X
 • Centrul Social cu Destinație Multifuncțională

  Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Gura Humorului
   
              Serviciul social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională”, cod serviciu social 8790 CRT-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, acreditat conform Certificatului de acreditare, Seria AF nr. 001628, din data de 05.01.2015, cu sediul în loc. Gura Humorului, str. Sf. Mihail, nr. 29, jud. Suceava

  Scopul serviciului social

              Scopul serviciului social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” este de a asigura găzduire pentru o perioadă de timp determinată, consiliere psihologică și suport emoțional, consiliere juridică, socializare și activități culturale, dezvoltare abilități de viață independentă pentru tinerii care au părăsit sistemul de protecție a copilului, în vederea prevenirii excluziunii sociale a acestora, integrării socio-profesionale și traversării perioadei de dezinstituţionalizare.

   

   

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social

   

           (1) Serviciul social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

           (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului Social cu Destinație Multifuncțională sunt următoarele:

  1.  respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  2.  protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  3.  asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
  4.  deschiderea către comunitate;
  5.  asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  6.  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  7.  ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
  8.  facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
  9.  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  10.  asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
  11.  preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
  12. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  13. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  14.  asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  15.  primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  16.  colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială.

  Beneficiarii serviciilor sociale

           (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” sunt:

  1. tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani, potrivit prevederilor art. 55, alin. (2) din Legea 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntați cu riscul excluderii sociale;
  2.  familiile de tineri aflate în dificultate în care cel puțin unul dintre parteneri a fost instituționalizat;
  3. tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și nu au locuință sau nu dispun de mijloacele financiare necesare închirierii unei locuințe;

           (2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

  a) acte necesare:

  • Cerere de admitere, semnată de beneficiar, în original;
  • Dispoziție de admitere, aprobată sau după caz, avizată de reprezentantul furnizorului, în original;
  • Contract de furnizare servicii întocmit în două exemplare, semnat de părți în original;
  • Carte de identitate a beneficiarului, în copie;
  • Certificat de naștere a beneficiarului, în copie;
  • Ancheta socială întocmită de serviciul SPAS de la domiciliul beneficiarului;
  • Procesul-verbal al comisiei care a procedat la studierea dosarului și propune admiterea

  în Centrul Social cu Destinație Multifuncțională Gura Humorului.

  • Raport psiho-social întocmit de managerul de caz prin care se propune admiterea/ încetarea accesului la serviciile oferite de centru;
  • Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” sunt tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului după împlinirea vârstei de 18 ani - în sensul legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au domiciliul pe raza județului Suceava, se află într-o situație de risc și dificultate, se confruntă cu excluziunea socială, nu au loc de muncă, locuință și nu pot suporta costurile unei chirii lunare;
  • Găzduirea și asistența în centru se realizează în baza încheierii unui contract de furnizare de servicii sociale pentru fiecare beneficiar în parte, formatul și conținutul contractului este conform modelului aprobat prin Ordinul 73 din 2005.Contractul de furnizare a serviciilor sociale este actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică publică sau privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale.
  • Contractul se încheie în două exemplare de egală valoare juridică, prin manifestarea de voință a persoanei asistate și a furnizorului de servicii sociale, din care unul se păstrează în cadrul Centrului Social cu Destinație Multifuncțională la dosarul personal al beneficiarului și unul se înmânează persoanei asistate.

           Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională.” au următoarele drepturi:

  1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
  2.  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
  3.  să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
  4.  să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
  5.  să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
  6.  să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
  7.  să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  8. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

           Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” au următoarele obligaţii:

  1. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
  2. să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  3. să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
  4.  să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
  5. să respecte prevederile prezentului regulament.

  Activităţi şi funcţii

           Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul Social cu Destinație Multifuncțională” sunt următoarele:

  1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

   1. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

  2. Găzduire pe o perioadă limitată de timp, conform prevederilor art.51, alin (3) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată cu modificările și completările ulterioare, tânărul beneficiază de o măsură de protecție de până la 2 ani.

  3. Îngrijire personală și urmărirea stării de sănătate;

  4. Consiliere psihologică și suport emoțional;

  5. Programe educaționale cuprinzând activități de informare, educație civică și pentru sănătate;

  6. Dezvoltarea activității de viață independentă, autonomă;

  7.Asigurarea unei îndemnizații de hrană potrivit legislației în vigoare;

  8. Reintegrare familială și comunitară;

  9. Socializare, recreere și activități culturale.

  1. de informare a beneficiarilor, a potenţialilor beneficiari, a autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

  1. încheierea de parteneriate cu ONG-uri, școli;

  2. informarea cetățenilor despre serviciile oferite, rolul şi scopul centrului prin site-ul oficial al D.G.A.S.P.C. Suceava sau media;

  3. elaborarea Ghidului beneficiarului cu informaţii la zi despre serviciile sociale oferite pentru tinerii care au nevoie de astfel de servicii.

  4. elaborarea de rapoarte de activitate;

  1. de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

  1. promovarea şi protejarea drepturilor beneficiarilor, respectarea demnităţii acestora şi a familiilor şi protejarea împotriva eventualelor riscuri;

  2. drepturile beneficiarilor sunt aduse la cunoştinţa acestora şi a personalului şi sunt respectate în toate etapele procesului de furnizare a serviciului;

  3. asigurarea confidenţialităţii cunoscută de personal şi beneficiari;

  4. participarea egală a beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;

  5. evaluarea satisfacţiei beneficiarilor în legătură cu modul în care confidenţialitatea datelor personale este respectată.

  d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

  1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

  2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

  3. formarea continuă și specializarea personalului/ participarea la schimburi de experienţe;

  4. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarului cu privire la condiţiile de furnizare a serviciilor şi facilităţile oferite.

  e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

  1. întocmire propunere buget anual;

  2. redactare referate de necesitate;

  3. respectarea baremurilor legale și încadrarea în limitele bugetului aprobat;

  4. asigurarea de personal calificat şi pregătit corespunzător, conştient de responsabilităţile care îi revin prin fişa postului şi capabil să lucreze în echipă;

  5.organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Fundu Moldovei -Casa de tip familial « Visătorii » Fundu Moldovei

  Casa de tip familial « Visătorii » Fundu Moldovei- capacitate 32 locuri

  Adresă: str. Timan, nr. 270 C, localitatea Fundu Moldovei, judeţ Suceava

  cp_visatorii@yahoo.com

  Graţiela Tonegari, tel. 0760666888

   

  Citeste mai mult

 • Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultatate Gura Humorului

  Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultatate Gura Humorului

  Gura Humorului, str. Moldovei 40

  Tel 0230/233170

  sm_gurahumorului@yahoo.com

  laurentiaulici@yahoo.com

  Mihaela Pintilie – 0731199720

   
  Servicii Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului-Ostra,  dispune de  18 locaţii care găzduiesc copii/ tineri  orfani sau proveniţi din familii  dezorganizate, cu handicap uşor , mediu şi sever, dar şi fără dizabilitati. Mediile sociale dezavantajate social şi economic din care provin aceştia şi/au pus puternic amprenta asupra personalitaţii fiecăruia dintre ei. Pentru a rezolva consecinţele ce derivă din acest fapt, Serviciile Multifunctionale pentru copilul aflat in dificultate Gura Humorului-Ostra, asigură beneficiarilor nostri, un climat familial prin acces pe o perioadă determinată la găzduire, îngrijire/reabilitare, educaţie non formală şi informală, precum şi pregatire în vederea integrării familiale şi sociale.
  Adresa birou contab Adm.: str.Sf.Mihai,nr.29,Gura Humorului,jud.Suceava

  Citeste mai mult

 • Serviciile Multifunctionale de Tip Rezidential Suceava

   SERVICIILE MULTIFUNCTIONALE DE TIP REZIDENTIAL SUCEAVA 

  Rodica Ilisei, tel.0731199696

  rodicailisei@yahoo.com

  - Modul de tip familial « Micul Prinţ »

  -Casa de tip familial « Colţ Alb »

  -Centrul de plasament “Speranţa” Suceava

  - Apartament social  nr. 1 Suceava

  Citeste mai mult

 • Serviciul pentru copilul aflat in dificultate Siret

  Serviciul pentru copilul aflat in dificultate Siret :

  Oltea Precob, tel. 0731199748

  precob.oltea@dpcsv.ro

  • Centrul Terapeutic Modular pentru Copilul cu Nevoi Speciale –AMA DEUS-Siret

   Siret, str. 9 Mai 59 B, tel. 0230/281822

  • Centrul terapeutic modular pentru copilul cu nevoi speciale « Ama Deus »  – ALMA MATER –Siret, Siret, str. Rogojeştilor 9J

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca

  Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca 

  Popescu Crina-Modesta, tel. 0731/199689

  -Centrul de plasament “Mihail şi Gavril” Solca- capacitate 45 locuri

   

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Dolhasca

  Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Dolhasca Saftiuc Doina Mioara, tel. 0731199693

  Casa de tip familial “Sf. Gheorghe” Dolhasca- capacitate 18 locuri

  oraș Dolhasca, str. Oltea Doamna 26, tel. 0230/573297, dolhascacp@yahoo.com

      Serviciul social Casa de Tip Familial Dolhasca, este infiintat prin hotararea nr. 3 din 19.01.1999 a Consiliului Judetean Suceava si functioneaza in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava si in colaborare cu Societatea de Caritate Mila Crestina Dolhasca.

   

      Descrierea activităţilor desfăşurate şi a metodologiilor de lucru utilizate:

      In cadrul centrului se realizeaza o protectie speciala pe o perioada determinata, pentru copiii  si tinerii aflati in dificultate.

   

      Educatie formala (Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca) si informala (in cadrul Casei de Tip Familial).

      Consiliere psihologica cu scopul recuperarii  experientelor  acumulate, a unor forme de retard scolarsi de dezvoltarefizica si psihica.

      Activitati de dezvoltare a deprinderi de viata.

             

      Asistenta medicala in cadrul cabinetului medicului de familie.

   

       Mentinerea legaturii cu familia sau rude, se realizeaza prin vizita copiilor acasa la  parinti, in vacante, la sfarsit de saptamana sau la evenimente speciale, pe baza  cererii parintilor si cu avizul Comisiei pentru Protectia Copilului  Suceava; vizita parintilor la centru, telefoane, scrisori.

   

        Fiecare copil are o persoana de referinta din centru pe care o alege in functie de afinitatile sale si pe care o poate contacta in mod direct in legatura cu problemele sale  personale  sau legate de viata sa in centru. 
  - Durata în timp estimată: pe perioada plasamentului.

  - Data de la care funcţionează sau de la care va funcţiona serviciul social:  19.04.1999

  - Aria de desfăşurare a activităţii: jud. Suceava

  - Categoria de persoane beneficiare (numărul de beneficiari şi caracteristicile socio-economice ale acestora):

   

       In centrul CTF Sf Gheorghe Dolhasca, sunt institutionalizati un numar de 18 copii cu varste cuprinse intre 6-21 ani, capacitatea centrului fiind de 18 locuri.

   

      Caracteristicile socio-economice ale beneficiarilor:

  • Condiţii improprii de viaţă;
  • Violenţa domestică şi diferite forme de neglijare ale copiilor;
  • Consumul de alcool în familie;
  • Familie monoparentala;
  • Copii orfani de ambii parinti;
  • Copii separati de parinti;

      Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

      Admiterea in centru se realizeaza pe baza Hotararii Comisiei pentru Protectia Copilului a jud.Suceava sau pe baza Sentintei Tribunalului jud.Suceava, care decide luarea unei masuri de protectie conform legislatiei in vigoare.Fiecarui copil i se intocmeste un dosar ce cuprinde: certificat de nastere, ancheta sociala, act de stare civila a parintilor, hotarare de plasament, fisa de evaluare socio-psiho-medicala, istoricul social al copilului, plan individualizat de protectie, declaratia parintilor precum sunt de acord cu internarea copilului in centru.

    

      Modalităţile de implicare a beneficiarilor în activităţile desfăşurate:

      Activitatea educationala se desfasoara pe baza Planului Individualizat de Protectie si Planurilor de interventie specifice, fiecarui copil i se intocmeste o Fisa individuala ce are drept scop dezvoltarea deprinderilor de viata cotidiana, deprinderi de locuire si folosirea resurselor comunitatii, deprinderi de viata in societate si deprinderi pentru activitatea individuala. Activitatile educative se consemneaza in scris sub forma de raport in Caietul educatorului, iar observatiile, mesajele importante despre copii se consemneaza in scris in Ragistrul de predare-primire.

       Activitatea de asistenta si interventie psihologica se realizeaza prin testarea periodica a fiecarui copil, intocmindu-se Raportul de evaluare psihologica, se intocmesc rapoarte de implementare a programelor personalizate derulate, de cate ori este nevoie, sunt completate Fisele de evaluare cu scopul monitorizarii situatiei fiecarui copil, psihologul unitatii intocmeste un program de interventie individualizat ce cuprinde date referitoare la dezvoltarea psihologica a copilului, recomandari si obiective de realizat intr-o anumita perioada de timp.

   

      Modalităţile de control periodic al calităţii serviciului:

      Controlul periodic al calităţii serviciului este asigurat prin şedinţe de supervizare a personalului, desfăşurate individual sau în echipă. Aceste şedinţe se efectuează cel puţin o dată pe săptămână sau de câte ori se impune acest lucru. Evaluarea şi monitorizarea aspectelor socio-psiho-juridice importante pentru procesul reintegrării/integrării, aspecte ce caracterizează copiii care beneficiază de o măsură de protecţie de tip rezidenţial şi a familiilor biologice sau lărgite ale acestora.

   

     Modalităţile periodice de control al gradului de satisfacţie a beneficiarilor:

     - copiii sunt antrenati la toate activităţile care ţin de viaţa lor în centru

     - la amenajarea şi întreţinerea spaţiilor de locuit, la gestionarea timpului liber,

     - la stabilirea meniurilor, la achiziţia hainelor.

   

     Banii de buzunar sunt utilizaţi exclusiv de copii, aceştia semnând actele de primire. Ei sunt încurajaţi, învăţaţi şi sprijiniţi să îşi gestioneze propriile resurse financiare provenite din banii de buzunar. Sunt încurajaţi să îşi exprime opiniile în mod diferenţiat pentru a evita uniformizarea şi anihilarea dezvoltării personalităţii în mod individual.

   

     Periodic sau în funcţie de evenimente se organizează şedinţe de grup cu copiii în vederea rezolvării problemelor cu care se confruntă.

   

     Serviciul social functioneaza in cladirea Societatii de Caritate Mila Crestina Dolhasca, iar activitatea centrului este sustinuta in mod direct de Societatea de Caritate.

   

     Condiţiile de preparare şi servire a hranei:

     Centrul dispune de sala de mese si de bucatarie utilata conform  standardelor.

   

     Rezultatele preconizate ale activităţii:

  • Pregatirea copiilor/tinerilor pentru viata.
  • Reintegrarea /integrarea acestora în cadrul familiei biologice sau lărgite cât şi prin reinserţie socio-profesională a tinerilor;
  • Identificarea celei mai bune soluţii  pentru fiecare copil/tânăr astfel încât acesta să fie capabil să depăşească problemele cu care se confruntă acesta (consiliere psiho – socială).
  • Efectele benefice ale activităţii la nivelul comunităţii:
  • Modalităţile de informare a comunităţii privind activităţile şi rezultatele acestora;

              Indirect – convorbiri telefonice, adrese, mass – media, presă;

              Direct – afise cu desfasurarea anumitor evenimente din cadrul centrului.

      Organigrama centrului:

  • Sef centru - 1 post;
  • Educatori - 1,5 posturi;
  • Asistent medical - 1 post;
  • Referent educatie - 3 posturi;
  • Supraveghetor noapte - 2 posturi;

  Bucatar - 1 post

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca

  Servicii de protecţie pentru copilul aflat în dificultate Rădăuţi – Solca 

  Popescu Crina-Modesta, tel. 0731/199689

  Centrul de plasament “Mihail şi Gavril” Solca - capacitate 45 locuri

  -Solca, str. Tomsa Voda nr. 33 tel. 0230/477112, 0731/199733

  Casa de tip familial « Universul Copiilor »   Rădăuţi- capacitate 19 locuri

  Rădăuţi, str. Bogdan Vodă nr.5, tel. 0230/563306

  Citeste mai mult

 • Servicii Multifunctionale Falticeni

  SERVICII MULTIFUNCŢIONALE PENTRU COPILUL AFLAT IN DIFICULTATE FĂLTICENI...

  Citeste mai mult

 • Complexul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp – O Nouă Viaţă” Suceava

  Complexul de recuperare neuro-psiho-motorie « Blijdorp – O Nouă Viaţă » Suceava– Servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi .

  Str. ION IRIMESCU nr. 9, Suceava – ROMÂNIA

  Tel: + 40.230.515.911
  Fax: +40.230.421.890
              blijdorpadulti@dgaspcsv.ro  
  Ionel Ivan 0731199702  

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil

  CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI/TSA ŞI PSIHOTERAPIE SUCEAVA
  Misiunea Centrului de Recuperare este aceea de a asigura accesul copilului cu dizabilităţi, pe o perioadă determinată, la servicii specifice, în scop de:

  Citeste mai mult

 • Centrul de primire a copilului în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat/Telefonul copilului -Echipe mobile (Gura Humorului, Siret, Fălticeni)

  Suceava, str. Dragoş Vodă nr.10, tel. 0230/551449

  rodicailisei@yahoo.com

  Rodica Ilisei, tel. 0731199696

  Serviciul Echipe Mobile
  Descriere:
        Sistemul echipei mobile a fost implementat la nivelul judeţului Suceava în septembrie 2002, prin finanţarea Oficiului Phare, prin dezvoltarea parteneriatelor cu Direcţia Generală Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Asociaţia Blijdorp-Belgia, Asociaţia Blijdorp-România, Fundaţia „O Nouă Viaţă”, Siret. Proiectul „Regăsirea” a fost implementat, finanţat şi derulat pe o perioadă de 12 luni, sistemul fiind preluat în septembrie 2003 de către Consiliul Judeţean Suceava.

  Citeste mai mult

 • Servicii de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil

  Servicii de protecţie în regim de urgenţă a cuplului mamă-copil 

  Centrul Maternal Suceava- capacitate- 8(cupluri mama/copil) 

  Suceava, B-dul George Enescu 16, tel 0230/520172 – interior 134,

  Centrul Maternal Gura-Humorului- capacitate- 10(cupluri mama/copil) 

  Gura Humorului, str. Ştefan cel Mare nr.13, tel 0731199697

  Cristina Croitorescu tel. 0731199738

  maternalsv@dgaspcsv.ro

   

  DENUMIREA SERVICIULUI SOCIAL: Suport și asistență pentru cuplul mamă-copil și femeia însărcinată, în scopul prevenirii abandonulu 
  DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ŞI A METODOLOGIILOR DE LUCRU UTILIZATE:

  Citeste mai mult