

  Admis

  10.

  Pușlău Florin / muncitor calificat I (fochist)

  50,00 puncte

  Admis

  11.

  Pătu Viorel / supraveghetor de noapte

  99,66 puncte

  Admis

  12.

  Oprea Cosmin-Constantin / muncitor calificat IV (fochist)

  73,00 puncte

  Admis

  13.

  Michitiuc Felicia-Daniela / supraveghetor de noapte

  55,00 puncte

  Admis

  14.

  Turza Alida-Nicoleta / supraveghetor de noapte

  60,00 puncte

  Admis

  15.

  Turcu Nicoleta-Marinela / supraveghetor de noapte

  95,33 puncte

  Admis

  16.

  Andrieș Gheorghe / supraveghetor de noapte

  20,00 puncte

  Respins

   

  Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

   

  Afişat astăzi 08.12.2016, ora 1700 la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie în termen de 24 ore de la data afisării (09.12.2016, ora 1700), la secretarul comisiei de contestaţie.

   

   

  Interviul se va desfăşura în data de 13.12.2016, ora 1000, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

              

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la interviul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier la Serviciul resurse umane

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

   

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent la Serviciul resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava 

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

   

  Nr. crt.

  Nume şi prenume candidat

  Punctajul obţinut

  Rezultatul probei

  1.

  Moroșan Letiția Simona

  75,33 puncte

  Admis

   

  • Promovarea interviului se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.

  Afişat astăzi, 07.12.2016, ora 1530, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava.

   

   

  Contestațiile se depun în termen de 24 de ore de la data afișării, la secretarul comisiei de contestație.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL Contestaţiei la selecţia dosarelor organizată în data de 29.11.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  DIRECŢIA GENERALĂ  DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SUCEAVA

  Nr.        79199 din   06.12.2016

   

   

  REZULTATUL

  Contestaţiei la selecţia dosarelor organizată în data de 29.11.2016, la concursul pentru pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

   

  Nr.crt.

  Numele şi prenumele candidatului contestatar

  Hotărârea comisiei

  Motivaţia hotărârii

  1.  

  Turtureanu Bogdan

  Respins

  Conform art.34,alin.(1) lit. a) din Hotărârea nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, contestaţia înregistrată sub nr.78918/05.12.2016 a fost  respinsă întrucât nu a făcut dovada  vechimii în specialitatea studiilor de minim 6 luni

   

   

  Afişat astăzi  06.12.2016 , ora 11,00, la sediul D.G.A.S.P.C. Suceava, cu drept de contestaţie la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii.

               

   

  Secretar Comisia de soluţionare a contestaţiilor:  

    Anton Nicoleta - consilier, grad profesional superior, la D.G.A.S.P.C. Suceava

   

   

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier la Serviciul resurse umane din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea asistent la Serviciul resurse umane

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent, la Serviciul resurse umane

  REZULTATUL

   

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, grad profesional asistent,

  la Serviciul resurse umane

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 19.12.2016 – 21.12.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

   Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 19.12.2016 – 21.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica

  Rezultatele la proba scrisă

   

  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 29.11.2016 – 06.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare concurs 12-15.12.2016

  REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR

  candidatilor  inscrisi  la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante de Sef centru  la Centrul de plasament”Mihail si Gavril”Solca, Sef serviciu la Serviciile multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului si  Sef centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Costina organizat  în  perioada 12.12.- 15.12.2016

  Citeste mai mult

 • rezultat selectie dosare concurs 08.12.2016-13.12.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR

   

  candidaţilor înscrişi la concursul organizat  în  perioada 08.12.2016-13.12.2016

   pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială

  şi  Protecţia Copilului a judeţului Suceava

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 22 decembrie 2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs angajare pe perioada determinata pe functia de consilier, grad profesional asistent la Serviciul resurse umane şi expert, grad profesional asistent

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a unor funcţii  publice  de execuţie temporar vacante de  consilier, grad profesional asistent la Serviciul  resurse umane şi  expert, grad profesional asistent la Compartiment management de caz copii aflaţi în asistenţă maternală. 

  Citeste mai mult

 • Rezultat final la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu la Serviciul achiziții

  REZULTATUL FINAL

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă

  de şef serviciu la Serviciul achiziții, investiții și contractare servicii sociale

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare candidati Sef Centru CRRN Sasca Mica

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de Sef Centru la Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Sasca Mica din cadrul

          Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 29.11.2016 – 06.12.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultate proba scrisa pentru ocuparea functiei de Sef Serviciu la Serviciul Achizitii

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă

  de șef serviciu la Serviciul achiziții, investiții și contractare servicii sociale

  din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Promovare debutanti 9.12.2016

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava

  Organizează în ziua de 09.12.2016, ora 10,00

  EXAMEN

  pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 29.11.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

  Citeste mai mult

 • concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 19.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 12.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante in data de 8.12.2016:

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • rezultat selectie dosare (nr.74599 din 09.11.2016)

  rezultat selectie dosare (nr.74599 din 09.11.2016)

  Citeste mai mult

 • B I B L I O G R A F I E concurs serviciu sef Serviciu Achizitii

  B I B L I O G R A F I E

  la concursul organizat  în vederea ocupării funcţiei publice vacante de şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de conducere vacante şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale in data de 21.11.2016, ora 11.00

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de conducere vacante şef serviciu la Serviciul achiziţii publice, investiţii şi contractare servicii sociale.

  Citeste mai mult

 • EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant în ziua de 02.11.2016, ora 10,00

  Organizează în  ziua de 02.11.2016, ora 10,00 EXAMEN pentru promovarea personalului contractual debutant

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie temporar vacante de expert, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap 29.08.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie temporar vacante de  expert, clasa I, grad profesional principal la Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL FINAL concurs consilier juridic

  REZULTATUL FINAL

   

  la concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, gradul profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la interviul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de consilier juridic

  Rezultatul la interviul

  organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de

  consilier juridic, gradul profesional debutant, la Serviciul juridic si contencios

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă concurs consilier juridic la Serviciul juridic si contencios

  Rezultatul la proba scrisă

  la concursul organizat în vederea ocupării

  funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic,

  gradul profesional debutant, la Serviciul juridic si contencios

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 13.07.2016-19.07.2016

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava,  supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava, în perioada 13.07.2016-19.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioad13.07.2016 – 19.07.2016                

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL selecţiei dosarelor petru concursul privind ocuparea functiei de consilier juridic la Serviciul juridic și contencios

  REZULTATUL

  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în vederea ocupării 

  funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier juridic, grad profesional superior,

  la Serviciul juridic și contencios

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante in perioada 6-12 iulie 2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi  temporar vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 06.07.2016 - 12.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava

  Rezultatele la proba scrisă

        la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical principal (PL) la Centrul de plasament ,, Speranţa “ şi asistent medical (PL) la Casa de tip familial ,, O nouă viaţă “ Suceava din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava la concursul organizat  în  perioada  13.07.2016 – 19.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 13.07.2016 la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava, supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava

  Rezultatele la proba scrisă din data de 13.07.2016, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de inspector de specialitate IA (S) la Serviciul echipe mobile Suceava,  supraveghetor de noapte (G) la Centrul de plasament “Speranța” Suceava din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava, în perioada 13.07.2016.-19.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU , organizat în perioada 06.07.2016-12.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava,  organizat  în  perioada 06.07.2016-12.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi tempporar vacante vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU

  la concursul pentru ocuparea unor posturi tempporar vacante vacante din cadrul

  D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 06.07.2016 – 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatul la proba scrisă din data de 11.07.2016

  Rezultatul la proba scrisă

  din data de 11.07.2016, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice  de  execuţie vacante de expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat in perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  FINALE la concursul organizat in perioada 04.07.2016-11.07.2016  pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE la concursul organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  FINALE  la concursul pentru ocuparea unor posturi  vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  REZULTATELE  LA INTERVIU la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a

  Judeţului Suceava, organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATE LA INTERVIUL DIN DATA DE 8 IULIE 2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUdin data de 08.07.2016 la concursul o rganizat pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL contestației la proba scrisă, probă susținută în data de 06.07.2016,

  Conform art.34 alin.(1) lit.b din Hotărârea nr.286 din 2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat în perioada 13.07.2016 – 19.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din   cadrul   D.G.A.S.P.C. Suceava, organizat  în  perioada 13.07.2016 – 19.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante organizat în perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Rezultatele la proba scrisa la concursul pentru ocuparea  posturilor temporar vacante organizat în perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 06.07.2016, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  REZULTATELE LA PROBA SCRISĂ la concursul organizat în data de 06.07.2016, pentru ocuparea unor posturi temporar vacante din cadrul D.G.A.S.P.C. Suceava

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea posturilor vacante organizat în perioada 04.07.2016-11.07.2016

  Rezultatele la proba scrisă la concursul pentru ocuparea  posturilor vacante organizat  în  perioada 04.07.2016-11.07.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 04.07.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 04.07.2016

  la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de  muncitor calificat IV(tamplar) la C.R.R.N. Sasca Mica, muncitor necalificat I cu ½ norma la C.R.R.P.H. Pojorita si referent II(M) la  Adapostul de zi si de noapte pentru copiii străzii "Lizuca"  Fălticeni

  Citeste mai mult

 • Rezultat selectie dosare inscriere concurs expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  REZULTATUL

   

  selecţiei  dosarelor de înscriere  la concursul organizat în vederea ocupării  funcţiei   publice  de execuţie vacantă de expert, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali

  Citeste mai mult

 • Rezultatul selectiei dosarelor concursului din data de 06-12.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI  DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante din cadrul

  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului  a Judeţului  Suceava, organizat  în  perioada 06.07.2016 - 12.07.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios pe data de 25.07.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie vacante de  consilier juridic, grad profesional debutant la Serviciul juridic şi contencios.

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR 4 - 11 IULIE 2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR 4 - 11 IULIE 2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR Înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava organizat în perioada 04.07 – 11.07.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  Înscrişi  la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul

          Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului   a Judeţului  Suceava

  organizat  în  perioada 04.07 – 11.07.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea mai multor functii contractuale de executie, data maxima depunere dosare 4 iulie 2016 ara 16.00

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE CONCURS 7 IUNIE 2016

  REZULTATELE  FINALE CONCURS 7 IUNIE 2016

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE LA INTERVIUL DIN 13 IUNIE 2016

  REZULTATELE  LA INTERVIUL

  din data de 13.06.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs pentru ocuparea prin recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali 11 iulie 2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs pentru ocuparea prin recrutare a  funcţiei  publice  de execuţie vacante de  expert, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul manageri de caz asistenţi maternali.

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisa din data de 07.06.2016

  Rezultatele la proba scrisă din data de 07.06.2016

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: -(termen maxim depunere dosare 21 iunie 2016, ora 16.00)

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR înscrişi la concursul organizat în perioada 07.06.2016-17.06.2016

  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi  Protecţia Copilului a Judeţului  Suceava organizat  în  perioada 07.06.2016-17.06.2016 

  Citeste mai mult

 • REZULTATELE FINALE Concurs sef centru la Centrul de Plasament "Mihail si Gavril" Solca

  REZULTATELE  FINALE

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  Sef centru la Centrul de plasament „Mihail si Gavril”Solca

  organizat  în  data de 18.05.2016

  Citeste mai mult

 • Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2016, Centrul de plasament "Mihail si Gavril" SOLCA

  Rezultatele la proba scrisă din data de 18.05.2016,

  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  şef centru la       Centrul de plasament „Mihail şi Gavril”Solca

  Citeste mai mult

 • Concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante: -(termen maxim depunere dosare 26 mai 2016, ora 16.00)

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale de execuţie vacante:

  Citeste mai mult

 • REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR CANDIDAŢILOR

  înscrişi  la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de  şef centru la Centrul de plasament „Mihail şi Gavril” Solca, organizat  în  perioada 18.05.2016-25.05.2016

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava, organizează concurs pentru functia de şef centru la C.P. " Sf. Mihail si Gavril" Solca in perioada 18.05-23.05.2016

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul George Enescu, nr. 16, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacantă de şef centru la Centrul de plasament "Mihail şi Gavril" Solca. Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 17.03- 20.03.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 17.03- 20.03.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 20.03.-25.03.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
     Organizează în perioada 20.03.-25.03.2014 Concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 08.04-14.04.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 08.04- 15.04.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 23.04- 28.04.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane si relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 23.04.-28.04.2014 CONCURS pentru ocuparea a 2 posturi cu ½ norma :

  Citeste mai mult

 • Bibliografie concurs Functionari Publici

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice

  Organizează  CONCURS pentru ocupare a functiei publice de executie de expert, grad prof. asistent la compartimentul management de caz copii aflati in asistenta maternala ; grad prof. debutant la serv monitorizare; consilier juridic la serviciul juridic si contencios si  a functiei publice de consilier , grad profesional superior la compartimentul proiecte , parteneriate , investitii si receptii lucrari.

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 6.05.2014-10.05.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 6.05.2014-10.05.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

  Citeste mai mult

 • D.G.A.S.P.C. Suceava organizeaza concurs in perioada 12.05.2014-16.05.2014

  CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava
  Serviciul resurse umane, salarizare, relaţii cu instituţii publice
  Organizează în perioada 12.05.2014-16.05.2014 CONCURS pentru ocuparea urmatoarelor posturi:
  Nr.25710 din 24.03.2014  

  Citeste mai mult